SOCIAAL TERNEUZEN

OPEN DAG LODEWIJK COLLEGE

1 Februari 2020 werd de open dag gehouden bij het Lodewijk college locatie Oude Vaart.

We zijn begonnen in de gymzaal waar de kinderen van alles konden proberen. Als het niet lukte konden ze samen oefenen met leraren, ging van bal spel tot salto maken.

Daarna was de bakkerij aan de beurt : bolussen, koffiekoeken en cup cakes stonden allemaal te wachten om geproefd te worden.

We zijn doorgelopen naar zorg en welzijn. Er zijn talloze richtingen die je uit kunt: baby verzorging , ouderen zorg, schoonheidsspecialiste en kapster behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Volgende stop: de taal lokalen zoals Duits, Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

Ieder lokaal was versierd met spullen uit het betreffende land. In het technieklokaal,

konden de kinderen o.a. fotohouders en doosjes maken en verschillende technieken kwamen aan bod. Ook werden spullen ten toon gesteld waar de tweedeklassers aan gewerkt hadden zoals, theezakjesdoos, papierbakje, boompje met lichtjes .

Het wiskunde lokaal kwam ook aan de beurt , daar kon men een tekening kleuren, oefeningen maken en wiskunde proefjes met lucifers doen.

Daarna kon er even uitgerust worden met een drankje fris , koffie of thee.

In de aula had je de afdeling auto techniek dat ging van stellingen bouwen ,robot in elkaar zetten tot proefjes met water, met v.r. bril iets bouwen ( als je de bril op hebt zit je in een andere wereld waar je schroeven in spullen kan draaien en wij konden meekijken op een tv.)

Daarna zijn we doorgelopen naar de keuken waar de geur van heerlijke mosselen je tegemoet kwam. Pannenkoeken en mosselen in saus was allemaal te proeven .

Tot slot zijn we doorgelopen naar het restaurant waar er alcohol vrije cocktails stonden.

Het was een prima verzorgde open dag.

Annick De Nooze

Werkbezoek Sluiskil - Leidinglaan 26 mei 2020

Het gaat om de verkoop van een mooi stukje groen in Sluiskil door de gemeente Terneuzen aan de Leidinglaan – Zuidhof, aan Homeflex voor de vestiging van arbeidsmigranten.

Na de dialoog met de gemeente Terneuzen en Homeflex is er bij een groot aantal bewoners twijfel gebleven over de keuze van dit stukje grond. Onze fractie is op bezoek geweest bij de omwonenden en hebben kunnen zien dat met name de huizen in de directe omgeving en het woonwagencentrum, te dicht op dit perceel staan gezien de plannen. Er zal hoe dan ook overlast komen met het af en aanrijden van busjes en het wegnemen van zon door de hogere bouw.

De omwonenden hebben bezwaar ingediend en hebben hun zorg na de dialoog ook diverse keren kenbaar gemaakt.

De grond aan de Leidinglaan – Zuidhof zou de beste optie zijn voor de uitbreiding van het woonwagencentrum. Dit zien de omwonenden zeker als goede oplossing, doordat er naast een goede verstandhouding ook geen overlast is.

Nu het grasveld met beeldbepalende boom verkocht wordt aan Homeflex, is dit traject afgesloten. Wat blijft voor uitbreiding is het drassige stuk landbouwgrond voor uitbreiding. De vraag hierbij is natuurlijk hoe de gemeente de drainage aan gaat pakken in dat geval. Er is momenteel al wateroverlast bij bewoners van het woonwagencentrum, die grond pachten van de gemeente. Zij geven aan dat zij wat dat betreft ook niet gehoord worden en dat zij het zelf op moeten lossen.

Onze fractie zal de ontwikkeling nauwlettend blijven volgen en hoopt dat de Klankbordgroep dit onafhankelijk zal volgen.

Jack d'Hooghe en Ingrid Wojtal

Bezoek wijk Driewegen Terneuzen 3 juni 2020

Op verzoek van de wijkraad Driewegen, heeft de fractie een bezoek gebracht aan de omgeving

van GSNed. Sinds de zomer van 2016 heeft de wijk, en vooral de direct omwonenden van het bedrijf GSNed, ook wel bekend als BMNed, overlast. De activiteiten, opslag, laden en lossen, van dit bedrijf dreigt volledig te worden gelegaliseerd, zonder tijdsrestricties en geluidsnormen. 

Bezoek Sas van Gent

Witte Wijk 8 juni 2020


Jack d'Hooghe en Ingrid Wojtal hebben op 8 juni een bezoek gebracht aan de Witte Wijk naar aanleiding van klachten.

We werden hartelijk ontvangen en kregen veel informatie tijdens de rondleiding.

De sloop in de Witte Wijk is van start gegaan en de eerste woningen zijn gesloopt.

Wat jammer is, dat de omwonenden geconfronteerd worden met een groot terrein vol met afval, glas, stenen en staaldraden die uit de grond omhoog steken. Gevaarlijk voor kinderen en dieren.

Ook is de brandgang van de bewoners van de Poeldijk verwijderd en de afrit naar de straat. Dit betekent dat de bewoners niet meer met de auto uit de garage kunnen en met de fiets of lopend om moeten lopen. Het kan niet de bedoeling zijn om omwonenden hun achteruitgang te ontnemen. De bewoners zien zich geconfronteerd met een verpaupering van de buurt.

Datum: 09-07-2020, locatie ’t Meulengat in Sluiskil

Bijeenkomst voor de vorming van de klankbordgroep Homeflex

Voorzitter: Willem Weggeman – Directeur HomeFlex

Agenda 1. Welkom – toelichting en werkwijze klankbordgroep 2. Kennismaking (overgeslagen) 3. Toelichting procedure 4. Inrichtingsplan 5. Bouwplan 6. Corona maatregelen 7. Dagelijks beheer 8. Rondvraag en evaluatie 9. Volgende vergadering 

De voorzitter heet iedereen welkom en wijst op de Coronarichtlijnen die vanavond ook in de zaal gelden. Verder deelt hij mee dat deze vergadering belegd wordt door HomeFlex om de omwonenden al in een vroeg stadium mee te nemen in de ontwikkelingen van het plan. HomeFlex ziet deze avond als een startbijeenkomst van de klankbordgroep. De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven. Daar zijn bezwaren op gekomen. Deze worden vanavond niet besproken, omdat de gemeente hier onafhankelijk over oordeelt. Hoewel er een agenda was, verliep de vergadering verder m.n. aan de hand van veel vragen die er leefden bij de aanwezigen.

Er heerste veel onvrede, voornamelijk bij de bewoners van de Zuidhof en Leidinglaan. Zij voelden zich gepasseerd door de gemeente en Homeflex. Er werd gesuggereerd alsof men met de bewoners in gesprek was, maar zo zien zij dat niet.

Als zij al informatie kregen dan was die zeer beperkt. Verder voelen zij zich absoluut niet vertegenwoordigd door de dorpsraad Sluiskil. Zij zitten er voor zichzelf. Men vond het ook bijzonder dat er helemaal niemand aanwezig was van de dorpsraad. Er wordt aangegeven dat zij zich afgemeld hebben omdat zij zelf een vergadering hebben. De aanwezigen vinden dit zeer twijfelachtig dat er dan helemaal niemand namens de dorpsraad aanwezig kan zijn als dit een eerste vergadering van de Klankbordgroep zou zijn.

Niemand van de aanwezigen heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep. Zij denken uitgenodigd te zijn vanwege hun bezwaar tegen de bouw.

Homeflex start ondanks de bezwaren alvast met de bouw. Dit geeft bij de aanwezigen een dubbel en schofferend gevoel.

→ Er zijn veel vragen over de informatieverstrekking wat betreft deze vergadering. Verschillende aanwezigen geven aan dat het niet duidelijk was dat er een vergadering was of waar er aangemeld kon worden voor de vergadering.  Bij de informatie-avond in december 2018 hebben alle direct omwonenden huis aan huis een uitnodiging gehad en is er gecommuniceerd via de krant. Daar hebben mensen zich op kunnen geven voor informatieverstrekking en de te vormen klankbordgroep. → Wat gebeurt er in geval van overlast? Waar kan ik terecht? 

Wij willen deze klankbordgroep juist oprichten, om in gesprek te blijven en af te stemmen over wat nodig is voor de buurt. De klankbordgroep blijft ook bestaan als de bouw is afgerond. 

HomeFlex zorgt voor een goed beheer. Op de locatie komt een beheerder die een regiofunctie gaat vervullen.  Er wordt een beheerplan opgesteld en aan de leden van de klankbordgroep gepresenteerd en met hen besproken. → De bewoners van de Leidinglaan maken zich zorgen over hun privacy. Zij hebben inkijk vanuit het project. De huizen grenzen met de slaapkamers aan het complex. 

De erfafscheiding gebeurt in overleg en op kosten van HomeFlex. Mogelijk een schutting, bomen, struiken. Er wordt toegezegd dat er een afspraak gemaakt wordt met de bewoners. → Waar moeten de auto’s van de bewoners van het complex naartoe? Komen er auto’s in de wijk te staan?  De bewoners van het complex mogen hun auto alleen parkeren op het terrein van HomeFlex. Als er wel wordt geparkeerd in de wijk, verloopt het contact via de beheerder. HomeFlex schakelt direct met de klant en regelt dat de auto weg wordt gehaald. (Er wordt voldaan aan de parkeernorm, niet iedereen komt met een eigen auto) → Moet er wel of geen voetpad komen naast het complex?  Sommige bewoners willen wel een voetpad aan de Zuidhofzijde. Er wordt opnieuw bekeken of dit voetpad er kan komen. Hoe lang verblijven de bewoners in het complex?  Gemiddeld acht maanden. → Krijgen de bewoners huursubsidie?  Nee, Er wordt verhuurd op basis van logies.(Hotelformule) Daarmee kunnen geen huurrechten worden opgebouwd.  → Wat gebeurt er als er leegstand komt? 

Als er (langdurige) leegstand is, dan is het project niet rendabel. De afspraak met de gemeente is dat HomeFlex het complex dan weg haalt. HomeFlex blijft wel eigenaar van de grond. Echter, bestaande complexen van HomeFlex zijn vol. Er wordt dus geen leegstand verwacht. → Waar komen de arbeidsmigranten vandaan?  Vooral uit Oost-Europa. →

Wat doet HomeFlex aan preventie tegen Corona?  Het complex bestaat uit 2- en 3- persoons appartementen, waarin ieder zijn eigen kamer heeft. Bij een eventuele besmetting kunnen we dus per appartement mensen in quarantaine zetten. Dat is bijvoorbeeld bij een hotel veel lastiger. Verder informeren wij onze gasten en de uitzendorganisatie actief over de richtlijnen van het RIVM. → Ontstaat er overlast door het waterbassin?  HomeFlex wil graag met de klankbordgroep praten over een veilige oplossing, Het bassin zal naar verwachting delen van het jaar leegstaan. → 

Er wordt gevraagd of deze klankbordgroep wel compleet is? Was iedereen wel op de hoogte? Waar is bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van de dorpsraad?  Op verzoek versturen we aan alle mensen die zich de eerste maal hebben opgegeven alsnog een uitnodiging om deel te nemen aan de klankbordgroep. Daarnaast communiceren we dit ook nog eens in de dorpskrant. De dorpsraad heeft zich voor deze bijeenkomst afgemeld. Er zijn nu naar verhouding veel bewoners van de Zuidhof. Die zullen onderling bepalen wie hen in het vervolg zal vertegenwoordigen. Gemaakte afspraken:  Er wordt een beheerplan opgesteld en aan de leden van de te vormen klankbordgroep gepresenteerd en besproken.  Er is toegezegd dat er een afspraak gemaakt wordt met de bewoners die zich zorgen maken over hun privacy.  Er wordt nog een keer gekeken naar het voetpad en of het mogelijk is om deze toch aan te leggen.  Er wordt opnieuw een uitnodiging verstuurd voor de deelname aan de klankbordgroep. (Bewoners vragen of het in de dorpskrant gezet kan worden, omdat iedereen deze leest.)  Een nieuwe vergadering wordt gepland in september/oktober. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Verslag klankbordgroep Homeflex Sluiskil 30 sept. 2020

Dit is officieel de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Na afloop zal er geëvalueerd worden of dit de juiste bezetting is of omdat er nog gremia missen.

Verslag vorige bijeenkomst:

In het verslag staat dat bewoners gemiddeld 8 maanden bij Homeflex Sluiskil verblijven en in het Beheerplan staat dat er een flexibele huisvesting is, vanaf 1 week tot max. 6 maanden. Bij Homeflex is het gemiddeld 8 maanden. Het hangt ook af van de uitzendbureaus.

Voor 1 week een kamer huren bij Homeflex kost € 125 . Dit is zonder maaltijden.

Naar aanleiding van de vorige vergadering heeft Homeflex het voetpad dat gevraagd was door bewoners Zuidhof in eerst instantie afgewezen. Naar aanleiding van de vragen van Sociaal Terneuzen, heeft men hierover gesprekken gevoerd met de gemeente en is besloten het voetpad aan te leggen. Het voetpad sluit nu aan bij het al aanwezige voetpad en loopt om de locatie Homeflex. Homeflex laat dit aanleggen en de gemeente gaat het onderhoud verzorgen.

Op de locatie van het waterbassin staat een bomenrij. Deze bomenrij wordt niet gekapt, maar zal verplaatst worden naar de andere kant. Dan zijn er bomen te kort, zodat dit verder aangevuld wordt met nieuwe aanplant. Dit gaat in overleg met de bewoners van de Leidinglaan.

De brandgang van de bewoners Leidinglaan op nummer 44 – 46 – 48 en 50 wordt verbreedt. Het voornemen is tot 1.50m, echter de wens van Woongoed is dat dit 1.80m wordt.

Verder is er ook een groenstrook die bij Woongoed hoort. Woongoed is met Homeflex in onderhandeling, zodat mogelijk deze strook ook bij Homeflex komt.

De bewoners die nieuwe erfafscheiding krijgen, worden binnenkort bezocht door Woongoed. Kees de Regt wil in overleg met de bewoners voor een eenduidige erfafscheiding van 1.80 m hoog.

Rondom het perceel van Homeflex komt een mathekwerk van 1.20m hoog. Daar langs komt een groenstrook. Bij de strook langs het waterbassin bij de Zuidhof komt het hekwerk zonder groen. Dit is ook in overleg met de bewoners beslist in verband met het zicht op het water en de veiligheid. Wel is er gevraagd om verlichting langs de strook. Dit wordt nader bekeken.

De onderste drie blokken van de woonunits worden aangepast. De woonkamer wordt een halve meter breder, zodat de leefkwaliteit beter wordt.

Er is in tegenstelling tot eerdere communicatie een beheerder 24/7 aanwezig. Als extra taak doet hij ook de inspecties bij andere locaties van Homeflex. Dat zijn over het algemeen de woningen die Homeflex in het bezit heeft.

De bewoners van de woningen worden niet verzocht over te verhuizen naar deze unit van Homeflex. Zij kunnen blijven wonen.

Medische zorg: De uitzendorganisatie is verantwoordelijk voor de medewerkers. Homeflex verzorgt enkel het onderdak en alle daarbij komende taken, zoals handhaving regels, veiligheid, schoonmaken enz.

Mocht er echt een calamiteit zijn dan kan ook hier 112 worden gebeld.

Homeflex kan niet aangeven hoeveel arbeidsmigranten verblijven in de gemeente

Terneuzen. Daar wordt naar de gemeente zelf voor verwezen. Volgens de dorpsraad vertegenwoordiger is 1 op de 20 inwoners van Sluiskil met Homeflex erbij, is arbeidsmigrant.

Bouwplanning

Heiwerk en funderingswerk is tegen de kerst klaar.

Eind februari tot maart, dan wordt de bouw opgeleverd.

Daarna inrichting. Het plaatsen van de units neemt 1 week in beslag.

Nachtregistratie

Het 06 nummer van de werknemer wordt geregistreerd. Op de telefoon wordt een app gezet, waarmee men de slagboom kan openen en binnen kan komen. Zodoende weet men altijd wie binnen komt. Er zijn ook camera’s op het eigen terrein ten behoeve van de veiligheid. Bij overlast wordt het verblijfsovereenkomst opgezegd. Er is een zero tolerance beleid.

Er is geen recreatieruimte. De bewoners krijgen een folder uitgereikt waarbij alle voorzieningen in het dorp aangegeven worden, zoals arts, sportschool, winkels. Er wordt geacht dat er gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen in het dorp.

De klankbordgroep wordt in de huidige bezetting voortgezet. De nieuwe bijeenkomst zal onder voorbehoud plaatsvinden in week 45 (4 nov.?)

Ingrid