SOCIAAL TERNEUZEN

  Sociaal Terneuzen

Ondertitel

VERSLAG RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2020


Instemmen met extra instandhoudingsbijdrage Intervence 2019 – 2020

Met deze bijdrage alleen komen we er niet. Waarschijnlijk volgt er nog een hogere bijdrage. Voor Intervence is het niet mogelijk om zonder deze bijdrage het werk voor de gespecialiseerde jeugdzorg te blijven doen. Bij onze fractie is de grote ergernis dat er geen voorwaarden aan de bijdrage verbonden zijn, dat er nog steeds geen kwaliteitsslag is gemaakt, dat er veel klachten zijn en dat er matige tot geen verslagen van gesprekken gemaakt worden, er slecht geluisterd wordt en dat we met dit voorstel min of meer voor het blok gezet worden. Indien het geld niet verstrekt wordt valt het doek voor de enige gecertificeerde jeugdinstelling van Zeeland. Hoe kwetsbaar is onze jeugdhulp dan!!!

Onze fractie ziet graag twee gecertificeerde instellingen, zodat deze situatie in de toekomst niet voor kan komen. Tevens een stevige vinger aan de pols. Indien er een nieuwe instandhoudingsbijdrage gevraagd wordt over 2020, dan is onze instemming niet vanzelfsprekend. 


Vaststellen eerste en tweede wijziging begroting 2020

De fractie heeft bij herhaling aangegeven niet mee te kunnen gaan met de wijze waarop er met het Sociaal Domein wordt omgegaan en dit geldt ook voor de begroting.

In deze eerste begrotingswijziging zien we het voorbeeld dan er € 20.000 onttrokken wordt aan het budget voor projecten betreffende eenzaamheid om te bestemmen voor het tekort van Tafeltje Dekje aan Z. 


Zienswijze begroting aan Z 2020

Er wordt een hogere bijdrage gevraagd van de gemeente Terneuzen dan was afgesproken. De gemeente verstrekt dit verschil omdat zij willen dat aan Z voldoende liquide middelen heeft. Na implementatie van scenario B2 gaan nog meer hogere bedragen gevraagd worden.

Tevens vraagt aan Z een roodstaan faciliteit aan. De rentelasten hiervan kan aan Z opvangen binnen de begroting. Deze roodstaan faciliteit is in verband met de liquiditeit.

Er zijn nog meerdere bedragen niet meegenomen in de begroting van aan Z. Onze fractie blijft niet alleen kritisch tegenover de financiën bij aan Z, maar ook tegenover de dienstverlening en de wijze waarop de bezuinigingen worden aangepakt.

De begroting is geen reële begroting en wij vragen ons af wat er nog meer boven ons hoofd hangt. 


Instemmen met de aankoop Wilhelminastraat 17 en 19 en Julianastraat 70 en 72 Axel

De bodem moet nog gesaneerd worden. Het is een goed voorstel. De omgeving zal met deze ingreep opgewaardeerd worden. Het is jammer dat huiseigenaren worden beloond voor de verwaarlozing van hun eigendom, maar helaas is er geen andere oplossing.


Vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan Axel, Nieuwendijk 95 en omgeving

Er wordt naar een aanvaardbare oplossing gezocht voor beide partijen. Het plan is van de agenda gehaald in afwachting van de uitkomst. 


Motie huisvesting basisschool Hoek

Een motie waarbij door de collegepartijen + PVV en SGP ingezet werd op prioriteit voor nieuwbouw in Hoek. Hierop hadden de leerkrachten van de Steiger in Terneuzen gereageerd. De insteek van onze fractie was een snel huisvestingsplan, een onafhankelijk onderzoek naar de staat van de scholen. In de tussentijd kijken voor een goede noodoplossing zodat de leerlingen in een veilige en verantwoorde leeromgeving zitten.

Nadat de wethouder toegezegd had dat het onderwijsplan gereed zou zijn voor de commissie van 16 juni 2020 (raadcyclus van 30 juni), is de motie ingetrokken.


Motie multifunctioneel centrum Hoek

Deze motie is geknipt en geplakt van een eerder besproken plan in de Dorpsraad Hoek.

Het blijkt ingewikkeld om deze brede aanpak in te schuiven bij het onderwijs huisvestingplan.

Om de ingezette aanpak niet op te houden, werd besloten de motie ingetrokken. Er werd nog wel gevraagd ruimte te houden bij nieuwbouw om uitbreiding mogelijk te maken. 


Motie Schone lucht akkoord

Op 13 januari is het schone lucht akkoord o.a. door de provincie Zeeland ondertekend. De inzet van dit akkoord is om o.a. stikstof-fijnstof en ammoniakemissies in 2030 aanzienlijk te hebben teruggebracht.

Ook deze motie is ingetrokken.