SOCIAAL TERNEUZEN

  Sociaal Terneuzen

Ondertitel

Raad 12 november 2020

Aan z en de potsierlijke vertoning

Het klinkt als de titel van een boek. Een “zwartboek”. Of de serie “Goede tijden – slechte tijden” waarbij we goed moeten nadenken welke goede tijden.

Het “Zwartboek” of te wel “het Rouwboek” over aan z van 2017 tot op heden, werd aangeboden aan de voorzitter van de Raad, burgemeester Lonink. Het Zwartboek bevatte een selectie van documenten die we hebben ontvangen om het college duidelijk te maken, dat er achter de schermen meer speelt dan wat men vanuit aan z deelt!

Curieus dat een aantal van onze collega’s, zoals PvdA en VVD verbeten probeerden het aanbieden te voorkomen. Er werd ineens een punt gemaakt dat men dit niet had ontvangen en dit daardoor niet acceptabel vond. Met name GroenLinks probeerde met verve en boosheid te voorkomen dat het Zwartboek aangeboden werd. Vreemde houding. Elk Zwartboek wordt eerst aangeboden en daarna verspreid. Wat wij misten van de partijen was de vraag: kunt u een korte samenvatting geven en kunnen wij het Zwartboek tegemoet zien. Nee, na deze desinteresse willen wij het Zwartboek enkel met het college delen en niet met de collega’s.

Verder werd er heisa gemaakt omdat we in de commissie een bedrag van 2 miljoen hadden genoemd n.a.v. de problematiek en ontslag vorige directeur. Met name de schrijvende pers vergrootte dit expliciet. Vreemd, want het bedrag van 2.8 miljoen stond in de stukken die behandeld werden op 8 nov. 2018: Organisatiekosten, baten onttrekking voorziening voor dekking extra personeelskosten directie € 2.817.552. Ook de PvdA was er als de kippen bij om te roepen dat het niet oké was om te suggereren dat het om salaris ging. Het woord wat wij aangaven was: personeelskosten directie. Juist in de periode dat er gedoe was omdat de toenmalig wethouder en voorzitter AB van aan z vond dat de directeur moest vertrekken en haar daardoor imagoschade is aangedaan. Er mocht deze avond vooral niets toegelicht worden, zodat de mensen thuis niet zouden horen wat er nog meer in het Zwartboek stond, want iedereen had al beslist dat het zou blijven zoals het was!

Een lichtpunt was de zeer heldere en positieve inbreng binnen de mogelijkheden van de voorzitter van de raad.

Het hoofdstuk was deze keer dus niet alleen de begroting aan z, maar ook het hoge salaris van de directeur die zonder sollicitatieprocedure en transparantie een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft gekregen. De voorzitter van het Algemeen Bestuur (wethouder Stoker (TOP/Gemeentebelangen) besloot haar functie neer te leggen doordat binnen het college kritiek kwam over de toekenning van het hoge salaris. Dit salaris werd de directeur door haar en de overige leden van het Algemeen bestuur (raadsleden SP/ CDA en TOP/Gemeentebelangen) van harte gegund. De één na de andere ondersteuningsmail vanuit aan Z volgde. Belerend vooral. De inhoud: het gaat zo goed bij aan Z en de directeur heeft zo zijn best gedaan.

De directeur heeft met een hoog salaris gewoon aan zijn opdracht gewerkt in een organisatie met om en nabij 65 fte. Een salaris hoger dan een burgemeester van een midden grote gemeente of een ambtenaar met veel meer verantwoordelijkheden en personeel om aan te sturen. Diezelfde directeur heeft ook wat steken laten vallen, bijvoorbeeld bij het dossier omzetting huishoudelijke hulp Zo Net van algemene voorziening naar Maatwerkvoorziening. Bij indicaties is vaak voorbij gegaan aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet consumentenrecht en Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Ten tweede had het personeel de afgelopen jaren al diverse keren gevraagd om een eigen ondernemingsraad omdat niet alles goed verliep met het personeel. Dat was niet nodig. Maar ineens ging het lichtje branden. Tijdens de afhandeling van de omzetting werd op de valreep op 16 juni 2020 een OR geïnstalleerd, voor een eerste bijeenkomst op 25 aug. 2020. Voor de vorm. Diezelfde OR stuurt dan een brief over het goed functioneren van de directeur?? Ten derde heeft de directeur aangegeven zich niet verantwoordelijk te voelen voor de Jeugd, daar had hij geen verstand van. Volgens ons is de directeur gewoon eindverantwoordelijk. Ten vierde ontbreekt vaak de terugbel functie op zijn telefoon.

De behandeling van het onderwerp kenmerkte zich verder door ellelange discussies door babylonische spraakverwarring, het wel/niet of een beetje opgestart zijn van een onderzoek, veel schorsingen omdat veel zaken waarschijnlijk niet gezegd of gedaan moesten worden, kortom een stuitende vertoning. Schermend voor eigen en partijbelangen. Het Algemeen Bestuur werd zowat als heilig verklaard en de AB leden worden nu door de Raad op een aardige manier gevraagd om de hoogte van het salaris naar beneden bij te stellen. Hiervan verwachten wij niet veel. Aangezien er al een getekende arbeidsovereenkomst ligt voor het afgesproken hoge salaris en de directeur tot nu toe in de hele discussie rondom de vertrokken voorzitter AB ijzig stil is geweest. Geen handreiking heeft gedaan en de discussie gewoon af heeft gewacht omdat hij toch wist dat de meerderheid van de raad slappe knieën heeft. Terwijl de raad beter de opdracht had gegeven om de directeur de wacht aan te zeggen en een open en transparante sollicitatieprocedure op te starten met een meer acceptabel salaris. Bij de voordracht van een wethouder om tijdelijk de functie voorzitter AB op te vullen vond het AB lid (SP) zichzelf zo belangrijk dat hij de voordracht van deze wethouder, wat een bevoegdheid is van het College, ter discussie stelde en een motie indiende voor een onderzoek naar de rol van het College en ambtenaren, maar niet naar het Algemeen Bestuur. Dat hij daarin ook nog gesteund werd door raadsleden is buiten proporties.

Conclusie:

Het blijft zoals het was totdat een volgend debacle zich aandient. Duidelijk is dat we verder werken aan een eigen onderzoek en aan het Zwartboek aan Z. Wij doen niet mee aan deze waanzin, en net als met alle andere dossiers die er toe doen, varen wij onze eigen koers! Dat alle burgers moeten inleveren c.q. bezuinigen schijnt iedereen die helpt dit dossier onder het tapijt te vegen, niet te interesseren.


Zonnepark Papeschorpolder Sas van Gent

Behandeld in de raadsvergadering van 1 oktober 2020

Het was bijna te mooi om waar te zijn. In de commissie omgeving van 16 september is er door meerdere partijen de aanleg van een zonnepark in de Papeschorpolder te Sas van Gent als politiek gevoelig verklaard, mede door de bezwaren van een aantal omwonenden.

In de Gemeenteraad van 1 oktober waren de kaarten helaas anders geschud. Er zijn door partijen veel vragen gesteld aan het College over burgerparticipatie maar de Raad heeft in meerderheid het economisch belang ( subsidie voor de energiegigant Vattenfall)zwaarder laten doorwegen dan de burgerparticipatie, ondanks dat dit zonnepark op schone agrarische grond wordt aangelegd.

Waarom heeft Sociaal Terneuzen heeft tegen gestemd?

Het geluid uit politiek Den Haag is dat we moeten stoppen met het ongebreideld vol leggen van onze polders met zonneparken. Ook de Provincie heeft aangegeven dat zonneparken niet op schone landbouwgrond mogen worden aangelegd.

Waarom dan wel in Sas van Gent?

De aanvraag voor het zonnepark is net voor de nieuwe regels van de provincie ingediend. Hier is dus heel handig op ingespeeld en er was ook haast met de besluitvorming door de Raad, zodat Vattenfall de subsidie niet mis zou lopen. Dat zou natuurlijk voor de kapitaalkrachtige energiegigant jammer zijn maar voor onze fractie is dit ondergeschikt.

Burgers mogen inspreken en participeren in de zogenaamde besluitvorming maar in de praktijk is het de laatste 50 insprekers (op 1 na) niet gelukt om het probleem wat ze aangekaart hebben van tafel te krijgen op wat kleine aanpassingen na. Het weggestemde windmolenpark in de Koegorspolder wordt door de meerderheid van de Raad zelf onder het mom van het “windbeleidskader” opnieuw ter bespreking op de agenda gezet.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Zonneparken maar een marginaal percentage dekken van de landelijke energiebehoefte. De overlast weegt niet op tegen de minimale opbrengst. Zonnepanelen bevatten giftige zware metalen ( lood, tin, koper en cadmium) en met regenval sijpelen de zware metalen mee de grond in. De zonneparken zijn na 20 jaar afgeschreven en leveren naast de vervuiling in de grond een grote schroothoop van ijzer met zware metalen op.

In het tempo waarmee de zonneparken in Nederland worden aangelegd, zadelen we de generatie na ons op met een onmetelijke schroothoop waar nog geen oplossing voor gevonden is. De Technologie is al zover dat voor nieuwe energiecentrales de uraniumcyclus kan worden vervangen door de thoriumcyclus. Daardoor zijn de problemen van de hoeveelheid kernafval sterk verminderd. Ook van getijdestromen wordt veel te weinig gebruik gemaakt.

Helaas is het motto nu nog veel en snel de zogenaamde normen van de RES ( regionale energie strategie ) te realiseren. Die notabene al zijn behaald maar we gaan vrolijk verder met het verpesten van onze polders en maken geen gebruik van alternatieven die weliswaar duurder zijn maar wel duurzaam en milieuvriendelijk, de omgeving niet verkwanselen en de generatie na ons in een goed leefklimaat laten wonen. Uiteraard zullen we de aanleg van zonneparken kritisch volgen.

Jack d’Hooghe


Geagendeerd voor de commissie omgeving sept. 2020

Verbieden opkopen starterswoningen indien men er zelf niet gaat wonen

Het is momenteel een trend om betaalbare koopwoningen, die geschikt zijn voor starters, op te kopen voor verkoop met winst of verhuur met hoge huur.

Op dit moment verzieken beleggers of opkopers de woningmarkt voor starters. Ook deze doelgroep heeft recht om te bouwen aan een toekomst met een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven hun hoofd. Sommige gemeenten in Nederland voeren de regel in dat het verboden is om een starterswoning te kopen als je er zelf niet in gaat wonen.

Dit geldt op dit moment enkel nog voor nieuwbouwprojecten, maar vanwege wettelijke beperkingen kan dit (nog) niet voor bestaande woningen.


Reactie op visie college Terneuzen op het Sociaal Domein (29 aug. 2020)

Het college geeft in zijn kaderbrief aan dat "iedere burger actief mee moet kunnen doen, gezond zijn en zichzelf kunnen redden. Dit alles dient budget neutraal binnen het sociaal domein te worden gerealiseerd".

Budget neutraal betekent dat inkomsten en uitgaven gerealiseerd moeten worden binnen het sociaal domein.


Sociaal Terneuzen is het eens met het uitgangspunt dat iedere burger actief mee moet kunnen doen. We zijn het echter oneens dat dit budgetneutraal moet terwijl er nu al voor € 3.6 miljoen bezuinigd is. Het college geeft aan dat er nog eens naar € 600.000 aan oplossingen gezocht moet worden.

Mensen zijn u al geraakt door de bezuinigingen. Als voorbeeld geven wij de omzetting van de algemene voorziening huishoudelijke hulp naar een maatwerk voorziening. 


Het klinkt goed als de wijze van indiceren vanuit de wettelijke grondslag zou gebeuren, namelijk een schoon en leefbaar huis. Dat er voorafgaand aan het keukentafelgesprek gewezen wordt op de aanwezigheid van een onafhankelijk cliënt-ondersteuner en een zorgplan.

Dat men de gezondheid van de cliënt goed in beeld heeft en dat men het huis zorgvuldig bekijkt, hoeveel tijd men nodig heeft om het schoon en leefbaar te houden. Zo zou het moeten zijn. In plaats daarvan worden er niet ter zake doende vragen gesteld, niet geluisterd naar argumenten en mag men al “blij zijn” met max. 2 uur. Hierover bereiken ons veel klachten.

Het college hanteert het Utrechts model dat niet onbesproken is.

Tijdens de commissie gaf de wethouder aan dat er geen zorgplafond gehanteerd zou worden. Nu blijkt dat dit wel degelijk gehanteerd wordt. De zorgverleners krijgen immers maar voor max. 2 uur zorg uitbetaald. Niet iedereen kan qua gezondheid met 2 uur rondkomen, als men bijvoorbeeld eerst 6 uur kreeg. De opmerking dat men dan bij een andere zorgverlener ZELF maar hulp in moet kopen, laat zien hoe men tegenover de kwetsbaren in de samenleving staat en regeert over anderen hun inkomen.

Nog eens 6 ton bezuinigen binnen het Sociaal Domein zou de kwetsbare burger dan ook onevenredig hard raken. Bovendien is het Sociaal Domein een open einde regeling, waarbij het geld wordt uitgekeerd op basis van een objectieve verdeling en niet op basis van werkelijk gemaakte kosten. Hierop bezuinigen is ons inziens niet mogelijk en wenselijk.

Sociaal Terneuzen heeft tijdens de raadsvergadering van 27 augustus 2020 een amendement ingediend om de budget neutraliteit los te laten. Dat wil zeggen dat er ook gekeken kan worden binnen de algemene middelen om de tekorten op te lossen, door bijvoorbeeld prestige projecten zoals het Icoon, Stadsboerderij en Axelsedam in te trekken.

In tegenstelling wat Bn/ deStem en PZC suggereerden is het een amendement van Sociaal Terneuzen. Later is dit mede ondertekend door de fractie van de PvdA en niet zoals in de pers staat vermeld dat dit een amendement zou zijn van de oppositiepartijen uitgezonderd de fractie van de PVV. Hiermee is een onjuist beeld neergezet.

Ons amendement heeft naast de PvdA, tijdens de stemming de steun gekregen van de oppositiepartijen GroenLinks, SP, D66 en 50 Plus. Bij de coalitiepartijen zit het Sociaal Domein m.b.t. budgetneutraliteit op slot met het argument ALS het nodig is zullen we dat opnieuw bezien en schrijnende gevallen worden geholpen maar wat is de definitie van schrijnend voor het college. Het is niet ALS, maar het is NU!


Verslag Raad 2 juli 2020

Aanvang vergadering:

De burgemeester kondigt aan dat hij zijn ambt in mei 2021 neerlegt.

Op maandag 6 juli zal er een presidium belegd worden met de Commissaris van de Koning in verband met het nemen van de vervolgstappen.

D66 vroeg het woord namens PvdA, SP, 50+, GroenLinks over de twee moties van de coalitiepartijen. Deze moties timmerden alles dicht, zodat er geen ruimte meer over was voor inbreng. Er werd e.e.a. uitgelegd, ook over de werkwijze van deze avond en het doel en besluitvorming van de moties. Het werd een niet realistische inbreng van de 5 partijen. D66 vroeg daarna een schorsing gevraagd.

Na 5 minuten, kwamen de 5 partijen terug met een uitgebreide verklaring, namens de oppositie. Alleen de andere oppositie partijen, waaronder Sociaal Terneuzen, had men niet geïnformeerd.

Ook de burgemeester en griffie werden compleet overvallen door de niet zo respectvolle opstelling van de 5 partijen.

Zonder commentaar af te wachten verlieten de voltallige fracties van deze partijen de raadszaal. De stemming was er één van totale verbazing. De burgemeester werd ter plekke volledig in zijn ”hemd” gezet, doordat zijn oproep (tot 3x toe) aan de vertrekkende fractievoorzitters, genegeerd werd. Deze actie was grondig voorbereid.

De vergadering werd stil gelegd en burgemeester en griffier hebben nog geprobeerd de fractievoorzitters te bereiken. Een paar waren nog aanwezig in het Scheldetheater, de rest zat op een terras. Men weigerde terug te komen.

Ondertussen had onze fractie overleg en hebben wij besloten te blijven omdat wij duidelijk afstand wilden nemen van deze niet zo nette actie.

Ook wij hebben al sinds het aantreden van het nieuwe college, problemen met de ondemocratische wijze van handelen van het college en collegepartijen. Op alle beleidsterreinen. Maar willen onze stem laten horen en niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden.

Op 3 juli is er een extra presidium geweest waarbij alle fractieleden uitgenodigd werden. Enkel dhr. Hessing van 50 + was niet aanwezig.

De burgemeester gaf aan dat zijn gezag ernstig ondermijnd was. En ook dat van de griffie.

De schade die de gemeente Terneuzen heeft opgelopen is immens. Ook door de moties van de PvdA op 30 juni, zijn er negatieve reacties binnen gekomen vanuit het Rijk en Provincie. Met deze actie hier bovenop kan dit naast de imago schade ook op andere terreinen negatieve uitwerking hebben. Er volgde een gesprek van onbegrip en in eerste instantie zonder excuses. Er werd afgesproken dat de burgemeester de pers te woord zou staan. Dit is schijnbaar niet helemaal gelukt, aangezien de PZC en Bn de Stem zowel Verdurmen (TOP), vdVoorde (PvdA) en de Kraker (d66) aanhaalde en slechts 1 zinnetje van de burgemeester. Of de plooien weer glad gestreken zijn, is nog niet duidelijk. De tijd zal het uitwijzen.

Punt 3 Vaststellen Jaarverslag en jaarrekening 2019

Ingestemd

Punt 4 Instemmen met Beleidsmatige voortgangsrapportage

Ingestemd

5. Instemmen met de Kaderbrief 2021 – 2024

Er was al eerder een discussie ontstaan hoe om te gaan met de Kaderbrief.

De intentie was om dit via het BOB model te doen. Dit model was eerder in beeld om het huidige vergadermodel van de commissie en raad te vervangen.

BOB staat voor Beeldvorming – Oordeelsvorming en Besluitvorming. Onze fractie was tegen dit model, aangezien het een aantal beperkingen oplevert.

Door dit model aan de Kaderbrief (en later aan de begroting) te plakken, was er geen duidelijkheid, op welke manier de fracties/partijen hun standpunten konden geven.

Op het eind van de vergadering op 30 juni (tegen middernacht) werd hierover nog een discussie gevoerd.

De inbreng van onze fractie:

Zienswijze kaderbrief fractie Sociaal Terneuzen

In de kaderbrief vertoont het meerjarenperspectief cijfermatig een positief verloop. Maar er zijn grote onzekerheden waarvan verwacht kan worden dat deze een zware financiële impact gaan hebben op het financieel vermogen van onze gemeente. Deze worden niet meegenomen terwijl we vandaag als Raad de kaders voor de begroting 2021 en daarmee ook het beleid voor 2021 vaststellen.

Door het ontbreken van de impact ontwikkelingen in het sociaal domein, de omgevingswet, hogere lasten leerlingenvervoer, de nawerking van Covid 19, de uitkomst van de septembercirculaire en de uitgaves die op de rol staan maar waar nog geen geld voor is, zoals de nieuwe huisvesting van het VO waar zo’n 50 miljoen mee gemoeid is, is onze fractie van mening dat het vaststellen met zoveel onzekerheden een sprong in het diepe is om het beleid voor de volgende jaren vast te stellen. De genoemde bezuinigingen in de kaderbrief kunnen bij de behandeling van de begroting al volstrekt ontoereikend zijn.

Maar het beleidskader 2021 staat vanavond wel vast als de Raad instemt.

Het uitgangspunt is om niet onder preventief toezicht te komen van de provincie. Dat begrijpen wij en is onder normale omstandigheden ook correct maar het is nu een heel andere tijd. Is dit in deze onzekere tijd wel de juiste keuze?

In de kaderbrief wordt aangegeven dat men terughoudend is met het plannen van financiële middelen vanaf 2022. Dit betekent echter dat men in 2021, met de belangrijke ontwikkelingen en speerpunten, wel besluiten gaat nemen die zeker na deze raadsperiode nog van invloed zijn op de gemeentelijke financiën.

Sociaal Terneuzen vraagt zich af of men bij deze besluiten rekening houdt met de huidige werkelijkheid of dat het college de zware besluiten bewust over de verkiezingen heen tilt voor het nieuwe College om een gunstiger beeld te scheppen voor de verkiezingen.

Met de verkiezingen in maart 2022 en de beëdiging van de nieuwe raad en college, is men al snel een maand of vier kwijt waar weinig gebeurd. Indien er financiële problemen zijn, is het niet mogelijk maanden helemaal niets te doen. Het collegebesluit om alles over te laten aan een nieuwe raad en college is niet realistisch en kan gevolgen hebben voor onze samenleving.

Onze fractie is zoals bekend een voorstander om de budget neutraliteit in het sociaal domein los te laten, temeer door de forse taakstelling van ruim 4,2 miljoen euro.

Dergelijke zware maatregelen grijpen diep in de kwantiteit en kwaliteit in onze

zorgverlening

De wethouder heeft aangegeven dat de kwetsbaren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Maar hoe is deze kwetsbaarheid gedefinieerd? er zijn veel gradaties van kwetsbaarheid. In onze visie zouden alle kwetsbaren in de samenleving de hulp moeten krijgen die passend is bij hun kwetsbaarheid omdat deze groep mensen het vaak al financieel moeilijk hebben. Onze fractie stelt zorg boven grote investeringen en projecten die uitgesteld kunnen worden.

Het sociaal domein vormt het grootste structurele risico, omdat we hier te maken hebben met open einde regelingen (met name Jeugdzorg en de Wmo). Voor deze taken ontvangt de gemeente geld via het Rijk. Het geld wordt uitgekeerd op basis van een objectieve verdeling en niet op basis van werkelijk gemaakte kosten. Bezuinigen op een open einde regeling is ons inziens dan ook niet mogelijk.

Onze fractie stelt de volgende dekkingsvoorstellen aan u voor en terughoudendheid te betrachten in grote investeringen en projecten zoals:

  • de verbinding van de Axsele dam ( kosten 5 miljoen euro )
  • Het schrappen van de stadboerderij ( 40.000 onderzoek) en de werkelijke kosten tussen de 3 en 5 miljoen
  • Het ICOON.
  • Het fors terugbrengen van externe bureaus en deskundigen
  • City management is zijn breedste zin.
  • Bezuinigen op het salaris van de nieuwe directeur aan Z

Samenvattend:

In de kaderbrief ontbreken forse onzekerheden die een zware impact zullen hebben op ons financieel vermogen.

Hierdoor heeft de raad onvoldoende houvast en grip om de kaderbrief vast te stellen.

Uiteindelijk wordt de inhoud verwerkt in de begroting 2021 en zijn wij als Raad in 2021 afhankelijk van de maandelijkse begrotingswijzigingen.

Deze begrotingswijzigingen hebben voornamelijk betrekking op overschrijdingen in financiële zin en dus niet in beleidsmatige zin.

Onze fractie stelt voor om nu al voortvarend aan de slag te gaan met de eerder door ons genoemde bezuinigingen en het los laten van de budgetneutraliteit van het Sociaal Domein.

Jack en Ingrid


VERSLAG RAAD 30 JUNI 2020

19 Overzicht omgevingsvergunningen afwijkend gebruik

Er is een verzoek binnen gekomen van gsned om het punt van de agenda te halen.

De motivatie is dat door de uitbraak van het Covid-19 virus door de overheid stringente beperkingen opgelegd zijn voor onder meer het organiseren van openbare bijeenkomsten. Als gevolg hiervan heeft een voor de vergunningaanvraag geplande informatie-/inloopavond noodgedwongen geen doorgang kunnen vinden. Recent ontvangen signalen vanuit het buurtschap Driewegen, Raad en van overige betrokkenen, hebben geleid tot het inzicht dat genoemde afgelasting voor allen als een gemiste kans wordt ervaren.

Als alternatief voor een inloopavond werd op 18 mei 2020 door de gemeente een informatiebrief verstuurd naar de omwonenden van GSNED. Vanwege de proceduretijd voor de betreffende omgevingsvergunning was verder uitstel tot dit najaar niet wenselijk.

In de brief werd informatie verstrekt t.a.v. de omgevingsprocedure van GSNED. Tevens werd in de brief verwezen naar een presentatie op de gemeentewebsite door initiatiefnemer (GSNED) en stedenbouwkundig bureau Rho dat de ruimtelijke onderbouwing heeft geschreven. De presentatie was de presentatie van GSNed.

Gezien de tekst in de brief dat uitstel niet wenselijk is vanwege de proceduretijd voor de omgevingsvergunning, de eerdere aanvraag in 2019 en het feit dat de bewoners kennis hebben kunnen nemen van de presentatie op de gemeentewebsite, lijkt het ons niet zinvol dit onderwerp nu van de agenda te halen.

De werkzaamheden gaan gewoon door, oogluikend toegelaten door de gemeente.

En dat al vier jaar.

De meerderheid van de partijen stemden voor uitstel behandeling. Wordt op 27 augustus weer op de agenda gezet.

13 Verlengen notitie subsidiegrondslagen 2017 t/m 2020 met een jaar

De financiële situatie is onzeker. De reden dat er nog niet is gesproken over bezuiniging met de subsidieontvangers was omdat men ze niet lastig wilde vallen gezien de coronaproblematiek met een overleg over kortingen.

De subsidieontvangers hebben inmiddels via de krant of andere media kunnen vernemen over eventuele kortingen. Netter was geweest ze hierover zelf te informeren.

Verder is het toekennen van 25.000 euro subsidie aan een cultuur manifestatie in de Leutfabriek door de wethouder nu er bezuinigingen aankomen, buiten de raad om, niet erg doordacht. Bovendien is er honderdduizend euro nodig om het project uit te kunnen voeren. Wij vragen ons af waar dat vandaan gaat komen. De Vlaamse gemeenten doen wel mee maar financieren niets. De wethouder vindt dat geen probleem, is allang blij dat ze meedoen. Hoe komt dit over als de lokale organisaties wel in moeten leveren.

Volgens het college lopen nieuwe burgerinitiatieven de kans 2 tot 4 jaar geen subsidie te krijgen als er niet ingegrepen wordt. Dit staat haaks op het participatiebeleid.

In plaats van over te gaan naar bezuinigen op de bestaande subsidies, zou men eerst kritisch kunnen kijken of men met het huidige beleid een goed samenhangend aanbod van voorzieningen heeft gecreëerd. En dat betekent diversiteit en omvang om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken.

Het moet voor iedereen duidelijk worden voor welke activiteiten de gemeente subsidie wil verlenen. Hiervoor zou men beleidsterreinen kunnen benoemen. (welzijn, leefbaarheid, cultuur(educatie) enz.

Meerderheid van de raad was voor 1 jaar uitstel.

14 Instemmen met Integraal Huisvestingsplan gemeente Terneuzen

Met de nieuwbouw Lodewijk College is zo'n vijftig miljoen euro gemoeid, dat bedrag is inclusief onder meer verkeersvoorzieningen. Tot nu toe is in de begroting van Terneuzen daarvoor geen cent opgenomen. De druk om nieuwbouw te plegen voor het Lodewijk College is groot.

de gemeente kan zo'n grote investering niet alleen dragen. Het college hoopt op steun van andere overheden, gezien de speciale positie van Zeeuws-Vlaanderen als krimpgebied. De wethouder is daarover in gesprek.

Er zijn drie opties voor bouwlocaties. Indien hier meer duidelijkheid over is, dan komt er een voorstel naar de raad.

Een ontsnappingsmogelijkheid is dat het Lodewijkcollege de nieuwbouwinvestering op zich neemt, waarbij de gemeente de rijksgelden voor middelbare schoolgebouwen naar de school doorsluist. Dat kan de lasten voor Terneuzen verlagen.

De motie van de PvdA sorteert al voor op de keuze van locatie. De voorkeur wordt gegeven aan locatie Zeldenrustlaan/Vlietstraat met een samenwerking met Scalda en ZorgSaam.

In de motie is geen rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Beter wachten op de resultaten van het onderzoek. Motie is verworpen.

15 Instemmen met de notitie preventief jeugdbeleid

Het document is een opsomming, zonder goede onderbouwing of concrete doelen. Het zou een goede geste zijn om over een half jaar een evaluatie naar de raad te sturen. In de commissie gaf de wethouder aan dat zij achter de opmerking van Sociaal Terneuzen stond. Echter nu geeft ze aan dat het een groeidocument is en dat de nota niet compleet is. Ze roept iedereen op met onderwerpen te komen. Dit verwonderd de fractie wel. Naast de kaderstellende en controlerende rol, krijgen we ook de rol om notities af te maken.

Voor 2021 verwachten we een goed onderbouwd document.

Voor nu akkoord met de notitie

16 Vaststellen beleidskader voor woonwagenplaatsen en woonwagens in de gemeente Terneuzen

De fractie heeft goede contacten op de Zuidhof en daarmee goed overleg gevoerd. Niet alleen over Homeflex, maar ook over het beleidskader. Beide onderwerpen hebben elkaar geraakt, aangezien de bewoners van de Zuidhof altijd gehoopt hebben op uitbreiding van het perceel wat gegund is aan Homeflex en de vestiging van arbeidsmigranten.

We hebben via het college een reactie gevraagd van Clavis of/en Woongoed hoe zij staan tegenover de overdracht van de woonwagencentra. De gemeente legt jaarlijks toe. Wij kunnen ons niet voorstellen dat beide woningbouwverenigingen iets over willen nemen dat verlies geeft. Wij menen dat hier dan een subsidie tegenover komt te staan. Volgens de wethouder hebben zowel Clavis als Woongoed een positieve grondhouding.

De doelgroep is blij betrokken te worden bij de ontwikkeling van nieuwe standplaatsen. Met name de bewoners van de Zuidhof zijn blij met de toezegging van de wethouder in de commissie, dat de naastgelegen grond goed bekeken wordt en voldoende gedraineerd zal worden om de grond goed droog te krijgen. Wij hopen dat gelijktijdig de drassige grond op het woonwagencentrum ook aangepakt zal worden.

Toezeggingen dat de bewoners een vast aanspreekpunt krijgen

Dat uitbreiding op korte termijn zal gebeuren. Klankbordgroep wordt opgestart.

Ingestemd met het beleidskader

17 Verduurzaming stadhuis Terneuzen

De bestaande centrale verwarmingsvoorziening (gasketels) blijft in gebruik, samen met warmtepompen.

Er zijn nog geen concrete aanwijzingen voor ernstig betonrot. Wel is het nodig de technische staat van het gebouw te verbeteren. Wij gaan er vanuit dat er gaandeweg de renovatie tegenvallers komen, door onvoorziene werkzaamheden.

Wij gaan er vanuit dat het bedrag van 788000 euro een buffer zal worden voor tegenvallers.

18 Kindergraven en graven met grafrechten voor onbepaalde tijd

Grafrechten voor onbepaalde tijd

Er is een motie ingediend door het CDA en een amendement door TOP/GB. Tijdens de behandeling bleek dat beiden al afgestemd zijn tijdens het coalitie overleg. Punt 3, het meest gunstige scenario voor de kindergraven, is op voorstel van beide partijen met ondersteuning van de andere collegepartijen ontkoppeld en komt als apart besluitpunt terug op 27 augustus. De fractie had moeite met deze handelwijze.

Motie geen bewapende Boa’s in Terneuzen

Er is een verschil tussen Boa en handhaver. De Boa heeft een vergelijkbare opleiding als een politieagent. Een handhaver is geen Boa (parkeercontroleur)

Boa zou een wapenstok krijgen, handhaver niet. Psychologische test, training…..

De fractie vindt er teveel haken en ogen in zitten voor de BOA’s hier te bewapenen. Bewapening kan ook de andere kant op werken.

Motie is verworpen. Boa’s worden bewapend.

23 Motie PvdA wingewest

24 Motie Status aparte PvdA

Beide moties werden mede ondertekend door SP, GL en 50+

Er werd een arrogante houding aangenomen door de indieners. De sfeer werd grimmig. De burgemeester heeft een aantal keer ingegrepen en gaf aan dat dit zeer schadelijke moties zijn die veel kunnen betekenen voor het aanzien van Terneuzen, maar daar ook aan gekoppeld de financiën richting de gemeente.

Er werd aangegeven dat Zeeuws Vlaanderen niet verder moest vervlaamsen en dat we ons af moesten scheiden van Nederland. Niet realistisch gezien de internationale bedrijven en het geld wat men van de overheid moet krijgen voor oa. Het Sociaal Domein.

Moties zijn verworpen

Jack en Ingrid


Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland

De RES is een uitwerking van het kabinetsbesluit om regionaal een meer jarenstrategie af te spreken met als doelstelling om de klimaatuitgangspunten te realiseren. Op Zeeuws niveau zijn deze doelstellingen en uitgangspunten verwerkt in de Regionale Energie Strategie. De RES is een heel ambitieus plan. Sociaal Terneuzen kan zich in grote mate vinden in de diverse uitgangspunten, maar er zijn een aantal onderwerpen die voor onze fractie niet acceptabel of realistisch zijn.

Waar kan Sociaal Terneuzen zich niet in vinden!

  • Windenergie. In de gemeente Terneuzen staan al voldoende windmolens met een tiphoogte van 120 meter. Windturbines veroorzaken overlast zoals slagschaduw, economische schade (glastuinbouw + werkgelegenheid) dierenleed en horizonvervuiling en ontsieren onze polders.

Windmolens, woongenot en glastuinbouw gaan niet samen. In de RES zijn een groot aantal extra windmolens voorzien van 198 meter tiphoogte, maar liefst 78 meter hoger dan de huidige windmolens die in een 2e traject ook door windmolens van 198 meter tiphoogte zullen worden vervangen. Deze grote windmolens mogen tot 1000 meter afstand van de woonkernen en lintbebouwing worden geplaatst. De inspraak voor burgers en omliggende bedrijven worden voor hun inspraak door de gemeente overgeleverd aan de “goodwill” van de energiereuzen met een batterij aan advocaten. In de praktijk zal het in de bestemmingsplan wijziging neerkomen op het indienen van zienswijze en procedures opstarten waarvan de uitkomst al te voorspellen is. In de RES ligt de ambitie voor CO2 reductie hoger dan de vastgestelde doelstelling. Het is dus niet nodig om deze kolossale overlast gevende windmolens te plaatsen. Daarnaast zijn er diverse alternatieven zoals energie uit getijdestroming . Neem bijvoorbeeld de nieuwe sluis die in Terneuzen momenteel wordt gebouwd maar ondanks het verzoek van Sociaal Terneuzen niet wordt voorzien van een energievoorziening uit getijdestroom. Uit het zicht en niemand heeft er last van.

  • Biomassa: wat te denken van de biomassa centrales die zwaar gesubsidieerd worden en CO2 uitstoten, hoezo duurzaam? Er worden in -en buiten Europa massaal bossen gekapt en getransporteerd naar de biomassacentrales om versnippert te worden voor verbranding. Hoe tegenstrijdig en onacceptabel kan het zijn. Zelfs onze minister van milieuzaken vindt dat biomassa centrales geen duurzaam alternatief zijn. Maar de biomassa maakt wel een prominent onderdeel uit van de RES. Voor Sociaal Terneuzen onacceptabel om biomassa in de RES op te nemen.
  • Duurzaam wonen “aardgasvrij”: In 2045 dienen alle particuliere woningen aardgas vrij te zijn. Een landelijke enquête wijst uit dat een ruime meerderheid van de bevolking dit niet wenselijk vindt en toch wordt er doorgezet. Het is makkelijk om te zeggen dat alle particuliere woningen aardgasvrij dienen te zijn maar wie gaat de financiering voor zijn rekening nemen? Het gaat immers over forse investeringen en dat kunnen veel mensen eenvoudig weg niet betalen, niet realistisch, niet nodig en niet wenselijk. In nieuwbouwwijken wordt al aardgasvrij gebouwd. Sociaal Terneuzen is voor een geleidelijke realistische en betaalbare afbouw voor particuliere woningen. De RES is in de Gemeenteraad van 28 mei helaas door een ruime meerderheid aangenomen maar Sociaal Terneuzen heeft gezien het bovenstaande tegen gestemd.SLUISKIL

Voorgenomen grondverkoop Sluiskil - ANALYSE

Het gaat om de verkoop van een mooi stukje groen in Sluiskil door de gemeente Terneuzen aan de Leidinglaan – Zuidhof, aan Homeflex voor de vestiging van arbeidsmigranten.

Na de dialoog met de gemeente Terneuzen en Homeflex is er bij een groot aantal bewoners twijfel gebleven over de keuze van dit stukje grond.

Onze fractie is op bezoek geweest bij de omwonenden en hebben kunnen zien dat

met name de huizen in de directe omgeving en het woonwagencentrum, te dicht op

dit perceel staan gezien de plannen. Er zal hoe dan ook overlast komen met het af en aanrijden van busjes en het wegnemen van zon door de hogere bouw.

De omwonenden hebben bezwaar ingediend en hebben hun zorg na de dialoog ook diverse keren kenbaar gemaakt.

De gemeente heeft niet duidelijk kunnen maken waarom nu juist dit perceel gekozen is, terwijl er in de nabijheid meerdere percelen liggen. Dat het de bedoeling is dat de arbeidsmigranten dichtbij de kern komen te wonen, is niet echt een doorslaggevende reden. Volgens Homeflex zou dit het enige aangeboden stukje zijn geweest, waarbij de keuze was tussen de drassige landbouwgrond en het betere stukje.

Wat opmerkelijker is, betreft de vraag in 2019 van enkele bewoners van het woonwagencentrum voor uitbreiding. Hierop is door de gemeente niet actief op gereageerd. Op deze melding is teruggekomen tijdens de bijeenkomst met Homeflex. Ook dan is afhoudend gereageerd met als reactie, dat het onderwerp nog langs de raad zou komen.

Daarbij moet ook aangetekend worden dat tijdens de raadsvergadering aangegeven werd dat de grond in Sluiskil goedkoper werd verkocht omdat er “niemand” interesse heeft in deze kern. Vreemd als blijkt dat er gevraagd is door de woonwagenbewoners voor uitbreiding. Dan had de grond pachtgelden op kunnen leveren.

Uit het beleidskader van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties van 12 juli 2018 blijkt, dat het de verantwoordelijkheid van de gemeenten is om het nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid aan te passen, naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens.

De drie Zeeuws Vlaamse gemeenten hebben gewerkt aan een gezamenlijk woonwagenplan. Dit zou in juni 2020 gereed zijn. Tot dat moment hanteren de gemeenten een uitsterfbeleid.

De grond aan de Leidinglaan – Zuidhof zou de beste optie zijn voor de uitbreiding van het woonwagencentrum. Dit zien de omwonenden zeker als goede oplossing, doordat er naast een goede verstandhouding ook geen overlast is.

Nu het grasveld met beeldbepalende boom verkocht wordt aan Homeflex, is dit traject afgesloten. Wat blijft voor uitbreiding is het drassige stuk landbouwgrond voor uitbreiding. De vraag hierbij is natuurlijk hoe de gemeente de drainage aan gaat pakken in dat geval. Er is momenteel al wateroverlast bij bewoners van het woonwagencentrum, die grond pachten van de gemeente. Zij geven aan dat zij wat dat betreft ook niet gehoord worden en dat zij het zelf op moeten lossen.

Onze fractie zal de ontwikkeling nauwlettend blijven volgen en hoopt dat de Klankbordgroep dit onafhankelijk zal volgen.