SOCIAAL TERNEUZEN

Cultureel historische graven 19 mei 2021

Sociaal Terneuzen zou graag zien dat alle 674 aangemerkte cultuur historische graven bewaard blijven. Ruimen zou betekenen dat er lege plekken naast andere cult. hist. graven zouden komen. Dit betekent dat vrijwilligers (uit een stichting) ook het groenonderhoud moeten doen. Bij rondleidingen is er geen geschakelde overgang. Als je als gemeente iets wil doen, doe het dan goed, en niet half. En zeker niet uit het oogpunt van afstoten begraafplaatsen. Het kost inderdaad enkele tienduizenden euro's meer. Maar samen met vrijwilligers, nabestaanden en samenwerkende organisaties, kunnen we van de begraafplaatsen een plek maken voor reflectie, emotie en herinnering

INTERVENCE

Tijdens de raadsvergadering van 4 februari 2021, heeft Sociaal Terneuzen als enige partij tegen het raadsvoorstel gestemd. Het voorstel was een achtergestelde lening ad. € 491.982 in 2021 beschikbaar te stellen voor de transitieperiode van cliënten van Intervence.

Dit bedrag is grotendeels bestemd om Intervence te behoeden voor een faillissement en de overdracht van cliënten naar de drie gecertificeerde instellingen mogelijk te maken.

De gemeentes hebben gekozen voor de William Schrikker Groep, Briedis en het Leger des Heils. Met het voorstel werd ook aangegeven als er niet voor het raadsvoorstel werd gestemd, Intervence failliet zou gaan.

Het is onze fractie niet duidelijk geworden waarom dit zou gebeuren, terwijl het bedrag grotendeels sowieso voor het overeind houden van Intervence zou zijn. Bij ons was het ook niet duidelijk waarvoor er voor de drie Gecertificeerde Instellingen is gekozen.

Onze fractie vreest dat de 3 GI’s in dezelfde problematiek terecht komen als Intervence.

Onze bezwaren:

In de brief die op 14 januari 2021 verstuurd door 21 Zeeuwse advocatenkantoren

wordt aangegeven dat de ervaringen met de drie organisaties niet positiever zijn dan met Intervence. En dit kunnen wij als fractie ondersteunen. Als er nu ingezet moet worden op een stabiele toekomst jeugdhulp dan moet men inzetten op een goede continuïteit van zorg, kwaliteit en een duidelijk inzicht op de financiële risico’s.

Zo geeft de William Schrikker Stichting gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders met een beperking. Dit is slechts een klein deel van de gezinnen die bij Intervence bekend zijn. Daarnaast werd de William Schrikker Stichting al sinds 2018 gevolgd door de inspectie en moest op 28 april 2020 laten zien welke verbetermaatregelen zij treft en hoe deze worden geïmplementeerd.

Briedis is een relatief jonge organisatie met ZZP’ers. Men gaat nu jeugdbeschermers in loondienst aannemen, zodat men sneller kan groeien. Dit betekent dat men op het gebied van bedrijfsvoering aanpassingen moet doen en een toestroom krijgt van een veelvoud aan cliënten. Samen met een voor ons niet duidelijke stabiele financiële situatie en de uitspraak van de rechtbank in dec. 2020, waarin (citaat): “de kinderrechter stelt vast dat dit niet de eerste zaak van deze Gecertificeerde instelling bij de rechtbank is waarin ernstige vaststellingen zijn gekomen over de werkzaamheid en verslaglegging”. De rechter had dit ook al eerder aan de orde gesteld bij de vertegenwoordigers van de Gecertificeerde Instelling en heeft verzocht om nader aandacht aan dit aspect te besteden.

 Ook bij het Leger des Heils zijn klachten en ligt er een rapport van de inspectie dat zij de wettelijke opdracht niet altijd goed hebben kunnen uitvoeren. Evenals bij de andere twee instellingen hebben wij twijfel of zij de groei aankunnen.

Ons voorstel:

Met een motie richting dertien gemeenten stelde de fractie voor het bedrag van € 491.982 beschikbaar te stellen, om een faillissement van Intervence te voorkomen en zodoende de zorg te waarborgen voor de cliënten en te voorkomen dat de medewerkers direct op straat komen te staan.

In de tussentijd zou er met spoed gezocht kunnen worden naar een financieel sterke, kwalitatief goede overnamepartner met een onbesproken werkwijze.

WoonZorgComplex (WOZOCO) SLUISKIL – ROOBEEK


Het WoonZorgComplex is een plan van Roobeek Ontwikkeling bv, dat jaren geleden het oude Waterschapslaboratorium in Sluiskil kocht. De ontwikkelaar had toen het plan om er 57 appartementen te bouwen, waar thuiszorg zou worden verleend.

Deze WOZOCO heeft altijd op de steun van Sociaal Terneuzen kunnen rekenen. Het zou de mogelijkheid zijn voor ouderen en mensen met een beperking om in Sluiskil te blijven wonen, in een complex waar ook zorg verleend zou worden. Tevens zou het een mooie vervanging zijn voor het verpauperde Waterschapslab en het groen daaromheen.

Op 4 februari stond het onderwerp wederom op de agenda. Deze keer vroeg het college aan de gemeenteraad om de aanvraag van Roobeek Ontwikkeling bv, om akkoord te gaan met de 6e planwijziging voor het Woonzorgcomplex Pierssenspolderstraat Sluiskil af te wijzen.

Vanaf het begin kon het plan van Roobeek op weinig enthousiasme rekenen van het college.

Zo werd in augustus 2017 door wethouder van Hulle aangegeven dat er niet aangetoond kon worden dat er behoefte is aan de tientallen woningen. Tevens vond hij het onduidelijk hoe tijdens en na de bouw wordt omgegaan met de aanwezigheid van industrie en met de hoge grondwaterstand in Sluiskil en wie er zorg gaat verlenen.

Ook in september 2018 stond het wederom op de agenda. Het college gaf toen aan dat er voor 1 oktober verwacht werd dat Roobeek stukken voor 1 oktober 2018 ingeleverd moest hebben, omdat het anders einde verhaal zou betekenen.

Ondanks dat de dorpsraad Sluiskil zich altijd sterk heeft gemaakt voor de komst van het WOZOCO, werd er vanuit het college weinig mee bewogen.

In januari 2019 kwam Roobeek in het geweer tegen het besluit van het Terneuzense college om de medewerking te staken, met een zeven pagina’s tellend bezwaarschrift.


De onderbouwing van het besluit van het college was dat het plan niet voldeed aan een aantal dringende eisen, zoals financiële haalbaarheid, geluidsnormen en het voorkomen van wateroverlast. Tevens vreesde men dat het toekomstige appartementencomplex mensen van buiten de gemeente zou aantrekken die vervolgens een beroep zouden doen op de WMO. Daarom stelden zij dat bewoners uitsluitend gebruik zouden maken van landelijke zorggelden uit de Wet Langdurige Zorg. Onze fractie vindt dat het college deze eis niet mag stellen en bovendien buiten proporties is. Bovendien lijkt het ons niet meer dan logisch dat er na vier jaar rond de tafel gezeten wordt en duidelijk aangeeft wat men in de plannen terug wenst te zien.

De fractie heeft ook deze keer Roobeek ondersteunt en hoopt dat een procedure deze patstelling kan doorbreken.

Foto onder: het verpauperde Waterschapslaboratorium - Sluiskil