SOCIAAL TERNEUZEN

ONDERWERP: Toeristisch Informatie Punt (TIP) 13 januari 2021


TOELICHTING:

Onlangs heeft wethouder Begijn aangegeven, dat er na het vertrek van de VVV, gewerkt wordt aan een nieuw fysiek toeristisch informatiepunt. Er wordt gedacht aan spreiding van de informatiepunten. Bij een rondgang in Nederland bij de diverse zogenoemde TIP’s, blijkt dat deze meestal centraal in het centrum gevestigd zijn in een historisch of aansprekend gebouw, waar zowel voor toeristen als de inwoners van de regio terecht kunnen voor wandel-en fietsroutes, georganiseerde rondleidingen en andere informatie. Met tevens aandacht voor producten van de regio en souvenirs. Het voordeel van centralisatie van het TIP is, dat er duidelijke bewijzering plaats kan vinden. Ook dit blijkt uit onze informatie-inwinning, een belangrijk gegeven te zijn. Bij binnenkomst van Terneuzen zou dit al op strategische plaatsen aangegeven kunnen worden. Onze fractie denkt als centraal punt aan één van de lokalen in het leegstaande Arsenaal. Een unieke locatie, met veel geschiedenis in het centrum van Terneuzen en gemakkelijk te vinden voor iedereen. Met parkeergelegenheid, OV en horeca in de nabijheid.

Vraag:

1 Hoe staat het college tegenover de invulling van het Toeristisch Informatiepunt bij het Arsenaal?

1 We zien ook de positieve aspecten van een toeristisch informatiepunt in het Arsenaal. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn als dat past bij de verdere invulling van het Arsenaal. Bij een gebouw van dergelijke omvang kan een Toeristisch Informatiepunt slecht een klein onderdeel zijn. Voor de locatie van het Toeristisch Informatiepunt zoeken we naar een win-win situatie. We willen de functie van informatiepunt koppelen met een andere passende functie. Bijvoorbeeld een streekproductenwinkel of horecagelegenheid die ook belangstelling heeft een toeristische informatiepunt te exploiteren. Een op zichzelf staand toeristisch informatiepunt is niet rendabel.

Vraag:

2 Bent u bereid met de eigenaren hierover van gedachte te wisselen en op welke termijn denkt u dit te doen?

2 Zeker zijn wij daartoe bereid. We zijn nu bezig met de realisatie van een tijdelijk Toeristisch Informatiepunt voor één jaar. En daarna gaan we werken aan een definitieve oplossing. We denken aan een centraal informatiepunt in Terneuzen en een netwerk van gastheren verspreid over de gemeente. We nemen het mee in de gesprekken met de eigenaren van het Arsenaal. De gesprekken vinden waarschijnlijk al in het eerste kwartaal van 2021 plaats.

ONDERWERP: Houtpelletinstallaties 8 februari 2021


TOELICHTING: Op vrijdag 5 februari 2021 konden we kennis nemen van een stofexplosie bij de houtpelletinstallatie van de Veste. Wij zijn er van overtuigd dat naar aanleiding van dit incident er een onderzoek gestart gaat worden.


Al eerder hebben bewoners van de Vesteflats, de Cavalier en andere binnenstad bewoners geklaagd over stank- en rookoverlast. Helaas zijn de klachten niet ontvankelijk verklaard omdat na metingen van de RUD de installatie bleek te voldoen aan alle wettelijke eisen. De inwoners voelen zich niet serieus genomen en voldoende gehoord. Daarnaast is er een uitstoot van schadelijke stoffen, meer vervuilend dat gasverbranding.


Onze fractie heeft bij de behandeling in oktober en december bij het onderwerp “houtverbrandingsinstallaties) zorgen uitgesproken. Bij gesubsidieerde houtpelletinstallaties wordt vaak voorbij gegaan aan de risico’s, gezondheid en welzijn voor en van de omgeving. We hebben begrepen dat deze houtpelletinstallaties niet vergunning plichtig is. Gezien de volgende risico’s, vindt onze fractie dit onbegrijpelijk: Brand van de opslag Broeien van de opslag Overdruk/onderdruk Verzakking losplaats op de openbare weg veroorzaakt door distributiemiddel om de installatie af te vullen in een woonwijk Omvallen distributiemiddel Stofontwikkeling Stofexplosie door de aanwezigheid van een stofwolk of stofwolk die door luchtverplaatsing gaat wervelen. Met aanwezigheid van zuurstof en een ontstekingsbron.Kanaalpark Philippine - 21 april 2021

De start van de bouwplannen, Kanaalpark I en II te Philippine heeft door de economische crisis in de woningmarkt grote 

vertraging opgelopen, met als gevolg dat de oorspronkelijke ontwikkelaar door en faillissement gedwongen was het project te beëindigen. 

Na verloop van tijd is het project overgenomen door Novaform Vastgoedontwikkelaars, Aannemingsbedrijf Fraanje b.v.

De Hoop Terneuzen b.v. De verkoop van de kavels en de te ontwikkelen woningen waren en zijn in handen van Kindt + Biesbroeck Vastgoed en Beheer. Door genoemde bedrijven is in de laatste jaren getracht het maximale uit het project te halen, zonder enig overleg met de reeds aanwezige bewoners en zonder rekening te houden met de oorspronkelijke plannen. Zo zijn de 2 onder 1

kap aan de westzijde van Kanaalweide verkleind en is er een kavel extra gecreëerd. Volgens het oorspronkelijke plan zouden er aan de zuidzijde 3 x 2 onder een kappers woningen worden gebouwd. De bewoners zijn dan ook verbaasd, dat zonder de bewoners daar bij te betrekken dat er door de onderhavige bedrijven een plan is ingediend om het perceel aan de zuidzijde, bekendonder kadastraal bekend als Sas van Gent, sectie s, nummer 226 aan het kanaalpark te Philippine 11 starterswoningen te realiseren. 


In het bestemmingsplan “Kom Philippine” staat: In het bestemmingsplan dat ter plaatse geldt heeft het perceel de enkelbestemming “Woondoeleinden”. Het perceel heeft tevens de lettertekenaanduiding (t) “twee-aaneen”. Dit betekent dat hoofdgebouwen op deze gronden uitsluitend vrijstaand of twee-aaneen mogen worden gebouwd. Een groot gedeelte van de wijk is af, maar nog steeds zonder trottoirs en straatverlichting, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. In contacten met de gemeente wordt telkens opnieuw verwezen naar de projectontwikkelaar Novaform, dit tot op heden niets van zich laat horen en zien. De verkeerssituatie wordt onhoudbaar en met name gezien het aantal jonge gezinnen dat hier woonachtig is met opgroeiende kinderen. Deze kinderen bezoeken de basisschool die gelegen is aan de overzijde van de Braakmanweg. Deze weg behoort tot de 30 km zone echter er wordt totaal geen controle uitgeoefend op de snelheden die aldaar worden gereden. Er is op het wegdek ook geen zebrapad zodat de kinderen onmogelijkheid veilig kunnen oversteken. Ook aan de ander kant van het kanaaltje, de Laureijnestraat, is de situatie ook onveilig door het ontbreken van een zebrapad.

Is bekend dat er door de projectontwikkelaar een verzoek is ingediend voor het realiseren van 11 starterswoningen op

een perceel aan het Kanaalpark te Philippine?

antwoord: Op 26 oktober 2020 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Als u vraag 1 met ja beantwoord, waarom zijn de huidige bewoners hier niet in betrokken. W-AOV200530

Antwoord: Ten onrechte stelt u dat wij de bewoners in Philippine niet betrekken. Naast de verplichte publicaties en onze wettelijke rol zijn wij juist in Philippine al lang in gesprek met zowel

bewoners (al dan niet via de dorpsraad), en natuurlijk ook de ontwikkelaar. Aanvragen om vergunningen (dus ook deze)

publiceren wij op de wettelijk voorgeschreven manier. Bij publicatie nemen we de omschrijving op die de aanvrager in de aanvraag opnam. Omwonenden kunnen aan de hand van de publicatie zich (laten) informeren over de inhoud. Dat is ook voor deze aanvraag

zo gedaan. Vanwege de stagnatie in ontwikkeling van het plan, wat u in de inleiding aanhaalt, en de wens om betaalbare starterswoningen te bouwen in de kern waren wij in principe bereid mee te werken aan het verzoek. Een aantal bewoners

in de wijk reageerde echter afwijzend. Op basis hiervan hebben wij besloten pas op de plaats

te maken. Dit hebben we op 22 december 2020 in een brief aan de bewoners van het Kanaalpark uitgelegd. Bij de ontwikkelaar hebben wij benadrukt om in gesprek te gaan met de bewoners en tot een oplossing te komen. Waarna

een intensief traject is gestart met verschillende bewoners, ontwikkelaar, dorpsraad en wij als gemeente. De conclusie is dus dat bewoners juist heel direct betrokken zijn en invloed hebben gehad op het verloop. De werkzaamheden om de wijk woonrijp te maken zijn nu ingepland bij H4A, het aannemingsbedrijf dat hiervoor opdracht heeft gekregen van de projectontwikkelaar.

 

Op 13 april 2021 hebben wij besloten om de verdere invulling van het Kanaalpark binnen de regels van het geldende bestemmingsplan te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat er twee-onder-een-kap woningen kunnen worden gebouwd. Een maximum is niet in het bestemmingsplan vastgelegd. Vermoedelijk kan Fraanje hier 4 x 2 woningen realiseren. De bouw van 11 woningen is niet meer aan de

orde.


ONDERWERP: Informatie Briedis

TOELICHTING:

Op 15 april heeft de Raad een brief ontvangen dat de certificering van Briedis Jeugdbescherming door het Keurmerk Instituut (KMI) is ingetrokken.

Het afgelopen jaar werden wij op diverse momenten door de wethouder geïnformeerd over de stand van zaken Intervence en de, in een eerder scenario genoemde partijen die in beeld kwamen voor overname cliënten Intervence.

De fractie van Sociaal Terneuzen heeft in elke RIB, elke commissie en elke raadsvergadering een onderbouwde waarschuwing meegegeven voor de drie organisaties, waaronder ook Briedis. Onze fractie kreeg keer op keer zeer betrouwbare informatie waaruit bleek dat dit scenario, indien gekozen, rampzalig zou worden voor de jeugdzorg. De wethouder heeft diverse keren aangegeven dit mee te nemen in het overleg van de dertien gemeenten.

De rechtbank heeft in december 2020 een uitspraak gedaan met als citaat:

“de kinderrechter stelt vast dat dit niet de eerste zaak van deze Gecertificeerde Instelling bij

de rechtbank is waarin ernstige vaststellingen zijn gekomen over de werkzaamheid en verslaglegging”. De rechter had dit ook al eerder aan de orde gesteld bij de vertegenwoordigers van de GI en heeft verzocht om nader aandacht aan dit aspect te besteden. Op 14 januari

2021 is er ook door 21 Zeeuwse advocatenkantoren aangegeven dat de ervaringen met de drie organisaties niet positiever was.

Bij een schriftelijke vraag met nogmaals onze bedenkingen en de vraag waarom men in zee ging met de drie organisaties, kreeg onze fractie als antwoord “omdat ze gecontracteerd zijn”.

In de commissie van januari 2021 heeft de fractie nogmaals een oproep gedaan voor waakzaamheid, waarop de wethouder geïrriteerd aangaf het niet op prijs te stellen dat de fractie steeds een waarschuwing uitgaf over de 3 organisaties. Op 4 februari 2021 heeft Sociaal

Terneuzen als enige raadsfractie tegen het voorstel gestemd en een motie ingediend met de

tekst:

Draagt het college op, tijdens een (ingelast) spoedoverleg met het inkoopbureau en de

dertien gemeenten, het volgende in te brengen en te bewerkstelligen, dat….. de incidentele bijdrage van € 491.982 beschikbaar gesteld wordt om een faillissement van Intervence te voorkomen en zodoende de zorg te waarborgen voor de cliënten en te voorkomen dat de medewerkers direct op straat staan. Dat er met spoed gezocht wordt naar financieel sterke, kwalitatief goede overnamepartner(s) met een onbesproken werkwijze. Deze motie werd helaas door geen enkele raadsfractie ondersteund.

Sociaal Terneuzen vindt dit met name spijtig, aangezien een gedegen onderzoek veel had kunnen voorkomen. Uiteraard zagen we onze informatie en zorg bevestigd met de brief in februari van het ministerie, Inspecties en de Jeugdautoriteit.

 op welke momenten heeft u dit ingebracht en wat was de reactie van de wethouders hierop?

Antwoord:

Wethouder Suij heeft uw zorgen besproken in de vaste overleggen en de extra ‘bijpraatmomenten’ van de bestuurscommissie. In de

afsprakenlijst van 14 december staat daarover het volgende vermeld:

- De zorgen worden uitgesproken over de kwetsbare positie van Briedis. Dit wordt onderkend. Uitgelegd wordt dat er hierom juist voor gekozen is om een samenwerking aan te gaan met 3 GI’s met als doel om de kwetsbaarheid en daar mee risico’s

te spreiden.

Is er ooit een serieus onderzoek geweest naar de werkwijze van de drie genoemde organisaties, ook al waren zij gecertificeerd/gecontracteerd?

Antwoord: 

Op 4 januari 2021 is de audit van Briedis door het Keurmerkinstituut (KMI) positief afgesloten en behaalden zij een definitief certificaat. De andere GI’s waren al in het bezit van een definitief certificaat. De wethouders moeten er op kunnen vertrouwen dat een certificaat alleen wordt verleend als de werkwijze positief wordt beoordeeld. Het KMI is een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties in Europa. Daarbij staat de kwaliteit en veiligheid ten behoeve van de eindgebruiker centraal. Het KMI certificeert organisaties in de jeugdzorg op basis van de geldende normen.20 mei 2021

ONDERWERP: Brandveiligheid en kwaliteitseisen zonnepanelen

TOELICHTING: De interesse voor zonnepanelen groeit sterk. Door het grote succes van zonneenergie in Nederland de afgelopen jaren, verschijnt er in de media in toenemende mate ook wel

eens een bericht over een brandincident waarbij zonnepanelen zijn betrokken.

Alle zonnepanelen die op de markt worden verkocht, zijn getest op brandveiligheid. De mate

waarin zonnepanelen brandwerend zijn, is alleen wel erg verschillend.

Uit onderzoek van TNO is heel duidelijk naar voren gekomen dat in meer dan 90% van de branden de oorzaak ligt bij de installatiewerkzaamheden van de zonnepanelen. In de meeste gevallen

ontstaat de brand bij de connectoren. Dit zijn de verbindingen tussen de kabels van de zonnepanelen. Als deze niet goed zijn aangesloten, kunnen er vonken ontstaan. Als deze vonken in contact komen met brandbaar materiaal, kan er gemakkelijk een brand ontstaan. Het is daarom van

groot belang dat er bij de installatie ook goed wordt gekeken naar de brandbaarheid van zowel de

dakbedekking, (brandbaar) isolatiemateriaal, waarschuwingssystemen, de dakconstructie enzovoorts. Als de zonnepanelen zelf


20 mei 2021

ONDERWERP: zand en slib werkzaamheden nieuwe sluis

TOELICHTING: Bij de werkzaamheden aan de nieuwe Sluis wordt zand en slib uitgegraven.

Het slib, of een deel ervan, ligt in plastic bassins en wordt afgedekt. 
0