SOCIAAL TERNEUZEN

ONDERWERP: Toeristisch Informatie Punt (TIP) 13 januari 2021


TOELICHTING:

Onlangs heeft wethouder Begijn aangegeven, dat er na het vertrek van de VVV, gewerkt wordt aan een nieuw fysiek toeristisch informatiepunt. Er wordt gedacht aan spreiding van de informatiepunten. Bij een rondgang in Nederland bij de diverse zogenoemde TIP’s, blijkt dat deze meestal centraal in het centrum gevestigd zijn in een historisch of aansprekend gebouw, waar zowel voor toeristen als de inwoners van de regio terecht kunnen voor wandel-en fietsroutes, georganiseerde rondleidingen en andere informatie. Met tevens aandacht voor producten van de regio en souvenirs. Het voordeel van centralisatie van het TIP is, dat er duidelijke bewijzering plaats kan vinden. Ook dit blijkt uit onze informatie-inwinning, een belangrijk gegeven te zijn. Bij binnenkomst van Terneuzen zou dit al op strategische plaatsen aangegeven kunnen worden. Onze fractie denkt als centraal punt aan één van de lokalen in het leegstaande Arsenaal. Een unieke locatie, met veel geschiedenis in het centrum van Terneuzen en gemakkelijk te vinden voor iedereen. Met parkeergelegenheid, OV en horeca in de nabijheid.

Vraag:

1 Hoe staat het college tegenover de invulling van het Toeristisch Informatiepunt bij het Arsenaal?

1 We zien ook de positieve aspecten van een toeristisch informatiepunt in het Arsenaal. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn als dat past bij de verdere invulling van het Arsenaal. Bij een gebouw van dergelijke omvang kan een Toeristisch Informatiepunt slecht een klein onderdeel zijn. Voor de locatie van het Toeristisch Informatiepunt zoeken we naar een win-win situatie. We willen de functie van informatiepunt koppelen met een andere passende functie. Bijvoorbeeld een streekproductenwinkel of horecagelegenheid die ook belangstelling heeft een toeristische informatiepunt te exploiteren. Een op zichzelf staand toeristisch informatiepunt is niet rendabel.

Vraag:

2 Bent u bereid met de eigenaren hierover van gedachte te wisselen en op welke termijn denkt u dit te doen?

2 Zeker zijn wij daartoe bereid. We zijn nu bezig met de realisatie van een tijdelijk Toeristisch Informatiepunt voor één jaar. En daarna gaan we werken aan een definitieve oplossing. We denken aan een centraal informatiepunt in Terneuzen en een netwerk van gastheren verspreid over de gemeente. We nemen het mee in de gesprekken met de eigenaren van het Arsenaal. De gesprekken vinden waarschijnlijk al in het eerste kwartaal van 2021 plaats.

ONDERWERP: Houtpelletinstallaties 8 februari 2021


TOELICHTING: Op vrijdag 5 februari 2021 konden we kennis nemen van een stofexplosie bij de houtpelletinstallatie van de Veste. Wij zijn er van overtuigd dat naar aanleiding van dit incident er een onderzoek gestart gaat worden.


Al eerder hebben bewoners van de Vesteflats, de Cavalier en andere binnenstad bewoners geklaagd over stank- en rookoverlast. Helaas zijn de klachten niet ontvankelijk verklaard omdat na metingen van de RUD de installatie bleek te voldoen aan alle wettelijke eisen. De inwoners voelen zich niet serieus genomen en voldoende gehoord. Daarnaast is er een uitstoot van schadelijke stoffen, meer vervuilend dat gasverbranding.


Onze fractie heeft bij de behandeling in oktober en december bij het onderwerp “houtverbrandingsinstallaties) zorgen uitgesproken. Bij gesubsidieerde houtpelletinstallaties wordt vaak voorbij gegaan aan de risico’s, gezondheid en welzijn voor en van de omgeving. We hebben begrepen dat deze houtpelletinstallaties niet vergunning plichtig is. Gezien de volgende risico’s, vindt onze fractie dit onbegrijpelijk: Brand van de opslag Broeien van de opslag Overdruk/onderdruk Verzakking losplaats op de openbare weg veroorzaakt door distributiemiddel om de installatie af te vullen in een woonwijk Omvallen distributiemiddel Stofontwikkeling Stofexplosie door de aanwezigheid van een stofwolk of stofwolk die door luchtverplaatsing gaat wervelen. Met aanwezigheid van zuurstof en een ontstekingsbron.Kanaalpark Philippine - 21 april 2021

De start van de bouwplannen, Kanaalpark I en II te Philippine heeft door de economische crisis in de woningmarkt grote 

vertraging opgelopen, met als gevolg dat de oorspronkelijke ontwikkelaar door en faillissement gedwongen was het project te beëindigen. 

Na verloop van tijd is het project overgenomen door Novaform Vastgoedontwikkelaars, Aannemingsbedrijf Fraanje b.v.

De Hoop Terneuzen b.v. De verkoop van de kavels en de te ontwikkelen woningen waren en zijn in handen van Kindt + Biesbroeck Vastgoed en Beheer. Door genoemde bedrijven is in de laatste jaren getracht het maximale uit het project te halen, zonder enig overleg met de reeds aanwezige bewoners en zonder rekening te houden met de oorspronkelijke plannen. Zo zijn de 2 onder 1

kap aan de westzijde van Kanaalweide verkleind en is er een kavel extra gecreëerd. Volgens het oorspronkelijke plan zouden er aan de zuidzijde 3 x 2 onder een kappers woningen worden gebouwd. De bewoners zijn dan ook verbaasd, dat zonder de bewoners daar bij te betrekken dat er door de onderhavige bedrijven een plan is ingediend om het perceel aan de zuidzijde, bekendonder kadastraal bekend als Sas van Gent, sectie s, nummer 226 aan het kanaalpark te Philippine 11 starterswoningen te realiseren. 


In het bestemmingsplan “Kom Philippine” staat: In het bestemmingsplan dat ter plaatse geldt heeft het perceel de enkelbestemming “Woondoeleinden”. Het perceel heeft tevens de lettertekenaanduiding (t) “twee-aaneen”. Dit betekent dat hoofdgebouwen op deze gronden uitsluitend vrijstaand of twee-aaneen mogen worden gebouwd. Een groot gedeelte van de wijk is af, maar nog steeds zonder trottoirs en straatverlichting, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. In contacten met de gemeente wordt telkens opnieuw verwezen naar de projectontwikkelaar Novaform, dit tot op heden niets van zich laat horen en zien. De verkeerssituatie wordt onhoudbaar en met name gezien het aantal jonge gezinnen dat hier woonachtig is met opgroeiende kinderen. Deze kinderen bezoeken de basisschool die gelegen is aan de overzijde van de Braakmanweg. Deze weg behoort tot de 30 km zone echter er wordt totaal geen controle uitgeoefend op de snelheden die aldaar worden gereden. Er is op het wegdek ook geen zebrapad zodat de kinderen onmogelijkheid veilig kunnen oversteken. Ook aan de ander kant van het kanaaltje, de Laureijnestraat, is de situatie ook onveilig door het ontbreken van een zebrapad.

Is bekend dat er door de projectontwikkelaar een verzoek is ingediend voor het realiseren van 11 starterswoningen op

een perceel aan het Kanaalpark te Philippine?

antwoord: Op 26 oktober 2020 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Als u vraag 1 met ja beantwoord, waarom zijn de huidige bewoners hier niet in betrokken. W-AOV200530

Antwoord: Ten onrechte stelt u dat wij de bewoners in Philippine niet betrekken. Naast de verplichte publicaties en onze wettelijke rol zijn wij juist in Philippine al lang in gesprek met zowel

bewoners (al dan niet via de dorpsraad), en natuurlijk ook de ontwikkelaar. Aanvragen om vergunningen (dus ook deze)

publiceren wij op de wettelijk voorgeschreven manier. Bij publicatie nemen we de omschrijving op die de aanvrager in de aanvraag opnam. Omwonenden kunnen aan de hand van de publicatie zich (laten) informeren over de inhoud. Dat is ook voor deze aanvraag

zo gedaan. Vanwege de stagnatie in ontwikkeling van het plan, wat u in de inleiding aanhaalt, en de wens om betaalbare starterswoningen te bouwen in de kern waren wij in principe bereid mee te werken aan het verzoek. Een aantal bewoners

in de wijk reageerde echter afwijzend. Op basis hiervan hebben wij besloten pas op de plaats

te maken. Dit hebben we op 22 december 2020 in een brief aan de bewoners van het Kanaalpark uitgelegd. Bij de ontwikkelaar hebben wij benadrukt om in gesprek te gaan met de bewoners en tot een oplossing te komen. Waarna

een intensief traject is gestart met verschillende bewoners, ontwikkelaar, dorpsraad en wij als gemeente. De conclusie is dus dat bewoners juist heel direct betrokken zijn en invloed hebben gehad op het verloop. De werkzaamheden om de wijk woonrijp te maken zijn nu ingepland bij H4A, het aannemingsbedrijf dat hiervoor opdracht heeft gekregen van de projectontwikkelaar.

 

Op 13 april 2021 hebben wij besloten om de verdere invulling van het Kanaalpark binnen de regels van het geldende bestemmingsplan te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat er twee-onder-een-kap woningen kunnen worden gebouwd. Een maximum is niet in het bestemmingsplan vastgelegd. Vermoedelijk kan Fraanje hier 4 x 2 woningen realiseren. De bouw van 11 woningen is niet meer aan de

orde.


ONDERWERP: Informatie Briedis

TOELICHTING:

Op 15 april heeft de Raad een brief ontvangen dat de certificering van Briedis Jeugdbescherming door het Keurmerk Instituut (KMI) is ingetrokken.

Het afgelopen jaar werden wij op diverse momenten door de wethouder geïnformeerd over de stand van zaken Intervence en de, in een eerder scenario genoemde partijen die in beeld kwamen voor overname cliënten Intervence.

De fractie van Sociaal Terneuzen heeft in elke RIB, elke commissie en elke raadsvergadering een onderbouwde waarschuwing meegegeven voor de drie organisaties, waaronder ook Briedis. Onze fractie kreeg keer op keer zeer betrouwbare informatie waaruit bleek dat dit scenario, indien gekozen, rampzalig zou worden voor de jeugdzorg. De wethouder heeft diverse keren aangegeven dit mee te nemen in het overleg van de dertien gemeenten.

De rechtbank heeft in december 2020 een uitspraak gedaan met als citaat:

“de kinderrechter stelt vast dat dit niet de eerste zaak van deze Gecertificeerde Instelling bij

de rechtbank is waarin ernstige vaststellingen zijn gekomen over de werkzaamheid en verslaglegging”. De rechter had dit ook al eerder aan de orde gesteld bij de vertegenwoordigers van de GI en heeft verzocht om nader aandacht aan dit aspect te besteden. Op 14 januari

2021 is er ook door 21 Zeeuwse advocatenkantoren aangegeven dat de ervaringen met de drie organisaties niet positiever was.

Bij een schriftelijke vraag met nogmaals onze bedenkingen en de vraag waarom men in zee ging met de drie organisaties, kreeg onze fractie als antwoord “omdat ze gecontracteerd zijn”.

In de commissie van januari 2021 heeft de fractie nogmaals een oproep gedaan voor waakzaamheid, waarop de wethouder geïrriteerd aangaf het niet op prijs te stellen dat de fractie steeds een waarschuwing uitgaf over de 3 organisaties. Op 4 februari 2021 heeft Sociaal

Terneuzen als enige raadsfractie tegen het voorstel gestemd en een motie ingediend met de

tekst:

Draagt het college op, tijdens een (ingelast) spoedoverleg met het inkoopbureau en de

dertien gemeenten, het volgende in te brengen en te bewerkstelligen, dat….. de incidentele bijdrage van € 491.982 beschikbaar gesteld wordt om een faillissement van Intervence te voorkomen en zodoende de zorg te waarborgen voor de cliënten en te voorkomen dat de medewerkers direct op straat staan. Dat er met spoed gezocht wordt naar financieel sterke, kwalitatief goede overnamepartner(s) met een onbesproken werkwijze. Deze motie werd helaas door geen enkele raadsfractie ondersteund.

Sociaal Terneuzen vindt dit met name spijtig, aangezien een gedegen onderzoek veel had kunnen voorkomen. Uiteraard zagen we onze informatie en zorg bevestigd met de brief in februari van het ministerie, Inspecties en de Jeugdautoriteit.

 op welke momenten heeft u dit ingebracht en wat was de reactie van de wethouders hierop?

Antwoord:

Wethouder Suij heeft uw zorgen besproken in de vaste overleggen en de extra ‘bijpraatmomenten’ van de bestuurscommissie. In de

afsprakenlijst van 14 december staat daarover het volgende vermeld:

- De zorgen worden uitgesproken over de kwetsbare positie van Briedis. Dit wordt onderkend. Uitgelegd wordt dat er hierom juist voor gekozen is om een samenwerking aan te gaan met 3 GI’s met als doel om de kwetsbaarheid en daar mee risico’s

te spreiden.

Is er ooit een serieus onderzoek geweest naar de werkwijze van de drie genoemde organisaties, ook al waren zij gecertificeerd/gecontracteerd?

Antwoord: 

Op 4 januari 2021 is de audit van Briedis door het Keurmerkinstituut (KMI) positief afgesloten en behaalden zij een definitief certificaat. De andere GI’s waren al in het bezit van een definitief certificaat. De wethouders moeten er op kunnen vertrouwen dat een certificaat alleen wordt verleend als de werkwijze positief wordt beoordeeld. Het KMI is een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties in Europa. Daarbij staat de kwaliteit en veiligheid ten behoeve van de eindgebruiker centraal. Het KMI certificeert organisaties in de jeugdzorg op basis van de geldende normen.20 mei 2021

ONDERWERP: Brandveiligheid en kwaliteitseisen zonnepanelen

TOELICHTING: De interesse voor zonnepanelen groeit sterk. Door het grote succes van zonneenergie in Nederland de afgelopen jaren, verschijnt er in de media in toenemende mate ook wel

eens een bericht over een brandincident waarbij zonnepanelen zijn betrokken.

Alle zonnepanelen die op de markt worden verkocht, zijn getest op brandveiligheid. De mate

waarin zonnepanelen brandwerend zijn, is alleen wel erg verschillend.

Uit onderzoek van TNO is heel duidelijk naar voren gekomen dat in meer dan 90% van de branden de oorzaak ligt bij de installatiewerkzaamheden van de zonnepanelen. In de meeste gevallen

ontstaat de brand bij de connectoren. Dit zijn de verbindingen tussen de kabels van de zonnepanelen. Als deze niet goed zijn aangesloten, kunnen er vonken ontstaan. Als deze vonken in contact komen met brandbaar materiaal, kan er gemakkelijk een brand ontstaan. Het is daarom van

groot belang dat er bij de installatie ook goed wordt gekeken naar de brandbaarheid van zowel de

dakbedekking, (brandbaar) isolatiemateriaal, waarschuwingssystemen, de dakconstructie enzovoorts. Als de zonnepanelen zelf


20 mei 2021

ONDERWERP: zand en slib werkzaamheden nieuwe sluis

TOELICHTING: Bij de werkzaamheden aan de nieuwe Sluis wordt zand en slib uitgegraven.

Het slib, of een deel ervan, ligt in plastic bassins en wordt afgedekt. 

Onze vraag was of dit uitgegraven zand en slib vervuild is en/of hergebruikt wordt. Het antwoord van het college:  

Vooropgesteld moet worden dat in de bassins geen slib ligt maar grond. Het is grond die is vrij gekomen bij de realisatie van de wanden van de Nieuwe Sluis. Omdat deze grond grotendeels onder de grondwaterstand is ontgraven is deze erg nat. In deze grond zijn verhoogde gehalten aan chroom, molybdeen en arseen aangetoond. Deze verhoogde gehalten aan metalen zijn niet het gevolg van menselijk handelen maar komen op deze locatie van nature voor in de diepe ondergrond. Het vergunde volume grond binnen de inrichting in de Nieuw-Neuzenpolder mag niet meer bedragen dan 300.000 m3. Er is momenteel ca. 180.000 m3 grond opgeslagen.

p basis van de tot nu toe uitgevoerde partijkeuringen blijkt dat het onderzochte materiaal de

kwaliteit klasse industrie heeft. Er is hier sprake van tijdelijke opslag. Naar een definitieve hergebruikslocatie wordt momenteel door het project gezocht. In de vergunning voor het inrichten van een tijdelijk depot is opgenomen dat de termijn

van opslag maximaal drie jaar (t/m2023) mag bedragen. Zodra een geschikte hergebruikslocatie is gevonden zal het materiaal door het project afgevoerd worden.
ONDERWERP: GSNED     31 mei 2021


De afgelopen periode is er veel te doen geweest over GSNed – Driewegen.

Met name de geluidsoverlast en de wijze van communiceren. Er wordt overlegd over een

eventuele verhuizing om tegemoet te komen aan de vele klachten.

Echter, de laatste berichten zijn dat GSNed per 1 juli 2021 een contract met van Zanten zou

hebben afgesloten waarbij van Zanten 24/7 hun terrein mag gebruiken voor op- en overslag.

Tenzij de verhuisplannen al zover gevorderd zijn dat het om een ander terrein gaat, komt ons

dit nogal vreemd over.

Antwoord college:

het college heeft met het bedrijf vanaf april tot heden, een aantal malen de mogelijkheden tot hervestiging verkend.

Daarbij zijn meerdere locaties aan de orde gekomen. Locaties voor hervestiging vielen ook weer af, omdat de bereikbaarheid

onvoldoende was, of omdat de financiële gevolgen voor het bedrijf te zwaarwegend waren. 

Er is geen overeenkomst met het bedrijf. Ook worden er geen mogelijkheden gezien samen met het bedrijf tot een oplossing te komen. Daarom rest enkel de vervolgstap in het vergunningenspoor en het onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijf in

overeenstemming met de Beheersverordening Oostelijke Kanaaloever te brengen. 

Er is geen overeenkomst tussen GSNed en van Zanten. Van Zanten is een bedrijf waarmee GSNed veelvuldig samenwerkt bij

het uitvoeren van werkzaamheden. Van Zanten wordt echter niet ondergebracht bij GSNed.


ONDERWERP: Drijvende zonneparken op spaarbekkens in de Braakman 5 juli 2021


TOELICHTING: In het collegebesluit van 30 maart hebben we kunnen lezen dat het college een

besluit heeft genomen om in principe planologische medewerking te verlenen voor de bouw van

een drijvend zonnepark op de waterbassins aan de Lozeschorweg 2 te Hoek voor 35 jaar.

Initiatiefnemer mag dit drijvend zonnepark bouwen met een oppervlakte voor 20 hectare met een

mogelijke uitbereiding naar 50 hectare in de spaarbekkens bij de Braakman.

In de commissie omgeving heeft onze fractie bij de omgevingsvergunning afwijkend gebruik hier

geen melding van gezien.

Zover ons bekend zijn de spaarbekkens nog steeds in gebruik voor ons drinkwater en vragen wij

ons af of er een onderzoek is geweest naar de eventuele ongewenste neveneffecten op de ecologie in en om het bekken.

Tevens vragen wij ons af hoe het milieuprobleem moet worden opgelost voor vervanging. Zonnepanelen bevatten namelijk veel problematische stoffen, zoals cadmium, lood en niet te verwerken

floatglas.


Antwoord college:

Het project verkeert nog in een vroege fase van het planvormingstraject. Wij hebben een besluit genomen dat wij in principe bereid zijn planologische medewerking te verlenen. Nu wachten we o.a. tot de initiatiefnemer een ruimtelijke onderbouwing naar

ons toestuurt voor een verdere beoordeling. Pas wanneer dit is gebeurd kan het ruimtelijke plan worden aangemeld voor het traject van de omgevingsvergunningen afwijkend gebruik.


Bij het bekken van Kralingen is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten op de waterkwaliteit en ecologie door het drijvende zonnepark. De finale onderzoeksgegevens waren op het moment van behandeling van het principebesluit nog

niet volledig beschikbaar. Deze gegevens zullen t.z.t. bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, als onderbouwing, worden ingediend. 


Initiatiefnemer heeft het voornemen om tussen 2025 – 2030 energieneutraal te zijn. In dat kader wil de initiatiefnemer op haar spaarbekkens zonnepanelen laten drijven. Dit past ook binnen het beleidskader zonne-energie. Bij dit initiatief krijgen de spaarbekkens een dubbele bestemming met die restrictie dat er max. 30% belegd mag worden van het totaal oppervlak van het spaarbekken in een eerste fase. Initiatiefnemer dient aan te tonen dat voor de eerste (20 hectare) en tweede fase (max 50 hectare) de waterkwaliteit gegarandeerd wordt. De opgewekte energie is in eerste instantie voor eigen gebruik.


 De initiatiefnemer heeft als wettelijke taak om veilig en betrouwbaar drinkwater te leveren, dat voldoet aan de eisen die de drinkwaterwet daaraan stelt. Het is één van de kerntaken van de initiatiefnemer die nooit in het geding mag komen. Het is daarom

ook de randvoorwaarde dat de duurzame energieopwekking geen ongewenste effecten mag hebben op de waterkwaliteit in het bekken. Het spaarbekken is gevuld met voorgezuiverd rivierwater. De initiatiefnemer gebruikt dit voor de drinkwaterproductie.

Initiatiefnemer bewaakt de waterkwaliteit in de spaarbekkens dan ook zorgvuldig en met een uitgebreid meetprogramma. Op de website van initiatiefnemer kunt u daarover meer lezen.

Initiatiefnemer dient in de ruimtelijke onderbouwing die wordt opgesteld voldoende aan te tonen hoe de waterkwaliteit wordt beschermd tegen mogelijke chemische stoffen.ONDERWERP: Zuidhof  5 juli 2021


TOELICHTING:

Onze fractie heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de bewoners van de Zuidhof in

Sluiskil.

Met name over de uitbreiding en de wateroverlast (en daarbij bij tijd en wijle ongedierte overlast) is continu aandacht gevraagd. Uiteraard geldt deze wateroverlast ook voor andere delen van Sluiskil, maar dat behoeft aparte aandacht.

De tuintjes bij de woonwagens kunnen niet verfraaid worden, omdat planten verdrinken in de hoeveelheid water of het sowieso te modderig is om een poging te wagen. Ook heeft men te maken met gezondheidsproblemen die deze vochtigheid met zich meebrengt. Tijdens één van de eerste bijeenkomsten van de klankbordgroep Homeflex en tijdens de commissie vergadering is hier aandacht voor gevraagd. Door de wethouder is destijds aangegeven dat er gekeken zou worden op welke wijze dit opgelost zou kunnen worden (drainage). De uitbreiding van de Zuidhof staat inmiddels gepland. Er staan mensen op de wachtlijst, die de hoop hadden aan de beurt te komen voor een plekje, maar hun is verteld dat enkel familie van de huidige bewoners in aanmerking komen.

Antwoord College:

Ten zuiden van het Homeflex complex hebben we in januari 2021 een peilbuis laten plaatsen. Een logger registreert ieder

uur de grondwaterstand. Met name in januari en februari zien we hogere grondwaterstanden. De laatst gemeten grondwaterstand (22 juli 2021) is 79 centimeter beneden maaiveld. De gemiddelde grondwaterstand in de periode januari - juli is 70 centimeter onder maaiveld. We zullen uiteraard de grondwaterstanden in Sluiskil – en daarmee ook op deze locatie - blijven monitoren. Op dit moment sluit de grondwaterstand op deze locatie aan bij onze uitgangspunten. Als richtlijn voor de gewenste gemiddelde grondwaterstand

geldt namelijk een waarde van zeventig cm beneden maaiveld. Gezien bovenstaande zien wij geen aanleiding voor het nemen

van maatregelen. In bestaand stedelijk gebied kunnen we grondwaterstanden overigens moeilijk beïnvloeden waardoor we de 

grondwaterstanden niet overal kunnen garanderen.  Momenteel is er een plan om het woonwagencentrum uit te breiden met 5 standplaatsen. 1 grote standplaats wordt verkocht en de andere plaatsen zijn huurplaatsen. De uitbreiding van

het woonwagencentrum is voor kandidaathuurders die woonachtig zijn op het woonwagencentrum. Of zij allen een plaats nemen is

nog niet zeker. In het beleid is aangegeven dat een inventarisatie van de wensen heeft plaatsgevonden op de woonwagencentra van de gemeente Terneuzen. 

Het is ons niet bekend dat er brieven zijn verstuurd waarin bewoners vragen om huurkoop.

Wij bieden deze mogelijkheid niet. Wij bieden enkel de mogelijkheid om de standplaatsen te huren of te kopen. Huurkoop is een kredietvorm en wij zijn geen kredietverstrekker.ONDERWERP: overleg met GSNED over mogelijkheden hervestiging - 27 juli 2021


TOELICHTING:

Op 22 juli 2021 kon onze fractie bij de attenderingen kennis nemen van de brief over mogelijkheden hervestiging GSNed.

Naar aanleiding van de commissie Omgeving heeft u de mogelijkheden tot hervestiging van GSNed besproken met de vertegenwoordigers van het bedrijf. 

Er zijn meerdere locaties verkend, maar helaas is er geen succes geboekt. Het college heeft besloten om de besprekingen over een mogelijk andere locatie te staken, omdat er geen zicht meer is op een positieve uitkomst. Nu deze weg is afgesloten, rest enkel nog een vervolgstap in het vergunningenspoor en het onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijf in overeenstemming met de

beheersverordening Oostelijke Kanaaloever te laten functioneren. Deze procedures kunnen lange tijd in beslag nemen. 


Antwoord College:

Wij informeerden het bedrijf over het besluit van de raad en het college niet mee te willen werken aan legalisatie. Hiertegen zijn zienswijzen ingekomen, die in de eerstvolgende bijeenkomst van de raad op de agenda staan.

Het college zal eerst de overlast voor de omgeving weg willen nemen, waarna het bedrijf

binnen een zogenaamde redelijke termijn in overeenstemming dient te zijn met de voorschriften van de beheersverordening Oostelijke

Kanaaloever. 

De direct betrokkenen zijn op de hoogte gesteld van het besluit van het college om niet mee te werken aan legalisatie. Eind augustus

zijn verschillende verzoeken tot handhaving ingediend bij ons college. Indieners van een dergelijk verzoek worden over de voortgang

geïnformeerd.

Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen illegaal gebruik van een perceel, al dan niet met overlast voor de omgeving, en een gesprek over verplaatsing van een bedrijf. Het onderhandelen over een verplaatsing is niet aan voorwaarden verbonden ten aanzien van het gebruik van het perceel. Het college zal, om het illegaal gebruik en de daarmee gepaard gaande overlast te doen stoppen, handhaven. En uiteindelijk blijft het bedrijf zelf verantwoordelijk voor de keuzes. 

inmiddels zijn er verzoeken tot handhaving ingediend bij het college. Op deze verzoeken moet binnen acht weken beslist worden. Dit

betekent niet dat binnen deze acht weken ook de gehele handhavingsprocedure is afgerond.

Aan het bedrijf moet een redelijke termijn gegeven worden om in overeenstemming met de beheersverordening te komen. 


ONDERWERP: Zeeuwse Gronden en onzekerheden 9 augustus 2021


TOELICHTING:

Al een tijdlang was er onrust onder het personeel van El Cantina van de Zeeuwse Gronden en niet onterecht, toen men meedeelde dat dit restaurant gesloten werd. Een ontmoetingsplaats voor niet alleen de doelgroep, maar ook van eenzame ouderen.

Naast El Cantina is ook de inloopvoorziening en de tweedehandsmeubelzaak in Terneuzen ook dicht. Vooral de inloop gaan veel mensen missen. Even een kopje koffie halen, iets vragen . Er moet bezuinigd worden op personeel, de bezetting op woonlocaties is dunner geworden en het dienstverband van enkele restaurantmedewerkers is beëindigd. Een en ander is voor sommige

medewerkers niet prettig verlopen.

De bezuinigingen zouden het gevolg zijn van een verandering van de financiering van de Zeeuwse Gronden. Het grootste deel van de zorg wordt betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. Er werd aangegeven dat er op veel projecten, zoals bij de restaurants geld op toegelegd moest worden.

Er wordt gekeken of er subsidie gekregen kan worden om een nieuw inloopcentrum te beginnen.Er is door de Zeeuwse Gronden breed ingezet op uitbreiding en vernieuwing.


Antwoord College:

 Er is voor het zomerreces overleg geweest. We werden verrast door de sluiting en hebben zelf het initiatief genomen voor een gesprek

met de directie van Zeeuwse Gronden. Wij hebben naast andere vragen ook deze vraag voorgelegd aan Zeeuwse Gronden. De directie

van Zeeuwse Gronden heeft als antwoord op onze vragen aangegeven, vanwege financiële tekorten besloten te hebben de inloop in de

Vlooswijkstraat te sluiten. Alle personen die van deze inloop gebruik maakten, kunnen terecht op de andere inlooplocatie in de Noordstraat. Deze locatie ligt op een kleine 100 meter van de oude locatie.

We onderzoeken met Zeeuwse Gronden de mogelijkheid van een indicatieloze dagopvang / buurthuis in het centrum van Terneuzen. 

Er is een voorstel onderhanden waar een subsidie van de centrumgemeente Vlissingen voor nodig is.

De directie van Zeeuwse Gronden gaf als antwoord dat er sprake was van een zware financiële tegenvaller welke niet van te voren

verwacht was. Zeeuwse Gronden heeft geleverde zorg (in andere gemeenten in Zeeland)

niet uitbetaald gekregen. Hierdoor moest Zeeuwse Gronden op korte termijn bezuinigingsmaatregelen nemen. De gesprekken over

de indicatieloze dagopvang waren al gestart en staan los van de ontstane financiële situatie. De subsidie is niet bedoeld om deze problemen op te lossen. Al lijkt het nu wel samen te vallen.


 Via aan-z worden de nodige initiatieven gecoördineerd. Door de coronamaatregelen is El Cantina op een bepaald

moment gesloten. Vanwege noodzakelijke vervanging van gedateerde apparatuur zouden teveel kosten gemaakt moeten worden om 

El Cantina op de oude locatie tijdelijk opnieuw op te starten. De directie van Zeeuwse Gronden geeft als antwoord op uw vraag aan dat bij de realisatie van de nieuwbouw van Zeeuwse Gronden in de Nieuwstraat El Cantina weer terugkomt. 

 Een aantal uitvoeringspartners werken op dit moment een plan uit voor de aanpak van eenzaamheid. We hebben geen middelen uit de reserve eenzaamheid aangewend voor het openhouden van restaurants. De sluiting van El Cantina is een direct besluit van Zeeuwse

Gronden dat niet van te voren met ons besproken is. 

 Momenteel werken we aan een plan voor de aanpak van eenzaamheid. Daarnaast werken we aan het plan voor een laagdrempelige inloop en dagbesteding, die juist voor een bredere doelgroep beschikbaar komen. En El Cantina komt terug in de nieuwbouw van Zeeuwse Gronden.

De directie van Zeeuwse Gronden heeft verklaard dat de bezuinigingsacties geen gevolgen hebben voor de afspraken die ze met het college heeft gemaakt over de nieuwbouw.


ONDERWERP: Kleine zorgaanbieders - 16 augustus 2021


Kleine zorgverleners met o.a. psychiatrische cliënten hebben het de laatste jaren steeds zwaarder, terwijl de vraag vanuit de cliënt toeneemt doordat zij zich meer thuis voelen in een kleinere setting met meer passende zorg.

Zeker voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die ernstig beperkt zijn in hun energie,

concentratie- en denkvermogen kan deelname aan belevingsgerichte dagbesteding het maximaal

haalbare blijken. Ook daarbij is van belang om zo veel mogelijk te zoeken naar activiteiten en bezigheden die door iemand als betekenisvol en positief worden ervaren. De kleine Zorgverleners willen nogmaals aandacht vragen voor verdere bezuiniging binnen het

Sociaal Domein. Er gaat te weinig aandacht uit naar het feit dat zij niet meer met de budgetten

uitkomen. Het moet niet zo zijn dat de kleinere zorgaanbieders kopje onder gaan. Cliënten kunnen moeilijk geplaatst worden, wat weer als resultaat heeft dat zij thuis blijven zitten en door hun problematiek eenzaam worden. Zij kunnen niet voor zichzelf opkomen omdat hun zelfbeeld laag is of door het effect van de medicatie die zij slikken, waardoor zij vaak nog labieler worden.

De kleine zorgaanbieders staan achter de eisen die gesteld worden voor het geven van goede zorg. Maar helaas staat bijscholing en alle bijkomende eisen en administratieve handelingen niet in verhouding tot wat uiteindelijk het doel is: namelijk het leveren van goede zorg en de cliënt centraal stellen met voldoende budget. 


Antwoord College:

Het is voor ons onmogelijk om, bij alle zorgaanbieders die bij de gemeente een contract hebben, op bezoek te gaan. Dit zijn er te veel

om agenda technisch te organiseren. Gecontracteerde zorgaanbieders nemen deel aan het Inkoopnetwerk overleg in Zeeuws Vlaanderen. Dit overleg vindt vier keer per jaar plaats. De zorgaanbieders, groot of klein, zijn hier van harte welkom om problemen

bespreekbaar te maken. Daarnaast voeren we twee jaarlijks kwaliteitsgesprekken met gecontracteerde aanbieders. Hier zijn onderwerpen zoals het toegekende budget onderdeel van gesprek. We zijn zeker bereid (extra) in gesprek te gaan waar nodig. Aanbieders kunnen de gemeente hiervoor benaderen. Over het algemeen is onze ervaring dat aanbieders de weg naar ons goed weten te vinden. Op dit moment hebben we een uitdagende taakstelling om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de dienstverlening. Het is ons bekend dat de toenemende administratieve druk veel vraagt van de aanbieders. Niet alleen de gemeente maar ook de aanbieder heeft de taak hier passende oplossingen voor te vinden. In de praktijk zal een bepaalde

schaalomvang nodig zijn om efficiënt en effectief te kunnen werken. Dat geldt voor elke organisatie, dus ook voor zorgaanbieders.


Dat (kleine) aanbieders steeds meer moeite hebben om binnen het toegekende budget te blijven is ons ook bekend. Hierover gaan we

met de aanbieders in gesprek. Samen met de aanbieders, de gemeente en de toegangsorganisatie kijken we naar mogelijke oplossingen. Elke partij moet hierbij zijn verantwoordelijkheid nemen. We hebben tot nu toe de daadwerkelijk geleverde zorg altijd uitbetaald, ongeacht de grootte van de zorgaanbieder. We hebben ons best gedaan om de administratieve verantwoording tot een absoluut minimum te beperken. Dit kan voor de kleine aanbieders geen onoverkomelijke drempel

zijn.

 Voor alle cliënten geldt maatwerk. Hierbij vallen geen cliënten tussen wal en schip. De gemeente, de zorgaanbieder en de toegangsorganisatie kijken gezamenlijk naar de beste oplossing. Onder de gecontracteerde aanbieders kijken we naar het best passende aanbod. Het uitgangspunt is dat elke cliënt krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft, binnen de bestaande mogelijkheden. Als vastgesteld is dat er een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, staat het de cliënt vrij om zelf

te bepalen welke gecontracteerde zorgaanbieder de geïndiceerde zorg gaat leveren. 16 september 2021

ONDERWERP: klacht burgers over vrachtverkeer door Weststraat, Oudestad, Burgemeester

Maarleveldstraat, Geuzenstraat en Noordstraat Biervliet


TOELICHTING:

Omwonenden hebben de afgelopen jaren hun ongenoegen kenbaar gemaakt bij de gemeente

Terneuzen over het vrachtverkeer door bovengenoemde straten in Biervliet.

In de Oudestad en de Burg. Maarleveldstraat staan monumentale woningen. Deze zijn honderden jaren oud en gebouwd in een tijd dat er geen druk zwaar vrachtverkeer was.Tevens is er overlast van vrachtverkeer in de Geuzenstraat en de Noordstraat,

De straten zijn smal waardoor het vrachtverkeer dag en nacht langs de huizen rijdt, met als gevolg trillingen en schade aan huizen.

Met name ontstaan er scheuren in de gevels. De afgelopen tien jaar is het verkeer enkel toegenomen, en had niets te maken met de aanleg van de nieuwe N61. De brief van de bewoners spreekt voor zich.

Ondanks dat dit probleem bekend is bij de gemeente worden met regelmaat de putten, gaten en verzakkingen gerepareerd,

maar wordt er niets gedaan aan de overlast en wordt er ook niet naar de schade woningen gekeken.

Er is door de gemeente een voorstel geweest om in diverse straten de stoep te verlagen zodat die niet meer kapot gereden wordt. Volgens de bewoners gaat dit de problematiek totaal niet verhelpen en juist leiden tot een toename van het vrachtverkeer.

Voorts lag er het idee om bloembakken te plaatsen. Dit is een goede maatregel om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer terug te dringen. De hoeveelheid (vracht) verkeer zal er niet door verminderen.

De bewoners stellen in hun brief voor een post op te nemen in de begroting voor de oplossing van deze problematiek. 


Antwoord College:

Er is inmiddels overleg geweest. Afgesproken om nogmaals een verkeerstelling uit te voeren.

Ook wordt in de woning een trillingsmeting uitgevoerd. De resultaten bespreken we met de bewoners. 

 Gezien de huidige inrichting van het dorp, is er geen mogelijkheid tot verleggen van de route.

Aan de hand van de resultaten van de metingen bekijken we verdere acties. 


29 september 2021


ONDERWERP: acties van gemeente na klacht burgers over vrachtverkeer door Weststraat,

Oudestad, Burgemeester Maarleveldstraat, Geuzenstraat en Noordstraat Biervliet


Toelichting:

In onze schriftelijke vraag van 16 september hebben wij aandacht gevraagd voor het

vrachtverkeer in de Weststraat, Oudestad, Burg. Maarleveldstraat, Geuzenstraat en de

Noordstraat in Biervliet. Naar aanleiding van de publicatie bleek dat het probleem hiervan veel breder te liggen dan we dachten.

Dat het probleem niet alleen bekend, maar ook erkend wordt door de gemeente Terneuzen blijkt uit het met regelmaat repareren van putten, gaten en verzakkingen. Maar dat neemt uiteraard de oorzaak niet weg en er wordt ook niet naar de schade aan de woningen gekeken. Er zijn voorstellen gedaan om in diverse straten de stoep te verlagen, maar dat is zeker niet het antwoord

voor een mogelijke oplossing.

Op 28 september is er een verkeersteller in een straat geplaatst. Niet een logisch besluit. Bovendien schermt de gemeente met een norm van 10 % toelaatbaar vrachtverkeer in een 30 km zone. Dit is echter bedoeld voor een moderne woonwijk en voor andere wijken dienen andere criteria gehanteerd te worden. Bovendien komt er op hetzelfde adres ook een trillingsmeter, hiervoor is er een bouwkundig bureau uit Breda ingeschakeld. De fractie denkt dat er voor een volledig beeld te krijgen op andere adressen ook een trillingsmeter dient te komen. Maar dat schijnt de gemeente niet van plan te zijn. Onze fractie heeft van verschillende bewoners vernomen dat letterlijk de spulletjes uit de kasten trillen als er een vrachtwagen langs het huis rijdt. En niet alleen dat. Scheuren in de muren en geeft stress hoe het in de toekomst dan moet gaan.

In Groningen was het ook toegelaten dat er gas gewonnen werd, maar door de onherstelbare schade zijn huizen ook niet in beste staat. Even ter vergelijking wat externe invloeden op huizen

kunnen doen.


Antwoord van het College:

In overleg met de bewoners is afgesproken om eerst de onderzoeken uit te voeren. Uit deze tellingen volgt een objectief beeld van de problemen. Daarna volgt overleg met de omwonenden. 

Een verkeersteller laat 24 uur per dag het verkeersbeeld zien. Door middel van zo’n telling kunnen we de aantallen onderbouwen: hoeveel verkeer maakt er gebruik van deze straat. Omdat dit in deze casus niet voldoende is, zijn er 2 trillingsmeters in 2 verschillende straten geplaatst. Zo krijgen we een totaal beeld, hoeveel verkeer hoeveel overlast aan trillingen veroorzaakt. 

 Er is in Biervliet veel aan het riool gewerkt. Maar er is geen extra schade bekend aan wegen door vrachtverkeer. Dstaat van de weg voldoet aan alle eisen van wegbeheer. Ook de verkeerskundige inrichting voldoet aan de eisen van een 30 kilometerzone. De weg heeft een smal profiel. Op basis van de resultaten van de metingen kunnen we een objectief beeld geven over de problematiek. Aan de hand van de resultaten bekijken we verdere acties.


29 september 2021

ONDERWERP: Rivierenhuis Zeldenrust


In de Rivierenbuurt worden de drie voormalige scholen, de Geule, de Hille en de Meerpaal samengevoegd tot één nieuwe school: de Steiger.

De nieuwbouw zal tevens onderdak bieden aan de benodigde kinderopvang en daarmee een Integraal Kindcentrum vormen. De eerste plannen voor de nieuwbouw zijn al gemaakt, de verdere uitwerking en realisatie zal zo spoedig mogelijk moeten starten.

De totale investeringskosten voor de Rivierenbuurt bedragen, uitgaande van een Energie

Neutraal Gebouw en extra kwaliteitseisen:

 Voorbereidingskosten € 2.453.706,-- incl. btw

 Bouwkosten Schooldeel € 4.998.772,-- incl. btw

 Bouwkosten Gymzaal € 1.336.521,-- incl. btw

 Bouwkosten Kinderopvang € 1.075.567,-- incl. btw

Totaal Kosten € 9.864.566,-- incl. btw

-/- Inkomsten € 652.000,-- incl. btw = Totaal € 9.212.566,-- incl. btw

Helaas missen wij in de totale planvorming het Rivierenhuis. De spil van de buurt voor activiteiten. Het buurthuis waar veel (vrijwilligers) organisaties onderdak vinden, waar veel voor de burgers wordt georganiseerd.

Wij hebben begrepen dat u het ergste scenario zelfs voor het Rivierenhuis in gedachten heeft en dat is namelijk sloop. Zonder verdere planvorming voor de toekomst. Als wij in de begroting lezen dat de nieuwbouw van de Steiger in de Rivierenbuurt in 2024

gereed moet zijn, dan bevreemdt het ons dat er nog geen enkel plan ligt voor het Rivierenhuis. In het totaalplaatje van € 9.212.566, is het nogal een wrang gegeven dat u voor het Rivierenhuis totaal geen plannen heeft, dus ook geen bedrag hebt gereserveerd.

Laten wij voorop stellen dat er met zo’n belangrijke voorziening niet op deze manier omgesprongen dient te worden. Dat u door dit te negeren ook andere organisaties letterlijk de nek omdraait omdat zij, mede door de corona, inkomsten gemist hebben en bovendien

geen dure huur kunnen betalen en daardoor niet uit kunnen wijken. 


Antwoord College:

Het gebouw wordt afgebroken en niet vervangen. De buurtvereniging heeft zich enkele jaren geleden opgeheven bij gebrek aan deelnemers voor door hen georganiseerde activiteiten.

Waarmee de functie als buurthuis voor activiteiten van die wijk niet meer aan de orde is. 


6 December 2021

ONDERWERP: onderhoud sporthal Axel


In kader van duurzaamheid en onderhoud van onze voorzieningen vraagt onze fractie aandacht

voor de staat waarin het “Sporthuus” in Axel verkeert. Onze fractie is door attente burgers benaderd dat het regenwater over de goten gutst en overvloedig over het houtwerk en de muren vloeit. Het houtwerk en de muren blijven lang vochtig wat

de staat van het gebouw aan de binnen – en buitenzijde niet ten goede komt en tot extra kosten zal leiden. Het groen steekt uit boven de goten, wat inhoudt dat controle van de afvoer en goten te wensen overhoud. Het leegmaken van de goten zou een jaarlijkse routine moeten zijn. Het is duidelijk dat onderhoud, dan wel reparatie hard nodig is om het gebouw in conditie te houden

9 december 2021

ONDERWERP: alternatief programma jongeren bij de jaarwisseling


De fractie van Sociaal Terneuzen stelt voor om een alternatief programma te organiseren voor

jongeren tijdens oudjaar, rekening houdend met de coronamaatregelen. Met de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de besmettingen, kunnen we verdere maatregelen verwachten in verband met fysiek samenkomen. Daardoor wordt de druk groter om te

komen met creatieve ideeën om jongeren een leuke oudejaarsavond te laten beleven zonder dat men elkaar ‘s avonds fysiek ontmoet.

Overdag (tot 17.00 uur) kan men denken aan diverse fysieke activiteiten die vanuit de buurt-of

dorpshuizen worden aangeboden voor jongeren tot 16 jaar

Voor de jongeren algemeen, kan men denken aan een digitaal programma met optredens van (beginnende) bands, online games, conferences of korte filmpjes. Door het opzetten van een livestream kunnen jongeren deze oudejaarsavond het programma volgen zodat men een zinvolle avond heeft. Dit zou een gezamenlijk initiatief kunnen zijn vanuit de gemeente samen met de

pop- cultuur en evenementenorganisaties (bijvoorbeeld Toonbeeld, de PIT, Porgy en Bess enz.) Ondanks dat het nu begin december is, kan dit nog steeds georganiseerd worden, samen met jongeren, sportverenigingen, ondernemers, organisaties en ieder die hieraan zijn steentje bij wilt dragen.


Antwoord College:

Wij hebben besloten enkele online activiteiten te organiseren voor jongeren. We stellen in de kerstvakantie de online escaperoom beschikbaar voor jongeren tussen 10 en 25 jaar. Daarnaast besloten wij deel te nemen aan een life stream muziek evenement tijdens oud- en nieuwjaar 2021-2022.

Wij zijn het eens dat activiteiten kunnen bijdragen aan minder overlast op straat en een minder gevoel van eenzaamheid en isolatie bij

jongeren. Dit is ook de reden waarom wij in de kerstvakantie van 2020 activiteiten hebben georganiseerd en in 2021 gaan organiseren.

De verwachting is echter niet dat de overlast volledig zal afnemen. Jongeren, die kwetsbaar zijn om mee te lopen in dit gedrag, behoren

hierin voornamelijk tot de doelgroep.


10 December 2021

ONDERWERP:GSNED


De fractie van Sociaal Terneuzen volgt de casus GSned Driewegen vanaf het begin. Wat ons

steeds meer verwonderd is, dat er helemaal niets veranderd aan de mate van overlast. De ongerustheid bij de bewoners in Driewegen neemt toe, naar mate de tijd verstrijkt. Het bedrijf is illegaal bezig en gehandhaafd wordt er niet. In december zou er een definitief besluit genomen worden inzake het opleggen aan een last onder dwangsom aan GSNed.

Dit is nu vooruit geschoven naar de eerste collegevergadering in het nieuwe jaar. De reden hiervan is, dat een maand geleden een paal is geplaatst in een tuin om de geluiden in de omgeving te meten. De resultaten hiervan worden vergeleken met de meldingen die er gemaakt worden. Het is niet duidelijk of hiervan al resultaten zijn.

Sociaal Terneuzen vraagt zich af welke meerwaarde deze resultaten versus meldingen hebben, om een besluit te nemen om “een last onder dwangsom” op te leggen. Bovendien zou er geen ruchtbaarheid gegeven worden over het plaatsen van deze paal.

Bovendien gaat het om meer dan enkel geluid. Het is het totaalplaatje van gebeurtenissen, overtreden enz.

Sociaal Terneuzen zou graag zien dat het college eindelijk eens doorpakt in deze casus en de inwoners weer het vertrouwen terug geeft dat er ook daadwerkelijk wat met hun klachten en input

gedaan wordt. 15 December 2021

ONDERWERP: Cliënten in de bijstand doorsturen als grensarbeider

De gemeente Terneuzen (Werk Service Punt) stuurt actief mensen vanuit de bijstand naar werkgevers in België in samenwerking met diverse Belgische uitzendbureaus.

De komende tijd bijvoorbeeld, heeft Volvo Cars heel veel nieuwe werknemers nodig vanwege de nieuwe batterijen fabriek. Er worden weekcontracten gehanteerd en nieuwe werknemers worden niet of onvoldoende geïnformeerd over het feit dat het contract zomaar niet verlengd hoeft te worden. Bij personen die in deze periode corona of een andere aandoening hebben gekregen en

meer dan 2 weken ziek zijn geweest, wordt het contract automatisch niet verlengd. Afhankelijk hoe dit verloop is, kan het consequenties hebben bij toekomstige sollicitaties in het haven gebied. Eigenlijk wordt men gestraft voor iets dat men niet in de hand heeft en dat is ziek worden.

Een tweede kans wordt niet gegund.

Indien mensen ziek worden of een ongeval krijgen moeten zij minimaal 180 dagen vooraf hebben gewerkt in het laatste jaar om een ziekte uitkering te kunnen ontvangen van de Mutualiteit. Indien men de pech heeft corona te krijgen na 3 maanden werk of misschien wel eerder, dan komt deze nieuwe werknemer zonder inkomen te zitten.

Hierover wordt men vooraf niet geïnformeerd. Het is in deze coronatijd al vaker voorgekomen dat iemand bij ziekte een lange periode door instanties aan het lijntje gehouden worden en dat er geen uitkering met terugwerkende kracht volgt.

Bij quarantaine kunnen vanuit Nederland (UWV) niet de juiste formulieren worden geleverd. Ook

dan, ook al is men niet ziek, volgt er geen uitkering. Instanties werken langs elkaar heen.

Bij het niet tijdig melden van quarantaine of ziekte bij het UWV of gemeente kan geen uitkering

volgen met terugwerkende kracht. Op deze punten is het voor een grensarbeider niet goed geregeld. 


20 December 2021

ONDERWERP: Onduidelijkheid situatie De Kwakkel


Enige tijd geleden hebben wij insprekers gehad betreffende de exploitatieovereenkomst 344642

Griete – Kwakkel. Het ontbreken van duidelijkheid en antwoorden over gestelde vragen en voortgang over de situatie brengt voor de bewoners van de buurtschap De Kwakkel verwarring en onzekerheid met zich mee.

In de commissie Omgeving zijn er geen antwoorden gekomen over de vragen over de exploitatieovereenkomst. Voor burgers zijn de procedures niet altijd duidelijk. Bewoners hebben na het uitblijven van antwoorden op de gestelde vragen in de commissie contact gehad met de afdeling van de gemeente en de wethouder. De bestemmingsplanwijziging is door de gemeente ter toetsing

naar de Provincie gestuurd. 

Daarop hebben de bewoners contact gezocht met de Provincie die

aan heeft gegeven reeds op 8 dec. 2021 hun reactie met de gemeente gedeeld te hebben. De

provincie heeft aangegeven dat het een uitruil betreft van 12 naar 11 woningen op de Griete, wat

het voor de bewoners nog onduidelijker maakt. Het verzoek tot toetsing van de gemeente aan de

Provincie zou openbaar moeten zijn op Ruimtelijk Plannen. Maar zowel de Provincie als de bewoners

kunnen niets terugvinden.


20 December 2021

ONDERWERP: aanpassing bekostiging Ggz dagbesteding


Vanaf 1 januari 2022 verandert de bekostiging van de Ggz. De Diagnose Behandel Combinatie

komt te vervallen en het Zorg Prestatie Model gaat dit vervangen. De dagbesteding is vanaf 2022 alleen nog een onderdeel van de prestatie Verblijf. De Zorgverzekeringswet lijkt de dagbesteding dus niet meer los te vergoeden in combinatie met

ambulante behandeling. Aanbieders gaan hiervoor een vergoeding aanvragen bij de gemeenten.

Het lijkt er op dat er geen rekening gehouden is met een verschuiving van de dagbesteding van de Zorgverzekeringswet naar de WMO. Volgens de Vng is over deze verandering niet of niet tijdig overleg geweest met de gemeenten. Daarom zijn de meeste gemeenten ook niet voorbereid op de aanvragen die nu worden gedaan, wat wel in het belang was geweest voor de cliënten en

de gevolgen hiervan.

De VNG heeft afgelopen zomer contact gehad met o.a. de Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar tot op heden zijn er geen afspraken gemaakt. De VNG raadt gemeenten aan om niet op verzoeken van aanbieders in te gaan tot er een oplossing is. Als er een aanvraag van een cliënt binnenkomt zal de gemeente moeten

beslissen omdat dag besteding onder de WMO KAN vallen. De gemeenten hebben dus twee keuzes. Hierbij kan het nadeel zijn dat de inwoner (cliënt) minder zorg heeft totdat er eventueel een andere oplossing is.