SOCIAAL TERNEUZEN

ONDERWERP: steunpakketten corona 25 januari 2022

Sociaal Terneuzen heeft kennis kunnen nemen van het feit dat de helft van de verkregen coronasteun voor lokale cultuur, 

voor de helft niet is besteed. We hebben het niet alleen over de steunpakketten voor cultuur, maar ook steunpakketten die in de 

meicirculaire voor het mentaal welbevinden niet geoormerkt in de meicirculaire zijn opgenomen en de onderwijsmiddelen 

die verdeeld zouden moeten worden tussen scholen en gemeenten. In totaal komen we dan op meer dan drie miljoen euro uit van niet uitgegeven coronamiddelen. De fractie is van mening dat de gemeente Terneuzen met de cultuursector alsnog om de tafel

gaat zitten om een plan hierover te maken. Men kan denken aan een fonds voor de cultuursector, maar ook voor de NPO middelen

en de middelen voor het sociaal en mentaal welbevinden. Om de omvang te kennen van de gelden die op een "oneigenlijke"

manier ten bate zijn gevallen om de begroting op te plussen, in plaats van de negatieve effecten van corona te dempen moeten we eigenlijk de gelden optellen die de gemeente Terneuzen vanaf mei 2021 tot heden heeft ontvangen op het gebied van Corona steunpakketten. Wij zien graag een overzicht van deze steunpakketten. Ter ondersteuning voor kwetsbare groepen zijn ook nog ettelijke tonnen beschikbaar. We vragen aan het college of er nog andere bestemmingen voor zijn binnen het Sociaal Domein. We willen ook weten of er iets gedaan wordt om de middelen alsnog te besteden ten bate van de getroffen doelgroepen en sectoren. We zouden graag zien dat Terneuzen hiervoor een fonds op zet.  

Antwoord college 

Als bijlage bij deze beantwoording doen wij u overzichten toekomen van de gelden die we in 2020 en 2021 via het gemeentefonds hebben ontvangen aan Corona steunpakketten. Wij vinden uw stelling dat gelden op een oneigenlijke manier ten bate zijn gevallen om de begroting op te plussen ongepast. En dat om de omvang daarvan te kennen de gelden moeten worden opgeteld die onze gemeente vanaf me 2021 heeft ontvangen op dit terrein, is niet juist. In feite kunnen pas aan de hand van een overzicht van de besteding van de van de rijksoverheid ontvangen middelen conclusies worden getrokken over de mate waarin ze zijn ingezet voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.  Als bijlage 2 bij deze beantwoording treft u een overzicht aan van de inkomsten en uitgaven op het terrein van jeugd.In de aanvullende brief van het Rijk over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden van maart 2021 (maart brief/maartcirculaire) stelde het Rijk € 16.702 beschikbaar om de ouderbijdrage te compenseren bij de gemeentelijke regelingen (VE, peuteropvang, SMI). Wij gaven uitvoering aan deze regeling in samenwerking met de kinderopvanginstellingen. De kosten bedroegen € 4.413. Deze betaalden wij uit. Dit bedrag ligt lager dan het bedrag dat we van het Rijk kregen, maar er was gewoon niet meer nodig. Het Rijk hanteert aan algemene verdeelsleutel en die pakte voor onze gemeente positief uit. Het tijdsbestek voor de beantwoording van deze raadsvragen biedt geen ruimte om een compleet overzicht te maken van alle uitgaven op het terrein van de coronasteunpakketten.

Voor zover het over de TONK gaat klopt het dat er nog geld over is. Omdat het over bijzondere bijstand gaat met specifieke beleidsregels kunnen we binnen de regeling niet meer doen. De raad kan wel besluiten het geld te bestemmen hoe hij wil, anders wordt het toegevoegd aan de reserve. In het najaar komen we met (niet specifiek corona gerelateerde) voorstellen naar aanleiding van de MKBA armoede.

Voor zover het gaat om de verkregen coronasteun voor lokale cultuur hebben we zeer onlangs het corona-steunfonds cultuur van  onze gemeente opengesteld voor het indienen van aanvragen over het jaar 2021. Met betrekking tot het bedrag van € 144.771voor bestrijden eenzaamheid ouderen 2021zullen we binnenkort een besluit nemen naar aanleiding van een plan van aanpak eenzaamheid dat aan-z heeft opgesteld.

 Met de middelen die we van de rijksoverheid via de corona-steunpakketten hebben ontvangen voor lokale culturele voorzieningen heeft onze gemeente al in 2020 het coronasteunfonds voor lokale culturele voorzieningen gevormd. Met dat steunfonds wil onze gemeente lokale culturele voorzieningen helpen die als gevolg van de corona-pandemie in de financiele problemen zijn gekomen. In het bijzonder door het wegvallen van inkomsten uit kaartverkoop en horeca. Daarvoor zijn die gelden bedoeld, zo geeft de rijksoverheid aan in de september-circulaire 2020. Hoewel de rijksoverheid die gelden niet heeft geoormerkt, hebben wij dat als gemeente wel gedaan. In het overzicht in bijlage 1 is niet opgenomen de specifieke uitkering Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen van € 835.000 voor onze gemeente. Deze ontvangen we met terugwerkende kracht sinds december 2021 voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. De uitwerking hiervan vindt  momenteel plaats in samenwerking met het onderwijsveld en de kinderopvang. Aangezien het gaat om een specifieke uitkering moeten de middelen worden besteed aan activiteiten passend bij de wettelijke regeling. Verantwoording vindt plaats via SISA. Dus deze middelen kunnen niet in een fonds, maar zijn wel beschikbaar voor de aanpak.

ONDERWERP: sloop Ravelijn Sas van Gent  25 januari 2022

Op 26 november 2021 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van 5

woningen op locatie Ravelijn 11 – 19 oneven. Op 8 december 2021 is de aanvraag voor het slopen van deze woningen op verzoek van de aanvrager ingetrokken. Momenteel is er 1 woning al gesloopt. Een aantal geïnteresseerden hadden zich aan willen melden

voor deze woningen, gezien de woningnood in de sociale woningbouw. Zij en omwonenden vragen zich af hoe het mogelijk is dat er nu toch gesloopt wordt. 

Antwoord college


Door de aanvrager zijn er op 26 november 2021 twee aanvragen gedaan. Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en een sloopmelding. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten wij publiceren dat er een aanvraag is gedaan en wat uiteindelijk de beslissing is. Wij hanteren hierbij de omschrijving zoals deze door de aanvrager wordt gehanteerd. De activiteiten in een aanvraag voor een vergunning worden niet gepubliceerd. Dat kan gaan om een bouwactiviteit, maar ook een strijdigheid met het bestemmingsplan, flora en fauna, aanlegactiviteiten of brandveilig gebruik. In deze casus was er een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan, vanwege een aanlegactiviteit in relatie met het slopen van vijf woningen. De aanlegactiviteit ging uiteindelijk over het afgraven van grond. Hiervoor was geen omgevingsvergunning nodig. Om die reden heeft de aanvrager de omgevingsvergunning ingetrokken. Daarnaast is er een sloopmelding gedaan. Nadat deze melding compleet was, hebben wijdeze op 14 december 2021 geaccepteerd. Om die reden is het mogelijk dat er woningen worden gesloopt.

ONDERWERP: gedragscode wind- en zonneparken februari 2022

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie ( NLVOW) heeft de Raad en B&W een

brief gestuurd over hun grote zorg als het gaat over het toepassen van gedragscodes bij realisatie

van projecten in het kader van de energietransitie.

Ondanks dat Sociaal Terneuzen geen voorstander is van nog meer reuze windmolens en zonneparken delen wij de zorgen van de NLVOW dat burgerparticipatie pas tot zijn recht komt als de

gedragscodes verplicht worden gesteld in het toetsingskader.

Dit leidt tot een meer gelijkwaardig speelveld tussen omwonenden, initiatiefnemers en gemeente.

De invloed van omwonenden staat nu in geen verhouding met de energiereuzen die grote subisidies voor het plaatsen van windmolens en zonneparken op hun rekening bij kunnen schrijven

en de omwonenden met overlast na realisatie achter laten


ONDERWERP: bezuiniging Pgb 6 maart 2022

TOELICHTING: Op 16 december 2021 is het beleidsplan Sociaal Domein gepresenteerd

Met als titel “iedereen aan boord”. Ook de bijbehorende verordening is hierbij besproken. Voor zowel het beleidsplan als de verordening heeft Sociaal Terneuzen tegen gestemd

met de onderbouwing dat men de ruimte in de wet- en regelgeving wel heel erg creatief heeft gebruikt om zeer onvriendelijke maatregelen te nemen, die de kwetsbare mens gaat raken. Helaas als enige partij, anderen hadden geen idee hoeveel mensen niet aan boord kunnen blijven als de maatregelen zoals vermeld in de verordening overeind bleven. De opdracht is om de dienstverlening budgettair neutraal te bekostigen. Dit is een keuze, die meestal neerkomt op bezuinigingen binnen het Sociaal Domein. Bij een integraal beleidsplan wordt er een samenhang gekregen in de bezuinigingsmaatregelen. Bij het beleidsplan en verordening is er geen burgerparticipatie geweest.

Op 28 februari 2022 hebben de eerste inwoners al een brief ontvangen met als onderwerp

“wijziging tarief persoonsgebonden budget (pgb)”.Het Pgb wordt verlaagd naar het tarief voor professionele hulpverleners, waar ook rekening gehouden wordt met zgn. overheadkosten, zoals kosten voor huisvesting, administratie, bijscholing, verzekeringen en dergelijke. Personen uit het sociale netwerk hebben deze kosten niet. Het komt neer op een bezuiniging van ca. 66 % op de PGB vergoeding. Met deze brief is grote onrust ontstaan bij mensen die straks flink in moeten leveren en niet weten hoe alles rond te breien. Zij voelen zich al als eersten overboord gezet.

U geeft bij de verordening aan dat u na de besluitvorming contacten zou leggen met gemeenten die al werken met de omgekeerde verordening. Indien u dit gedaan heeft, zou u de problematiek waarin de ontvangers van een Pgb in terecht komen, al moeten weten.