SOCIAAL TERNEUZEN

  Sociaal Terneuzen

Ondertitel

ONDERWERP: Zebrapad Stationsstraat-Kerkdreef Axel (januari 2020)

TOELICHTING:

Bij het zebrapad stationsstraat/kerkdreef) zijn er vaak gevaarlijke verkeerssituaties. Het is er smal en erg druk. Het is al eerder verkeersluw gemaakt, maar dit heeft weinig resultaat.

Er staan auto’s dicht tegen het zebrapad geparkeerd waardoor de situatie erg onoverzichtelijk wordt. ( zie foto )

Doordat er ook vrachtverkeer door de straat komt staat soms alles vast en wordt de situatie nog gevaarlijker.

Veel kinderen fietsen of lopen via dit stuk naar school of naar de Balletschool in de straat, regelmatig gaat het bijna mis.

Via: https://participatiepunt.vvn.nl is er al een melding gemaakt om deze situatie te bekijken door de gemeente of veilig verkeer NL.ONDERWERP: uitslag onderzoek Fietsersbond (maart 2020)

TOELICHTING: Op 28 februari 2020 werden de uitkomsten gedeeld van een onderzoek dat de Fietsersbond om de twee jaar houdt over fietsvriendelijkheid van de Nederlandse gemeentes. Terneuzen scoorde hierbij onder het gemiddelde. Voor Sociaal Terneuzen niet verrassend. Sinds enkele jaren stellen wij regelmatig vragen over de fietsveiligheid, zowel in Terneuzen als in de kernen. Daarbij benoemden wij ook steeds hoe onveilig de gemeente voor kwetsbare fietsers (8 – 80 jarigen) op veel punten is en hoe stressvol het is om te fietsen. Ook zijn wij enkele jaren geleden in gesprek gegaan met uw verkeersdeskundige over snelfietsroutes, veilige fietspaden, waarbij tevens ook de verkeersveiligheid aan de orde is gekomen. Een goed gesprek, met zeker de uitvoer van een aantal aandachtspunten, zoals verlichting en aandacht voor hoge bosjes langs beide zijden van het fietspad. Alleen daarna werd het stil… Aan de ene kant wordt in onze gemeente het bewegen onder de aandacht gebracht met allerlei toestellen door de hele gemeente en promoot men ook het fietsend naar het werk gaan en/of recreatief fietsen, maar aan de andere kant is er weinig wil tot verbeteren. Sterker nog, het laatste fietspad dat recent gevaarlijk is opgeleverd en waar terecht veel klachten over zijn geweest is het fietspad dat ineens ophoudt en waar fietsers op de rijweg terecht komen. Inwoners worden gestimuleerd meer op de fiets te doen bij goed onderhouden (vrij liggende) fietspaden, verkeersveiligheid, veiligheid rondom scholen, goede fietsparkeerplekken, waarmee men tevens ook tegemoet aan de wensen rondom toerisme, recreatie en milieu.

Vraag: Welke actiepunten heeft u met betrekking tot het promoten van het fietsen en de fietsveiligheid momenteel uitstaan? 

Antwoord college:

De provincie Zeeland is voornemens een snelfietsroute aan te leggen van Terneuzen via Sas van Gent naar Zelzate. De uitvoering ervan zal in samenspraak met ons plaatsvinden. Het gaat deels om de aanleg van nieuwe fietspaden en om de aanpassing van bestaande fietspaden. In het verlengde hiervan zijn ter hoogte van het sluizencomplex twee fietstunnels voorzien.

Vraag:

Uiteraard heeft u kennis kunnen nemen van de uitslag van dit onderzoek. Welke actiepunten voegt u naar aanleiding daarvan aan het antwoord op vraag 1 toe?

Antwoord:

In totaal hebben slechts 58 fietsers aan de enquête meegedaan. Terneuzen scoort met name slecht op rotondes en op stedelijke dichtheid. Op rotondes hebben fietsers in onze gemeente geen voorrang ten opzichte van het autoverkeer. Dit is minder fietsvriendelijk, maar uit (ander) onderzoek blijkt dit wel verkeersveiliger. Bovendien heeft Terneuzen een decentraal centrum met een lage stedelijke dichtheid, waardoor er gemiddeld minder bestemmingen op fietsafstand liggen. We zullen in overleg treden met de Fietsersbond, afdeling ZeeuwsVlaanderen over verbeterpunten.

Vraag:

Op dit moment scoort u bij de uitslag onder het gemiddelde. Welk streven heeft u bij het onderzoek over twee jaar en stelt u hiervoor een actiepuntenlijst met doelen op?

Antwoord:

In 2020 gaan we een verkeers- en vervoersplan opstellen voor de gemeente Terneuzen, waarbij het aspect fietsveiligheid als een belangrijk speerpunt wordt meegenomen. Dit plan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Bij de opstelling ervan worden diverse stakeholders betrokken, waaronder de Fietsersbond. Een uitvoeringsprogramma met planning maakt deel uit van dit beleidsplan.


ONDERWERP: Leidinglaan - Zuidhof (mei 2020)

TOELICHTING: Onze fractie is overgegaan tot het indienen van het verzoek tot inlichtingen om twee redenen: Bij agendapunt 10, “Wensen en bedenkingen voorgenomen grondverkoop Sluiskil (Leidinglaan – Zuidhof), staat vermeld dat de wensen en bedenkingen konden worden ingediend tot 20 april 2020. De commissie Bestuur en Middelen staat gepland op 14 mei 2020. Ten tweede het verspreiden van het persbericht op 8 mei 2020 “Tijdelijke huisvesting arbeidskrachten Leidinglaan Sluiskil Gemeente Terneuzen verleent een omgevingsvergunning aan Homeflex voor de bouw van een tijdelijk complex voor arbeidskrachten aan de Leidinglaan in Sluiskil. De huisvesting zal half 2021 gereed zijn”. Beide punten passeren de inbreng van de raad, zodat het eigenlijk overbodig is om dit onderwerp nog te agenderen. Het inbrengen van wensen en bedenkingen is in deze al een gepasseerd station. Naar aanleiding van gesprekken met bewoners van o.a. het woonwagenkamp aan de Zuidhof, heeft onze fractie zeker nog een aantal vragen, opmerkingen en bedenkingen. Na de dialoog met de bewoners en het bezoek aan huis van een vertegenwoordiger van Homeflex, is bij een groot aantal bewoners de twijfel gebleven en is men achter gebleven met gemixte gevoelens, dat zij niet als volwaardig gesprekpartner worden gezien. De bewoners hebben nog diverse malen hun zorg laten blijken, ook richting dorpsraad. Op 3 april 2020 werd aangegeven door de secretaris a.i van de dorpsraad: “Het gaat niet om arbeidsmigranten, maar om hoger opgeleide expats. Voor bouwplannen in Sluiskil zal gebouwd worden voor ouderen en jongeren. Een regeling zal gemaakt worden waarbij er in de lage huursector niet aan arbeidsmigranten verhuurd mag worden, zodat er in deze sector genoeg huizen overblijven voor de eigen inwoners van Sluiskil!” Dit vinden wij in agendapunt 10 nergens terug. Met name bij de bewoners van Woonwagenkamp de Zuidhof heerst er onvrede. Homeflex koopt n.l. het grasveld voor het woonwagenkamp om tijdelijke wooncomplexen te situeren. Het besluit van de gemeente om tot verkoop van dit grasveld over te gaan is uitzonderlijk, aangezien er jonge bewoners op het woonwagenkamp zijn die een plek willen om op zichzelf te gaan wonen. Dit is bij de gemeente bekend. Het grasveld is de enige mogelijkheid tot uitbreiding van de Zuidhof. Uit het beleidskader van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties van 12 juli 2018 blijkt, dat het de verantwoordelijkheid van de gemeenten is om het nieuwe woonwagen-en standplaatsenbeleid aan te passen. Een uitsterfbeleid is niet meer toelaatbaar. Begin april 2020 is bekend geworden dat de drie Zeeuws Vlaamse gemeenten samen een nieuw woonwagenbeleid maken. Dat is volgens de gemeenten nodig na een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de mens. Kenmerk: 312034 Afdeling: O&E Portefeuillehouder: F.O. van Hulle Inlichtingen (art. 41 Reglement van Orde) 2 In juni moet het nieuwe Zeeuws-Vlaamse woonwagenplan klaar zijn. Daarin werken de gemeenten naar eigen zeggen zoveel mogelijk samen, maar wordt er ook indien nodig plaatselijk maatwerk geleverd. Er is een telefoongesprek met een ambtenaar van de gemeente Terneuzen geweest, over uitbreiding van het Woonwagenkamp op het betrokken grasveld. Hierbij werd door de inwoner de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de mens naar voor gebracht., Er werd door de ambtenaar aangegeven “U hoeft zich nergens zorgen om te maken. Hierover wordt nog vergaderd, maar pas eind 2020”. Verder was er geen informatie over dit onderwerp. Het College had kunnen weten dat er noodzaak was voor uitbreiding van het Woonwagenkamp en dat men met de nieuwe wetgeving, sterke argumenten moest hebben voor afwijzing. Dit is voor ons aanleiding tot het stellen van onderstaande vragen:

Vraag:

Waarom is de termijn van 20 april 2020 in agendapunt 10 Bestuur en Middelen niet aangepast naar de vergaderdatum van de raadsvergadering van mei 2020, terwijl de Raad hierin wel een wettelijke “kaderstellende” taak in heeft?

Antwoord:

In verband met het vervallen van de raadsvergadering april 2020 is de behandeling een maand verschoven. Betreft derhalve een administratieve omissie.

Vraag:

Waarom wordt de grond verkocht aan Homeflex en niet verpacht?

Antwoord:

De uitgifte in erfpacht levert minder op. Er zitten verder ook geen voordelen aan de uitgifte in erfpacht. De gemeente blijft in dat geval wel eigenaar maar de zeggenschap over de grond, bijvoorbeeld i.g.v. verkoop van de opstallen in dit geval de woonunits, is zeer beperkt.

Vraag: 

Is er al eerder interesse geweest in de grond?

Antwoord:

Nee

Vraag:

Wie heeft besloten dat het grasveld aan de Leidinglaan – Zuidhof als beste geschikt zou zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Antwoord:

Initiatiefnemers dragen in zijn algemeenheid locaties aan. Deze worden beoordeeld aan de hand van diverse criteria o.a.: nabijheid van woonvoorzieningen, passend in de woonomgeving, eigendoms- en bestemmingsplanmatige situatie. Onderhavige locatie voldoet hier grotendeels aan. Wij hebben besloten hieraan onze medewerking te verlenen.

Vraag:

Toen dit perceel in beeld kwam, is men vanuit de gemeente een gesprek aangegaan met de bewoners van het Woonwagenkamp? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er tijdens dit gesprek ook gesproken over de uitbreiding van het Woonwagenkamp?

Antwoord:

Nee, wel is destijds (d.d. 12 december 2018) een inloopbijeenkomst gehouden voor de bewoners van Sluiskil maar deze was gericht op de planontwikkeling van Homeflex. Wij zijn overigens bekend met de wens tot uitbreiding van het centrum.

Vraag:

Homeflex b.v. moet de opstallen verwijderen zodra zij niet meer in gebruik zijn. Welke sanctie heeft u hierbij bepaald?

Antwoord:

In de overeenkomst is een boeteclausule opgenomen.

Vraag:

Indien er geen arbeidsmigranten meer gehuisvest worden, wat is dan de bedoeling van Homeflex met het stuk grond? En zijn hier ook voorwaarden aan gekoppeld?

Antwoord:

Homeflex gaat er vanuit dat gedurende de looptijd (maximaal 10 jaar) meer dan voldoende vraag zal zijn naar deze specifieke huisvestingsvorm. Bepaald is dat de opstallen moeten worden verwijderd indien deze niet meer gebruikt worden.

Vraag:

Het college heeft uiteraard een toekomstvisie over Sluiskil en het Woonwagenkamp. Welke visie is dit?

Antwoord:

De toekomstvisie voor het woonwagencentrum is dat deze woonvoorziening voor Sluiskil behouden blijft. Er wordt momenteel onderzocht of uitbreiding mogelijk is zodat we jonge bewoners een standplaats kunnen aanbieden.

Vraag:

Waarom heeft u geen rekening gehouden met het beleidskader van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties van 12 juli 2018 en de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij de grondverkoop aan Homeflex, terwijl dit het enige stuk is voor uitbreiding Zuidhof?

Antwoord:

De grondverkoop aan Homeflex is niet de enige mogelijkheid om het woonwagencentrum uit te breiden. Een landbouwperceel direct grenzend aan het woonwagencentrum is eigendom van de gemeente en kan zo mogelijk voor de uitbreiding gebruikt worden. Een concreet advies terzake is momenteel in voorbereiding

ONDERWERP: Witte wijk Sas van Gent : 9 juni 2020

TOELICHTING:

De sloop in de Witte Wijk is van start gegaan en de eerste woningen zijn gesloopt.

Wat jammer is, dat de omwonenden geconfronteerd worden met een groot terrein vol met afval, glas, stenen en staaldraden die uit de grond omhoog steken. Gevaarlijk voor kinderen en dieren.

Ook is de brandgang van de bewoners van de Poeldijk verwijderd en de afrit naar de straat. Dit betekent dat de bewoners niet meer met de auto uit de garage kunnen en met de fiets of lopend om moeten lopen. Het kan niet de bedoeling zijn om omwonenden hun achteruitgang te ontnemen.

De bewoners zien zich geconfronteerd met een verpaupering van de buurt.

Vraag: 

De bewoners hebben diverse meldingen gedaan bij de MOR, Woongoed en de sloper. Bij de MOR heeft men als reactie gegeven dat de sloper dit gaat aanpassen. Het laatste antwoord is van 20 april 2020 en ondertussen is er niets gebeurd.

De brandgang en afrit zijn verwijderd en het sloopmateriaal blijft liggen. Wie is er verantwoordelijk indien er iets gebeurd met spelende kinderen of dieren die in glas of staal trappen?


Op welke manier en op welke termijndenkt u een bijdrage te leveren in het oplossen van dit probleem en de leefbaarheid voor de bewoners terug te brengen?


Herten in nood bij de kinderboerderij Terneuzen

Sociaal Terneuzen stelt vragen

Op 18 juni 2020 verscheen er een bericht in de pers met deze titel “donkere wolken boven de hertenkamp bij de kinderboerderij in Terneuzen”. De omheining van de mooie grote hertenkamp is op verschillende plaatsen kapot en moet vernieuwd worden. De financiële middelen om de omheining te vernieuwen zijn er niet . Ook is er te weinig geld om de dieren te verzorgen, zeker als er medische zorg nodig is. Onlangs hebben de kinderboerderijen via facebook een geldinzamelingsactie gehouden, maar voor de herten is het helaas niet voldoende gebleken. Op dit moment hebben de herten jongen. Zodra de kalveren groot genoeg zijn, worden alle herten naar een nieuw onderkomen gebracht.

In juni vorig jaar hebben we een bijeenkomst gehad over de omvorming van de kinderboerderij naar Stadsboerderij. Onze fractie heeft hier tegengestemd, om de simpele reden dat de kinderboerderij en directe omgeving met de Otheense kreek een fraai stukje natuur is, waar iedereen in de omgeving graag wandelt of recreëert. De omgeving Kreek en Kinderboerderij horen bij de lokale voorzieningen en herten zijn beeldbepalend voor de kinderboerderij.

Het geld (40.000 euro) wat in 2019 gevraagd werd, is voor verder onderzoek op de haalbaarheid voor de omvorming naar Stadsboerderij. Sociaal Terneuzen heeft toen al aangegeven dat wij meer zagen in het opknappen van de Kinderboerderij en het dierenasiel. Eventueel met Natuur en Zo bij de kinderboerderij, zodat kinderen ook educatie kunnen ontvangen. Wij willen van het college in Terneuzen weten hoe zij de Kinderboerderij willen ondersteunen om te zorgen dat de omheining voor de hertenkamp vernieuwd wordt en dat de herten op een fatsoenlijke manier gevoed kunnen worden en de medische hulp krijgen indien nodig.

Zonder hertenkamp is de kinderboerderij niet compleet!