SOCIAAL TERNEUZEN

ONDERWERP: Zebrapad Stationsstraat-Kerkdreef Axel (januari 2020)

TOELICHTING:

Bij het zebrapad stationsstraat/kerkdreef) zijn er vaak gevaarlijke verkeerssituaties. Het is er smal en erg druk. Het is al eerder verkeersluw gemaakt, maar dit heeft weinig resultaat.

Er staan auto’s dicht tegen het zebrapad geparkeerd waardoor de situatie erg onoverzichtelijk wordt. ( zie foto )

Doordat er ook vrachtverkeer door de straat komt staat soms alles vast en wordt de situatie nog gevaarlijker.

Veel kinderen fietsen of lopen via dit stuk naar school of naar de Balletschool in de straat, regelmatig gaat het bijna mis.

Via: https://participatiepunt.vvn.nl is er al een melding gemaakt om deze situatie te bekijken door de gemeente of veilig verkeer NL.

ONDERWERP: uitslag onderzoek Fietsersbond (maart 2020)

TOELICHTING: Op 28 februari 2020 werden de uitkomsten gedeeld van een onderzoek dat de Fietsersbond om de twee jaar houdt over fietsvriendelijkheid van de Nederlandse gemeentes. Terneuzen scoorde hierbij onder het gemiddelde. Voor Sociaal Terneuzen niet verrassend. Sinds enkele jaren stellen wij regelmatig vragen over de fietsveiligheid, zowel in Terneuzen als in de kernen. Daarbij benoemden wij ook steeds hoe onveilig de gemeente voor kwetsbare fietsers (8 – 80 jarigen) op veel punten is en hoe stressvol het is om te fietsen. Ook zijn wij enkele jaren geleden in gesprek gegaan met uw verkeersdeskundige over snelfietsroutes, veilige fietspaden, waarbij tevens ook de verkeersveiligheid aan de orde is gekomen. Een goed gesprek, met zeker de uitvoer van een aantal aandachtspunten, zoals verlichting en aandacht voor hoge bosjes langs beide zijden van het fietspad. Alleen daarna werd het stil… Aan de ene kant wordt in onze gemeente het bewegen onder de aandacht gebracht met allerlei toestellen door de hele gemeente en promoot men ook het fietsend naar het werk gaan en/of recreatief fietsen, maar aan de andere kant is er weinig wil tot verbeteren. Sterker nog, het laatste fietspad dat recent gevaarlijk is opgeleverd en waar terecht veel klachten over zijn geweest is het fietspad dat ineens ophoudt en waar fietsers op de rijweg terecht komen. Inwoners worden gestimuleerd meer op de fiets te doen bij goed onderhouden (vrij liggende) fietspaden, verkeersveiligheid, veiligheid rondom scholen, goede fietsparkeerplekken, waarmee men tevens ook tegemoet aan de wensen rondom toerisme, recreatie en milieu.

Vraag: Welke actiepunten heeft u met betrekking tot het promoten van het fietsen en de fietsveiligheid momenteel uitstaan?

Antwoord college:

De provincie Zeeland is voornemens een snelfietsroute aan te leggen van Terneuzen via Sas van Gent naar Zelzate. De uitvoering ervan zal in samenspraak met ons plaatsvinden. Het gaat deels om de aanleg van nieuwe fietspaden en om de aanpassing van bestaande fietspaden. In het verlengde hiervan zijn ter hoogte van het sluizencomplex twee fietstunnels voorzien.

Vraag:

Uiteraard heeft u kennis kunnen nemen van de uitslag van dit onderzoek. Welke actiepunten voegt u naar aanleiding daarvan aan het antwoord op vraag 1 toe?

Antwoord:

In totaal hebben slechts 58 fietsers aan de enquête meegedaan. Terneuzen scoort met name slecht op rotondes en op stedelijke dichtheid. Op rotondes hebben fietsers in onze gemeente geen voorrang ten opzichte van het autoverkeer. Dit is minder fietsvriendelijk, maar uit (ander) onderzoek blijkt dit wel verkeersveiliger. Bovendien heeft Terneuzen een decentraal centrum met een lage stedelijke dichtheid, waardoor er gemiddeld minder bestemmingen op fietsafstand liggen. We zullen in overleg treden met de Fietsersbond, afdeling ZeeuwsVlaanderen over verbeterpunten.

Vraag:

Op dit moment scoort u bij de uitslag onder het gemiddelde. Welk streven heeft u bij het onderzoek over twee jaar en stelt u hiervoor een actiepuntenlijst met doelen op?

Antwoord:

In 2020 gaan we een verkeers- en vervoersplan opstellen voor de gemeente Terneuzen, waarbij het aspect fietsveiligheid als een belangrijk speerpunt wordt meegenomen. Dit plan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Bij de opstelling ervan worden diverse stakeholders betrokken, waaronder de Fietsersbond. Een uitvoeringsprogramma met planning maakt deel uit van dit beleidsplan.

ONDERWERP: Leidinglaan - Zuidhof (mei 2020)

TOELICHTING: Onze fractie is overgegaan tot het indienen van het verzoek tot inlichtingen om twee redenen: Bij agendapunt 10, “Wensen en bedenkingen voorgenomen grondverkoop Sluiskil (Leidinglaan – Zuidhof), staat vermeld dat de wensen en bedenkingen konden worden ingediend tot 20 april 2020. De commissie Bestuur en Middelen staat gepland op 14 mei 2020. Ten tweede het verspreiden van het persbericht op 8 mei 2020 “Tijdelijke huisvesting arbeidskrachten Leidinglaan Sluiskil Gemeente Terneuzen verleent een omgevingsvergunning aan Homeflex voor de bouw van een tijdelijk complex voor arbeidskrachten aan de Leidinglaan in Sluiskil. De huisvesting zal half 2021 gereed zijn”. Beide punten passeren de inbreng van de raad, zodat het eigenlijk overbodig is om dit onderwerp nog te agenderen. Het inbrengen van wensen en bedenkingen is in deze al een gepasseerd station. Naar aanleiding van gesprekken met bewoners van o.a. het woonwagenkamp aan de Zuidhof, heeft onze fractie zeker nog een aantal vragen, opmerkingen en bedenkingen. Na de dialoog met de bewoners en het bezoek aan huis van een vertegenwoordiger van Homeflex, is bij een groot aantal bewoners de twijfel gebleven en is men achter gebleven met gemixte gevoelens, dat zij niet als volwaardig gesprekpartner worden gezien. De bewoners hebben nog diverse malen hun zorg laten blijken, ook richting dorpsraad. Op 3 april 2020 werd aangegeven door de secretaris a.i van de dorpsraad: “Het gaat niet om arbeidsmigranten, maar om hoger opgeleide expats. Voor bouwplannen in Sluiskil zal gebouwd worden voor ouderen en jongeren. Een regeling zal gemaakt worden waarbij er in de lage huursector niet aan arbeidsmigranten verhuurd mag worden, zodat er in deze sector genoeg huizen overblijven voor de eigen inwoners van Sluiskil!” Dit vinden wij in agendapunt 10 nergens terug. Met name bij de bewoners van Woonwagenkamp de Zuidhof heerst er onvrede. Homeflex koopt n.l. het grasveld voor het woonwagenkamp om tijdelijke wooncomplexen te situeren. Het besluit van de gemeente om tot verkoop van dit grasveld over te gaan is uitzonderlijk, aangezien er jonge bewoners op het woonwagenkamp zijn die een plek willen om op zichzelf te gaan wonen. Dit is bij de gemeente bekend. Het grasveld is de enige mogelijkheid tot uitbreiding van de Zuidhof. Uit het beleidskader van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties van 12 juli 2018 blijkt, dat het de verantwoordelijkheid van de gemeenten is om het nieuwe woonwagen-en standplaatsenbeleid aan te passen. Een uitsterfbeleid is niet meer toelaatbaar. Begin april 2020 is bekend geworden dat de drie Zeeuws Vlaamse gemeenten samen een nieuw woonwagenbeleid maken. Dat is volgens de gemeenten nodig na een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de mens. Kenmerk: 312034 Afdeling: O&E Portefeuillehouder: F.O. van Hulle Inlichtingen (art. 41 Reglement van Orde) 2 In juni moet het nieuwe Zeeuws-Vlaamse woonwagenplan klaar zijn. Daarin werken de gemeenten naar eigen zeggen zoveel mogelijk samen, maar wordt er ook indien nodig plaatselijk maatwerk geleverd. Er is een telefoongesprek met een ambtenaar van de gemeente Terneuzen geweest, over uitbreiding van het Woonwagenkamp op het betrokken grasveld. Hierbij werd door de inwoner de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de mens naar voor gebracht., Er werd door de ambtenaar aangegeven “U hoeft zich nergens zorgen om te maken. Hierover wordt nog vergaderd, maar pas eind 2020”. Verder was er geen informatie over dit onderwerp. Het College had kunnen weten dat er noodzaak was voor uitbreiding van het Woonwagenkamp en dat men met de nieuwe wetgeving, sterke argumenten moest hebben voor afwijzing. Dit is voor ons aanleiding tot het stellen van onderstaande vragen:

Vraag:

Waarom is de termijn van 20 april 2020 in agendapunt 10 Bestuur en Middelen niet aangepast naar de vergaderdatum van de raadsvergadering van mei 2020, terwijl de Raad hierin wel een wettelijke “kaderstellende” taak in heeft?

Antwoord:

In verband met het vervallen van de raadsvergadering april 2020 is de behandeling een maand verschoven. Betreft derhalve een administratieve omissie.

Vraag:

Waarom wordt de grond verkocht aan Homeflex en niet verpacht?

Antwoord:

De uitgifte in erfpacht levert minder op. Er zitten verder ook geen voordelen aan de uitgifte in erfpacht. De gemeente blijft in dat geval wel eigenaar maar de zeggenschap over de grond, bijvoorbeeld i.g.v. verkoop van de opstallen in dit geval de woonunits, is zeer beperkt.

Vraag:

Is er al eerder interesse geweest in de grond?

Antwoord:

Nee

Vraag:

Wie heeft besloten dat het grasveld aan de Leidinglaan – Zuidhof als beste geschikt zou zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Antwoord:

Initiatiefnemers dragen in zijn algemeenheid locaties aan. Deze worden beoordeeld aan de hand van diverse criteria o.a.: nabijheid van woonvoorzieningen, passend in de woonomgeving, eigendoms- en bestemmingsplanmatige situatie. Onderhavige locatie voldoet hier grotendeels aan. Wij hebben besloten hieraan onze medewerking te verlenen.

Vraag:

Toen dit perceel in beeld kwam, is men vanuit de gemeente een gesprek aangegaan met de bewoners van het Woonwagenkamp? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er tijdens dit gesprek ook gesproken over de uitbreiding van het Woonwagenkamp?

Antwoord:

Nee, wel is destijds (d.d. 12 december 2018) een inloopbijeenkomst gehouden voor de bewoners van Sluiskil maar deze was gericht op de planontwikkeling van Homeflex. Wij zijn overigens bekend met de wens tot uitbreiding van het centrum.

Vraag:

Homeflex b.v. moet de opstallen verwijderen zodra zij niet meer in gebruik zijn. Welke sanctie heeft u hierbij bepaald?

Antwoord:

In de overeenkomst is een boeteclausule opgenomen.

Vraag:

Indien er geen arbeidsmigranten meer gehuisvest worden, wat is dan de bedoeling van Homeflex met het stuk grond? En zijn hier ook voorwaarden aan gekoppeld?

Antwoord:

Homeflex gaat er vanuit dat gedurende de looptijd (maximaal 10 jaar) meer dan voldoende vraag zal zijn naar deze specifieke huisvestingsvorm. Bepaald is dat de opstallen moeten worden verwijderd indien deze niet meer gebruikt worden.

Vraag:

Het college heeft uiteraard een toekomstvisie over Sluiskil en het Woonwagenkamp. Welke visie is dit?

Antwoord:

De toekomstvisie voor het woonwagencentrum is dat deze woonvoorziening voor Sluiskil behouden blijft. Er wordt momenteel onderzocht of uitbreiding mogelijk is zodat we jonge bewoners een standplaats kunnen aanbieden.

Vraag:

Waarom heeft u geen rekening gehouden met het beleidskader van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties van 12 juli 2018 en de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij de grondverkoop aan Homeflex, terwijl dit het enige stuk is voor uitbreiding Zuidhof?

Antwoord:

De grondverkoop aan Homeflex is niet de enige mogelijkheid om het woonwagencentrum uit te breiden. Een landbouwperceel direct grenzend aan het woonwagencentrum is eigendom van de gemeente en kan zo mogelijk voor de uitbreiding gebruikt worden. Een concreet advies terzake is momenteel in voorbereiding

ONDERWERP: Witte wijk Sas van Gent : 9 juni 2020

TOELICHTING:

De sloop in de Witte Wijk is van start gegaan en de eerste woningen zijn gesloopt.

Wat jammer is, dat de omwonenden geconfronteerd worden met een groot terrein vol met afval, glas, stenen en staaldraden die uit de grond omhoog steken. Gevaarlijk voor kinderen en dieren.

Ook is de brandgang van de bewoners van de Poeldijk verwijderd en de afrit naar de straat. Dit betekent dat de bewoners niet meer met de auto uit de garage kunnen en met de fiets of lopend om moeten lopen. Het kan niet de bedoeling zijn om omwonenden hun achteruitgang te ontnemen.

De bewoners zien zich geconfronteerd met een verpaupering van de buurt.

Vraag:

De bewoners hebben diverse meldingen gedaan bij de MOR, Woongoed en de sloper. Bij de MOR heeft men als reactie gegeven dat de sloper dit gaat aanpassen. Het laatste antwoord is van 20 april 2020 en ondertussen is er niets gebeurd.

De brandgang en afrit zijn verwijderd en het sloopmateriaal blijft liggen. Wie is er verantwoordelijk indien er iets gebeurd met spelende kinderen of dieren die in glas of staal trappen?


Op welke manier en op welke termijndenkt u een bijdrage te leveren in het oplossen van dit probleem en de leefbaarheid voor de bewoners terug te brengen?

Herten in nood bij de kinderboerderij Terneuzen

Sociaal Terneuzen stelt vragen

Op 18 juni 2020 verscheen er een bericht in de pers met deze titel “donkere wolken boven de hertenkamp bij de kinderboerderij in Terneuzen”. De omheining van de mooie grote hertenkamp is op verschillende plaatsen kapot en moet vernieuwd worden. De financiële middelen om de omheining te vernieuwen zijn er niet . Ook is er te weinig geld om de dieren te verzorgen, zeker als er medische zorg nodig is. Onlangs hebben de kinderboerderijen via facebook een geldinzamelingsactie gehouden, maar voor de herten is het helaas niet voldoende gebleken. Op dit moment hebben de herten jongen. Zodra de kalveren groot genoeg zijn, worden alle herten naar een nieuw onderkomen gebracht.

In juni vorig jaar hebben we een bijeenkomst gehad over de omvorming van de kinderboerderij naar Stadsboerderij. Onze fractie heeft hier tegengestemd, om de simpele reden dat de kinderboerderij en directe omgeving met de Otheense kreek een fraai stukje natuur is, waar iedereen in de omgeving graag wandelt of recreëert. De omgeving Kreek en Kinderboerderij horen bij de lokale voorzieningen en herten zijn beeldbepalend voor de kinderboerderij.

Het geld (40.000 euro) wat in 2019 gevraagd werd, is voor verder onderzoek op de haalbaarheid voor de omvorming naar Stadsboerderij. Sociaal Terneuzen heeft toen al aangegeven dat wij meer zagen in het opknappen van de Kinderboerderij en het dierenasiel. Eventueel met Natuur en Zo bij de kinderboerderij, zodat kinderen ook educatie kunnen ontvangen. Wij willen van het college in Terneuzen weten hoe zij de Kinderboerderij willen ondersteunen om te zorgen dat de omheining voor de hertenkamp vernieuwd wordt en dat de herten op een fatsoenlijke manier gevoed kunnen worden en de medische hulp krijgen indien nodig.

Zonder hertenkamp is de kinderboerderij niet compleet!

ONDERWERP: Huishoudelijke hulp van algemene voorziening naar maatwerk d.d. 18 juli 2020

TOELICHTING:

Bij de fractie van Sociaal Terneuzen komen klachten binnen over de wijze waarop de (her)indicering door aan Z plaatsvindt bij cliënten die bekend zijn met huishoudelijke hulp van Zo net als algemene voorziening. Deze algemene voorziening wordt omgezet naar maatwerk

voorziening. Allereerst wordt bij het maken van een afspraak, er niet op gewezen dat het keukentafelgesprek in aanwezigheid van een onafhankelijk cliëntondersteuner plaats mag vinden.

Onze fractie zet al jaren in op deze onafhankelijk cliëntondersteuner en met name het bekend maken van deze mogelijkheid, zowel op de website, per brief of in een telefoongesprek. Nu ook een vertegenwoordiger van de raad als lid van het algemeen bestuur van aan Z hier op gewezen heeft in een raadsvraag, maakt de fractie zich ernstige zorgen dat dit door aan Z nog steeds niet goed geregeld is.

De verwachting van de directeur aan Z is dat bij de omzetting naar maatwerkvoorziening 60% van de huishoudelijke hulp behouden kan blijven. Deze insteek staat een neutrale indicering ons inziens in de weg.

Wat ons verder verwonderd is dat er o.a. vijf externe medewerkers van bureau Maandag ingehuurd zijn om deze keukentafelgesprekken te voeren. Zij hebben inkomens gerelateerde vragen gesteld aan de cliënten. Aangegeven werd dat dit standaard is, maar dat dit niet meegenomen wordt in de toekenning van het aantal uur.

Het gehanteerde Utrechts model, ook wel resultaatgericht indiceren genoemd, maakt nog steeds niet duidelijk of het doel, het voeren van een huishouden ook als zodanig wordt beoordeeld.

Hieronder wordt verstaan:

een “schoon en leefbaar huis” en “schone en draagbare kleding” . Een schoon huis betekent dat de leefvertrekken schoon moeten zijn volgens algemeen gebruikelijke hygiënische normen. Leefbaar staat voor opgeruimd en functioneel.

Aangezien de medewerkers die de huisbezoeken afnemen, niet alle vertrekken bekijken en daaraan normtijden aan toekennen volgens de beleidsregels of af en toe ook terugkomen op wat zij eerder afgesproken hebben, betekent dat zij hun rapportage nader bespreken. Dit betekent dat, als er al beleidsregels zijn die bij de urentoekenning gebruikt wordt, niet gebaseerd zijn op een deugdelijk, objectief onderzoek. Resultaatgericht indiceren op grond van het wetsvoorstel houdt in dat de gemeente, de aanbieder en de cliënt samen bezien wat de ondersteuningsbehoefte van de cliënt is zodat kan worden vastgesteld wat de cliënt nodig heeft en hoe vaak.

Tijdens de huisbezoeken wordt er zelden een schouw door het huis gemaakt, kijkt men niet naar de oppervlakte. Ook is niet duidelijk welke tijd (aantal uren) men hangt aan het product (werkzaamheden). Men zet in op het Utrechts model en dat betekent dat men van 104,9 uur per jaar uitgaat voor de basisvoorziening huishoudelijke hulp (een schoon en leefbaar huis). Dit is resultaatgericht indiceren wat gehanteerd wordt door de gemeente Terneuzen en dit voldoet niet aan de juridische toets. De inzet van hulp dient namelijk, op basis van de Awb, geobjectiveerd te zijn.

De vragen zijn:

Op welke grondslag berust het resultaat gericht indiceren binnen de Wmo. Zijn hiervoor de verordening en de nadere regels aangepast?

Indien wel zijn aangepast, waarom is de raad hier dan niet bij betrokken? Er wordt een juridisch risico genomen om over te gaan tot een indiceringsmodel zonder aangepast juridisch kader.

Op welke manier zijn recente juridische uitspraken ten aanzien van het resultaatgericht indiceren verwerkt in de verordening en of nadere regels van de Wmo? Is dit schriftelijk aan te tonen in de verordening of beleidsregels?

Waarom worden er inkomens gerelateerde vragen gesteld, als dit toch niet meegenomen wordt in de beoordeling?

Volgens het resultaatgericht indiceren op grond van het wetsvoorstel beziet de gemeente, de aanbieder en de cliënt wat de ondersteuningsbehoefte van de cliënt is, zodat kan worden vastgesteld wat de cliënt nodig heeft en hoe vaak. Waarom is er hier voor gekozen de aanbieder niet bij de gesprekken aanwezig te laten zijn?

ST zou de beleidsregels inclusief de urennormering in willen zien.

Wordt er gewezen op een zorgplan?

Wij pleiten voor een onafhankelijke optische controle om te checken op schoon en leefbaar. 

ONDERWERP: Informatieavond Homeflex Sluiskil

TOELICHTING:

Onze fractie was aanwezig tijdens de informatieavond van Homeflex Sluiskil op 9 juli 2020. Al bij aanvang bleek dat de communicatie niet geheel naar wens is verlopen. Niet vanuit Homeflex, maar ook niet vanuit de Dorpsraad.

Ook het plan dat Homeflex presenteerde riep enkele vragen op, met name het waterbassin, het trottoir, de privacy en de parkeerproblematiek. Uiteraard werd het verhaal door Homeflex gepresenteerd en werd er tevens aangegeven waar men terecht kon bij overlast. De avond leende zich er niet voor om ook de gemeente te bevragen op verantwoordelijkheden. Daarom heeft de fractie van Sociaal Terneuzen gemeend de vragen alsnog in te dienen om helderheid te krijgen in de ontstane situatie.


Met name de minder goede verhouding van de Dorpsraad met een deel van inwoners van Sluiskil en de Zuidhof baart ons zorgen voor het verdere traject. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet alleen aan Homeflex wordt overgelaten, maar dat de gemeente er alles aan gelegen is om de verstoorde verhoudingen te herstellen.

Onze fractie heeft tijdens de commissie de vraag gesteld of het verstandig is in een kern met zoveel problematiek, die nog de volledige aandacht hebben, 84 arbeidsmigranten te vestigen. Tijdens de informatieavond bleek dat die angst er bij velen is. De bezwaren moeten nog behandeld worden, maar stel dat de komst onomkeerbaar is: o p welke manier zet de gemeente in op de zeven aandachtspunten en eventuele bijkomende problemen. Kortom is er een plan B?

In de commissie en raad heeft de wethouder aangegeven dat uitbreiding aan de orde is. Sociaal Terneuzen heeft aangegeven dat de enige optie die overgebleven is om uit te breiden, de landbouwgrond bij de Zuidhof is. Tijdens de avond bleek dat zij de keuze hadden tussen de twee percelen Leidinglaan/Zuidhof. Het stuk landbouwgrond was geen optie voor Homeflex en men heeft gekozen voor het betere stuk. Ook daar is een waterbassin nodig. Met deze informatie vragen wij ons af hoe de gemeente Terneuzen de landbouwgrond en de drassige grond op het woonwagencentrum aan gaat pakken?

Indien dit qua kosten niet haalbaar is, wat gaat men dan de bewoners Zuidhof aanbieden?

We hebben kennis kunnen nemen van de 42 parkeerplaatsen bij de Homeflex vestiging. Echter door de komst van dit complex, verliezen de direct omwonenden en de bewoners van de Zuidhof parkeerplaatsen voor hun (vracht)auto’s. Hoe gaat u deze parkeerproblematiek voor de Zuidhof en andere direct omwonenden oplossen?

21 augustus 2020: Directeur aan Z


TOELICHTING:

Tijdens de Cie Samenleving d.d. 22 januari 2019 zijn vragen gesteld over stand van zaken positionering en salariëring van de toen nog interim-directeur van aan-z. Wethouder Stoker heeft meegedeeld dat het bestuur van aan-z een overeenkomst met de directeur heeft gesloten voor twee jaar. Het salaris valt onder de CAO- Welzijn en heeft het niveau van de wedde van de burgemeester of daar boven en ligt €60.000 hoger als te doen gebruikelijk bij een instelling van deze grootte. In het college was geen draagvlak voor het salarisniveau, maar uiteindelijk heeft het bestuur van aan-z beslist. Het ging hier, volgens wethouder Stoker, om een besluit van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Aan-z. Aan deze periode komt in Januari 2021 een einde. Ten gevolge van het aflopende arbeidscontract van de Aan-z directeur ligt de vraag op tafel wie en onder welke voorwaarden leiding gaat geven aan Aan-z de komende jaren. Gezien de heftige bezuinigingn op de huishoudelijke hulp en de wmo in het algemeen lijkt ons versobering van de arbeidsvoorwaarden bij verlenging of aanstelling van een nieuwe directeur niet meer dan rechtvaardig. Het aflopende arbeidscontract van de huidige directeur is ons inziens dan ook een goed moment om e.e.a in overweging te nemen.

Is er binnen het bestuur van Aan-z en het college al gesproken over de functie van de directeur van Aan-z na januari 2021? Zo ja, wat is er reeds besproken? Indien nee, wanneer verwacht u deze gesprekken te voeren?

Antwoord:

Binnen het college is dit onderwerp nog niet aan de orde geweest. Wanneer dit kan is afhankelijk van het moment waarop wij hierover door het bestuur van aan-z worden geïnformeerd. Wethouder Stoker heeft, als voorzitter van aan-z, aangegeven dat aan-z verschillende scenario’s uitwerkt. Deze scenario’s worden in september voorgelegd aan het algemeen bestuur van aan Z.


Gezien het exorbitante salarisniveau van de huidige directeur, en de bezuinigingen binnen de Wmo, wat zijn uw voornemens m.b.t de aanstelling van een nieuwe directeur of herbenoeming (verlenging arbeidscontract) met de huidige directeur als het gaat om de arbeidsvoorwaarden?

Antwoord: Zoals aangegeven bij antwoord 1 hebben wij hierover nog niet gesproken in het college. Wij wachten het voorstel van aan-z af. Wij gaan ervan uit dat inschaling en salarisvoorwaarden van de nieuwe directeur van aan-z passend zijn binnen de cao en de context van aan-z.


Gezien de complexiteit van een organisatie als Aan-z en uw eerdere argumenten om door te gaan met de toen nog interim directeur (continuiteit binnen de organisatie) op welke termijn verwacht u een nieuwe besluit te nemen over de positie van de directeur van Aan-z? Ten einde een goede overgangsperiode te kunnen garanderen.

Het Algemeen Bestuur van aan-z is voornemens het voorstel in de vergadering van 29 september 2020 te behandelen

ONDERWERP: overvloed van spijkers in wandelzone 3 augustus 2020

TOELICHTING:

De naastgelegen groenstrook bij de Zeeuwse – Vlaamse Kynologenclub ( Boslaan te Axel) wordt dagelijks door veel wandelaars, vissers ( ook met kinderen en honden) gebruik gemaakt om naar het natuurgebied rond de put van Emery en de “IJsbaan” te wandelen. Op deze groenstrook worden ook jaarlijks in de laatste vakantieweek paletten verbrand. Het is nu bijna een jaar verder en op deze groenstrook ligt het nog bezaaid met forse en roestige spijkers. Dit levert gevaarlijke situaties op. Het risico om in zo’n forse spijker te trappen is aanzienlijk en dus onwenselijk. Deze overvloed van spijkers horen daar niet en dienen dan ook te worden opgeruimd


Is het College bekend dat op deze groenstrook veel spijkers liggen?

Ja, dit heeft overigens nog nooit tot meldingen geleid. Het heeft onze voorkeur om in de toekomst voor vergelijkbare situaties een Melding Openbare Ruimte (MOR) ingediend te krijgen in plaats van raadsvragen. Wij hebben deze vragen nu opgepakt als zijnde een MOR.

2 Is het College bereid om deze spijkers op te ruimen ?

Ja, hierop is al actie ondernomen. Het verwijderen van de spijkers met een magneet lukte niet meer, de spijkers zaten vast in de ondergrond. Het rapen van de spijkers is onbegonnen werk, daarop zijn de spijkers ondergewerkt en is de groenstrook aangerold (waardoor er geen gevaarlijk omhoog steken) en opnieuw ingezaaid.

3 Is het College bereid om over dit jaarlijks terugkerend ritueel na verbranding van de paletten de resten van verbrand hout inclusief spijkers afspraken te maken om het terrein op te ruimen ?

Ja, bij het opstellen van een volgende vergunning wordt een passage opgenomen over het in oorspronkelijke staat herstellen van het terrein (inclusief het verwijderen van achtergebleven spijkers). Ook nemen we een beperkte oppervlakte in de vergunning op (jaarlijks op exact dezelfde locatie) zodat niet de hele groenstrook eronder te lijden heeft

ONDERWERP: onderhoud begraafplaatsen 6 augustus 2020

TOELICHTING:

Een aantal weken geleden hebben wij melding gemaakt van onkruid en overhangende takken van struiken op de begraafplaatsen Terneuzen en Philippine. In Philippine valt het verschil tussen het RK gedeelte (ligt er zeer netjes bij) en algemene gedeelte erg op. Het antwoord was dat er om en nabij 22 juni onderhoud was geweest in Philippine, wat door de nabestaanden niet herkend werd. Tevens werd aangegeven hoeveel onderhoudsbeurten er uitgetrokken zijn voor begraafplaatsen en dat er bij het uitvoerdersoverleg groen deze locaties onder de aandacht gebracht zouden worden. Inmiddels zijn er ook klachten binnen gekomen over de begraafplaats Hoek, waar nabestaanden de directe omgeving van het graf onkruidvrij maken. Soms worden er op een klein stukje 4 volle emmers onkruid weggehaald. Er bestaat een stellige indruk dat er al geruime tijd geen onderhoud gepleegd wordt om wat voor reden dan ook. Men verwacht van nabestaanden dat zij het graf goed onderhouden, dat is uitgebreid aan de orde geweest tijdens de commissievergadering en raadsvergadering van 30 juni 2020. Wij vragen van de gemeente hierin het goede voorbeeld te geven.

Is er een reden waarom er geen onderhoud wordt gepleegd op de begraafplaatsen?

1 Bij het vaststellen van het groenbeheerplan is de raad akkoord gegaan met beeldkwaliteit C in het openbaar groen en op begraafplaatsen. We streven wel naar beeldkwaliteit B maar er zijn periodes en plekken dat wij dat niet halen. De begraafplaats te Philippine is door de huidige inrichting zeer slecht netjes te houden. onderhoudsfrequentie is hier dit jaar verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt eveneens nog niet toereikend te zijn om de begraafplaats netjes te houden. Enkel een herinrichting kan hier (en op een aantal andere begraafplaatsen) uitkomst bieden. Dit pakken wij op binnen het project ‘Aanpak begraafplaatsen’.

Op welke termijn kunnen nabestaanden verwachten dat de begraafplaatsen opgeknapt worden?

2 Het gras wordt eens per 10 dagen gemaaid, we schoffelen de beplantingen ten minste 4 x per jaar. Dit jaar hebben we tot nu toe 3 rondes gedaan. Het snoeien van de beplantingen doen wij 1 tot 2 x per jaar. Voor de begraafplaats te Philippine zijn wij binnen het project ‘Aanpak begraafplaatsen’ samen met diverse partijen bezig met een ruimings- en herinrichtingsplan. Wij verwachten hier komend najaar/winter uitvoering aan te geven. De begraafplaats(en) te Hoek willen wij aanpakken na de begraafplaatsen in Axel en Zaamslag. Wij denken dat dit omstreeks 2023 zal zijn. In de tussentijd onderhouden wij alle begraafplaatsen zoveel mogelijk op dezelfde manier en frequentie.

3 Hoe gaat u in de toekomst controleren dat deze situatie niet meer voor gaat komen, eventueel met een extra onderhoudsbeurt? Groeizaam weer is hiervoor geen excuus. Dit geldt ook voor iedereen die zijn stukje groen moet onderhouden.

3 Wij kunnen niet garanderen dat dit niet meer voorkomt. Wij zetten onze budgetten voor onderhoud van de begraafplaatsen maximaal in. Het toevoegen van extra onderhoudsbeurten zorgt voor extra kosten op de exploitatie begraafplaatsen. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven wellicht moeten stijgen. Dit is eveneens een ongewenste ontwikkeling.

9 Oktober 2020 Uitbreiding Zuidhof

TOELICHTING: Op vragen van de fractie heeft de wethouder in de commissie en raad aangegeven dat de uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen aan de Zuidhof aan de orde is, om aan de vraag (wachtlijst) tegemoet te komen. Deze uitbreiding zou aan de raad in het laatste kwartaal 2020 gepresenteerd worden. Ook de bewoners van de Zuidhof zouden hierin betrokken worden.


Groot is onze verbazing dan ook dat wij te horen kregen dat omroep Zeeland op maandag 12 oktober 2020 opnamen maakt van 12.30u tot 14u op de Zuidhof, met als onderwerp uitbreiding van de standplaatsen, waarbij de wethouder mogelijk ook aanwezig is.

Nog vreemder is dat een persoon die tot nu toe niets met dit dossier te maken heeft volgens een aantal bewoners, tijdens deze opnamen woordvoerder is namens bewoners van de Zuidhof. Ook is de bewoners te verstaan gegeven vanuit de gemeente dat het niet de bedoeling is dat zij daarbij aanwezig zijn. Tijdens dat gesprek hebben bewoners aangegeven dat dit niet de uitbreiding is, waarop is ingezet, namelijk uitbreiding van het woonwagenkamp t.b.v. nieuwe plekken voor de jeugd die op zichzelf wil gaan wonen.


Bovendien zijn niet alle bewoners ingelicht dat zij een woordvoerder hebben en zijn zij het hier ook niet allemaal mee eens. Aangezien dit gesprek is gevoerd door een ambtenaar, betekent het ook dat de gemeente op de hoogte is van dit interview. Het komt niet over als een open communicatie en bewoners voelen zich verrast door de houding van de gemeente, zij voelen zich niet gehoord en zien het ook als het beoordeeld worden op laag of hoog inkomen. De gepasseerde bewoners hebben al eerder vragen gesteld over uitbreiding (op diverse momenten), hebben een verzoek daarvoor ingediend of hebben vragen gesteld over (huur)koop van de woonwagenstandplaatsen. Ook het droog maken van de grond op een deel van de Zuidhof waar hun standplaatsen staan is aan de orde. Ongedierte teistert bij natte periodes dat deel van de Zuidhof en levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Onze fractie heeft dit aangekaart en ook dat zou opgepakt worden.


Het kan niet zo zijn dat enkel bewoners die extra vakken willen kopen om een extra huis te bouwen achter de woonwagen, sneller gehoord worden dan anderen. Iedere bewoner gunt hen dit extra vak met huis, maar het moet niet ten koste gaan van de uitbreiding t.b.v. de jeugd, dat is even belangrijk namelijk. Onze fractie ziet dit ook niet als de uitbreiding van de Zuidhof zoals bedoeld in de bepaling van het Europees Hof voor de rechten van de Mens. Art. 1 van de grondwet. Daarbij hoort ook dat er geen onderscheid gemaakt mag worden in inkomen (of men huurt of koopt). Dat laatste is rechtsongelijkheid. U heeft aangegeven tijdens de commissie dat er nog gesprekken met Woongoed plaats moesten vinden. 

Onze fractie vindt dat van een eventuele overdracht aan Woongoed geen sprake kan zijn nu er voor andere bewoners al actie is ondernomen, terwijl er bij de anderen vanuit de gemeente geen beweging is. Bijna alle woonwagenbewoners die de woonwagenstandplaats nog niet gekocht hebben, willen de woonwagenstandplaats graag kopen in de vorm van huurkoop via de gemeente, waardoor overdracht aan Woongoed niet meer nodig zou zijn. Wij vinden dat dit persrondje erg prematuur is, zolang er niet uitgebreid wordt zoals bedoeld in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en er nog bewoners zijn die geen antwoord krijgen of gepasseerd zijn in deze materie en de uitbreiding nog niet aan de Raad is gepresenteerd.

Vraag:

Kunt u uitleggen waar deze eenrichtingsbeweging van de gemeente richting Zuidhof vandaan komt, zonder alle bewoners in te lichten? 1 Wij hebben alle bewoners op voorhand op de hoogte gebracht van een eventuele uitbreiding van het woonwagencentrum te Sluiskil. Daarbij hebben wij de belangstelling geïnventariseerd. Ook hebben wij gevraagd of zij een gesprek wilden aangaan met de wethouder. Drie van de bewoners hebben aangegeven dat zij hiervoor interesse hadden.

Vraag:

Onlangs is de wethouder op bezoek geweest bij de Zuidhof. Had dit te maken met de gevraagde koop van de grond?

2 Nee. De wethouder is op huisbezoek geweest bij de drie bewoners, om te polsen naar belangstelling naar uitbreiding. De wethouder heeft niet gepolst naar eventuele aankoop van grond. Wel heeft één bewoner aangegeven geïnteresseerd te zijn in de aankoop van grond. De wethouder heeft hierover geen enkele toezegging gedaan.

Vraag:

Waarom worden de vragen van de andere bewoners niet beantwoord?

3 Wij zijn niet op de hoogte van eerder gestelde vragen. Er is niet eerder gesproken over uitbreiding. Noch is het droogmaken van de grond alsook overlast van ongedierte aan de orde geweest. Wel zijn wij benaderd over overlast van ratten na de gesprekken over de eventuele uitbreiding.

Vraag:

Heeft de wethouder tijdens zijn bezoek aan de Zuidhof zich laten voorlichten over het natte deel van de locatie, waar met regelmaat overlast van ongedierte is? En wat is het plan van aanpak hiervan?

4 Dit is niet aan de orde geweest.

Vraag:

Uiteraard is het kopen van extra grond niet de uitbreiding zoals gevraagd is. Wanneer kunnen de andere bewoners rekenen op antwoorden en worden zij gehoord over hun klachten over de natte grond en andere overlast?

5 Bij het aangeven van hun wensen hebben verschillende bewoners aangegeven de grond aan te willen kopen of te huren. Deze wensen zijn meegenomen en worden nu verder uitgewerkt. Vervolgens gaan we terug naar de bewoners vooraleer tot een voorstel te komen. Klachten vanuit bewoners over natte grond zijn ons tot nu toe niet bekend.