SOCIAAL TERNEUZEN

Raadsvraag aanleg Zebrapad Nassaustraat Axel - januari 2019

TOELICHTING: Het is voor voetgangers onveilig om van de Nassaustraat over te steken van en naar de Markt. Regelmatig ontstaan er gevaarlijke situaties voor voetgangers. Het is voor veel burgers een nadrukkelijke wens om veilig via een zebrapad over te steken. Dit wordt onderstreept door een handtekeningactie die door circa 100 mensen is ondertekend. De gewenste locatie is aangegeven bij de groene pijl. De kosten zijn minimaal.

VRAAG:

Is het college bereid om een zebrapad aan te leggen in de Nassaustraat – hoek Markt ?

ANTWOORD COLLEGE:

De Nassaustraat is gelegen in een verblijfsgebied (30km-zone). Zebrapaden worden in 30 km-gebieden alleen aangelegd op locaties die deel uitmaken van een belangrijke looproute, zoals een bushalte, school, bejaardentehuis of winkelcentrum. Een zebrapad heeft slechts zin als deze door een groot aantal voetgangers de gehele dag wordt gebruikt. De geloofwaardigheid wordt hiermee vergroot, waardoor de bestuurder wordt gemotiveerd om zijn gedrag in het verkeer aan te passen.

In de huidige situatie zijn er in de Nassaustraat reeds drie zebrapaden gerealiseerd, waarbij de belangrijkst looproute vanaf de bushalte naar het winkelcentrum loopt. Ten zuiden en noorden van deze hoofdroute is er ook een zebrapad gerealiseerd. Hierdoor kunnen de voetgangers vanaf het seniorenappartementencomplex aan de Van Halewijnstraat en de naastgelegen wijk vanuit de Walstraat en Polenstraat naar het winkelcentrum veiliger oversteken. De voorgestelde locatie ‘Nassaustraat-hoek Markt’ maakt geen deel uit van een duidelijke hoofdroute nabij een bushalte of winkelcentrum waarbij in een korte periode door veel voetgangers wordt overgestoken.

ONDERWERP: verharding wandelpad Axel - 28 Januari 2019

TOELICHTING: Het wandelpad van het Bosplein naar de Sportlaan in Axel wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars, trimmers en sporters. Het pad wordt ook gebruikt als doorsteek naar het tennisveld, ruitersportvereniging en allerlei activiteiten rondom de concours wei. Het gedeelte vanaf het Bosplein tot het brugje over het zijkanaaltje ligt er vaak erg drassig bij wat uiteraard niet prettig is en natte voeten veroorzaakt. De gebruikers van dit pad willen graag dat dit gedeelte van het wandelpad wordt verhard tot een schelpenpad.

VRAAG:

Is het College bereid om het wandelpad in Axel vanaf het Bosplein tot het bruggetje over het zijkanaal met schelpen te verharden?

ANTWOORD:

Door de natte weersomstandigheden is het betreffende wandelpad inderdaad erg drassig geworden. Om de beloopbaarheid te verbeteren zal het pad worden verhard met kleischelpen. De werkzaamheden zullen van gemeentewege komend voorjaar worden uitgevoerd. (dit is inmiddels gerealiseerd)

ONDERWERP: T- Tag parkeergarage stadhuisplein Terneuzen - 29 januari 2019

TOELICHTING:

de nieuwe versie van de T- Tag werkt niet in de parkeergarage van het Stadhuisplein maar wel in de parkeergarage van het Theaterplein. Deze situatie doet zich al een aantal maanden voort en mensen klagen hierover. Verder is het plaatje met het telefoonnummer van de beheerder weg, mensen kunnen dan ook geen contact opnemen met de beheerder.

VRAAG:

Wat is de reden waarom de nieuwe TTag niet gebruikt kan worden in de parkeergarage van het Stadhuisplein ?

Op welke termijn kan de nieuwe T- Tag gebruikt worden ?

ANTWOORD:

Movenience, de firma die de t-tags uitgeeft, heeft indertijd in de parkeergarages antennes geplaatst, zodat er communicatie mogelijk is tussen de t-tag en het parkeersysteem van de parkeergarages. In 2018 is Movenience overgegaan naar een nieuw type t-tag. De antennes in de parkeergarages dienden hierop aangepast te worden voor een goede communicatie tussen de nieuwe t-tags en het parkeersysteem. Meteen na de aanpassing was bij enkele nieuwe t-tags die communicatie niet optimaal. Deze problemen zijn inmiddels opgelost.

Sinds 21 januari 2019 is de nieuwe t-tag geschikt om in alle parkeergarages gebruikt te worden.

ONDERWERP: stembureau de Sprong - 22 februari 2019

TOELICHTING: Bij de fractie zijn meldingen binnengekomen dat de bewoners van de flats aan de Katspolder (bij de Kinderboerderij) ingedeeld zijn bij het stembureau de Zeemeeuw. Aangezien er veel ouderen en mensen met een beperking wonen, is het voor velen niet haalbaar de drukke oversteek te maken bij de rotonde Rooseveltlaan/Alvarezlaan. Taxi’s zitten ook niet op deze korte afstand te wachten.

VRAAG:

Kunt u alsnog de Sprong als stembureau instellen en aan de bewoners kenbaar maken?

ANTWOORD:

Nee dit is niet mogelijk. Het college heeft op 12 februari 2019 de stembureaus aangewezen voor de verkiezingen in 2019. De stempassen zijn inmiddels bezorgd bij de kiezers.

In de gemeente Terneuzen staat het de kiezer vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. De dichtstbijzijnde stembureaus zijn: Buurthuis De Zeemeeuw, SVRZ Ter Schorre of Sportcentrum Vliegende Vaart.

ONDERWERP: Gevaarlijke verkeerssituatie in Sas van Gent - 22 februari 2019

TOELICHTING: Voor de ingang van de kunstmestfabriek Rosier (Voormalig Zuidchemie) staan op de N252 langs beide zijden een lange rij van vrachtauto’s die staan te wachten om de fabriek op te mogen rijden. Een rij van 15 vrachtwagens is geen uitzondering. Deze vrachtwagens staan langs beide richtingen te wachten op de rijbaan van de N252 omdat er anders geen ruimte is. Dit levert gevaarlijke situaties op omdat al het doorgaande verkeer op beide richtingen over een forse lengte over één rijstrook moet rijden, dit levert gevaarlijke situaties op.

VRAAG:

Is het College bereid om samen met Rosier naar een oplossing te zoeken zodat de wachtende rij met vrachtwagens niet op de rijbaan hoeft te blijven staan, door bijvoorbeeld een andere ingang te maken of een opstelterrein binnen de poort van de fabriek.

ANTWOORD:

Ook wij vinden deze situatie zeer onwenselijk en gaan samen met Rosier naar een passende oplossing zoeken en zullen met hen hierover in contact treden. Over de actuele stand van zaken met betrekking tot de Westkade informeren wij u nader zodra er verder afspraken zijn gemaakt. 

ONDERWERP: parkeergarage Scheldetheater - 25 februari 2019

TOELICHTING: Bij de fractie zijn meldingen binnengekomen betreffende overlast met name om, nabij en in de parkeergarage bij het Scheldetheater. Bezoekers Scheldetheater, Cinecity en/of horeca maken in de avonduren melding van hangjongeren die met grote regelmaat bezit nemen van de lift van de parkeergarage. Zij weigeren na verzoek de lift te verlaten en blijven op en neer gaan met de lift. Vooral mensen met een beperking zijn hiervan de dupe. Daarnaast worden bezoekers die gebruik maken van de betaalautomaat boven lastig gevallen door mensen die dwingend vragen om geld en vaak intimiderend optreden. Bezoekers wachten elkaar vaak op om niet alleen de parkeergarage te moeten verlaten, te betreden of alleen bij de betaalautomaat boven te hoeven staan. Voorts wordt melding gemaakt van groepen voor het oude postkantoor die personen intimideren en nabij Westbeer personen die in de avonduren dwingend om geld vragen.

VRAGEN:

Bent u op de hoogte van deze vormen van overlast?

Wat zijn de maatregelen die u hierop gaat nemen om bezoekers aan hetScheldetheater, CineCity en de horeca een veiliger gevoel te geven?

ANTWOORD:

Deze vormen van overlast zijn binnen onze organisatie, openbare orde en veiligheid, parkeerbureau en wijkcontacten,

niet bekend. Ook de politie heeft dergelijke signalen niet ontvangen.

Wij hebben de politie gevraagd alert te zijn op signalen van dergelijke overlast. Als uw raad signalen blijft krijgen, horen wij dat graag.

ONDERWERP: veranderingen in baliedienstverlening - 26 februari 2019

TOELICHTING: Wij ontvingen de brief “veranderingen in baliedienstverlening” op 25 februari 2019, met als mededeling dat per 4 maart 2019 de baliedienstverlening wordt gewijzigd. . Het besluit om hier niet eerder de raad en met name de inwoners over te informeren, is niet de handelwijze die onze fractie voorstaat. Onze fractie vindt het jammer dat er geen moeite is genomen om andere oplossingen te bedenken dan de baliedienstverlening op afspraak in Sas van Gent te beëindigen en iedere woensdag in Axel de publieksbalie open te stellen. U geeft aan dat de baliecontacten door digitalisering al minder zijn geworden en in maart sterk af nemen, aangezien de doelgroep boven 18 jaar vanaf deze maand vrijwel allemaal een reisdocument heeft met een geldigheid van 10 jaar. Voorts ondersteunt u uw verhaal met de veiligheidseisen en efficiëntie. Ook geeft u aan dat u begrijpt dat inwoners uit diverse kernen nu verder moeten reizen en DENKT dat reistijd voor de MEESTE inwoners geen knelpunt is. Wij stellen de volgende oplossing voor, voor inwoners die wel een belemmering ondervinden met reizen: U geeft aan dat u bij inwoners in verzorgingstehuizen al op bezoek gaat. Wij stellen voor dit met een huisbezoek uit te breiden voor de doelgroep, voor wie het niet mogelijk is een publieksbalie te bezoeken en voor de doelgroep die gebruik maakt van het WMO vervoer. Velen moeten zuinig omgaan met de strippenkaart en ook de wachttijd voor WMO vervoer is niet altijd aangenaam. U kunt deze bezoeken combineren met het aandachtspunt “eenzaamheid”. Op deze manier kunt u met een huisbezoek dubbel resultaat boeken. Wellicht kunt u een deel van de bijdrage gebruiken van de overheid bestemd voor een initiatief betr. eenzaamheid.

VRAGEN:

Waarom heeft u gekozen om pas op het allerlaatste moment de inwoners en de raad te informeren?

Hoe staat u tegenover het voorstel van Sociaal Terneuzen om uw bezoeken in verzorgingstehuizen uit te breiden met huisbezoeken voor ouderen en mensen met een beperking en te combineren met het aandachtspunt “eenzaamheid”?

ANTWOORD:

Wij beseffen dat wij de inwoners en de Raad kort voor de verandering hebben geïnformeerd. Om tot ons besluit te komen, was een zorgvuldige afstemming en afweging nodig. Dit heeft tijd gekost. Wij hebben er daarna voor gekozen om niet meer te wachten met de wijziging omdat de klantcontacten in maart al sterk afnemen. Doordat we al werkten op afspraak, konden wij mensen met een afspraak individueel informeren over de wijziging.

Het gebruiken van huisbezoeken voor gemeentelijke dienstverlening, vinden wij niet effectief als het gaat om tegengaan van eenzaamheid. Contact voor de gemeentelijke dienstverlening is maar weinig nodig (vaak een of twee keer per 10 jaar). Wij denken verder dat bezoeken aan een verzorgingstehuis of aan de gemeentelijke balie net zo goed bij kunnen dragen aan

het tegengaan van eenzaamheid. Iedere inwoner met of zonder een beperking kan een afspraak maken op de dag dat wij een verzorgingstehuis bezoeken en dan contact hebben met onze medewerkers. Wij bezoeken wel mensen thuis als zij bedlegerig zijn. Het WMO-vervoer is ook bedoeld voor afspraken met (overheids)instanties. Wij vinden het dan ook redelijk om te vragen dat bij bezoek aan onze balies dit vervoer wordt gebruikt.

ONDERWERP: Camperbeleid - 12 Maart 2019

TOELICHTING: De voorstellen rondom de camperplaatsen roept heel wat vragen op bij onze fractie. Het bedrag van € 8,10 zou kostendekkend zijn voor een camperplaats aan de Otheense Kreek Terneuzen, Kinderdijk Axel en de Bernardstraat Westdorpe. Er wordt niet echt een specificatie gegeven van dat bedrag.

In het voorstel van het college zijn investeringen in de camperplaatsen opgenomen ad. € 122.000. De investering in Sas van Gent (max. € 100.000) zal gebeuren in overleg met de toekomstige exploitant, waarvan verwacht wordt dat hij zelf 10% bij moet leggen. Ook hierbij zet onze fractie de nodige vraagtekens. Evenals bij het bepalen van het aantal campers op een terrein, de handhaving daarbij en met name ook de (brand)veiligheid.

Onze fractie is niet tegen camperplaatsen, maar wel dat hiervoor indirect gemeentegelden worden ingezet, die mogelijk niet worden doorbelast aan de camperaars. Ook staan wij om onze eigen ondernemers (minicamperhouders) te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

Vragen:

De wethouder geeft aan te voldoen aan de Wet Markt en Overheid door dit bedrag vast te stellen. Kunt u het bedrag ad.€ 8,10 onderbouwen?

Er wordt gesproken om max. € 100.000 te investeren in de camperplaats Sas van Gent. Hoe worden deze investeringskosten doorbelast aan de exploitant van de camperplaats en uit welk begrotingsresultaat wordt dit bedrag gedekt?

Zijn er afschrijvingskosten meegenomen van eerdere investeringen in de camperplaats van Terneuzen, Westdorpe en Axel? Indien nee, waarom niet en met welke afschrijvingsmethode wordt de investering ad. € 22.000 afgeschreven?

In het beleid wordt gesproken over Aanuit.net. Het lijkt er op dat er al een aanbieder van het registratiesysteem is gekozen. Hebben andere partijen ook de mogelijkheid gehad om een offerte uit te brengen? Is aansluiting bij TMC (huidige beheerder parkeerautomaten) meegenomen?

In verband met de veiligheid mogen er max. 25 campers op het terrein in Sas van Gent staan. Afgelopen periode bleken er aantallen van 40 en meer geteld te zijn. Zijn deze meldingen bij u of de VRZ binnen gekomen en hoe bent u hier mee omgegaan? Hoe gaat u hiermee om tijdens de overgangsperiode?

De vragen zijn beantwoord bij de technische vragen tijdens de commissie

ONDERWERP: Invulling “collegiaal bestuur” door leden college van B&W van de gemeente Terneuzen en de consequenties daarvan voor de controlerende rol van de Raad - 1 april 2019

TOELICHTING: Tijdens de Cie Samenleving d.d. 22 januari 2019 zijn vragen gesteld over stand van zaken positionering en salariëring van de interim-directeur van aan-z. Wethouder Stoker heeft meegedeeld dat het bestuur van aan-z een overeenkomst met de interim-directeur heeft gesloten voor twee jaar. Het salaris valt onder de CAO- Welzijn en heeft het niveau van de wedde van de burgemeester of daar boven en ligt €60.000 hoger als te doen gebruikelijk bij een instelling van deze grootte.

In het college was geen draagvlak voor het salarisniveau, maar uiteindelijk heeft het bestuur van aan-z beslist. Het gaat, volgens wethouder Stoker, om een besluit van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Aan-z.

Ons valt op dat er op meerdere momenten sprake is van individueel handelen. Zowel bij de het omgaan met de vluchtelingenwerk Nederland als met het openhouden van balies in Sas van Gent en Axel lijkt deze wethouder geheel eigenhandig te opereren.

Deze manier van omgaan van collegeleden met collegiaal bestuur lijkt een rode draad te vormen. 

Tijdens de commissie Samenleving van 12 maart 2019 speekt wethouder Suij, als het gaat om een huisvestingvisie van de GGD, uit: “Wij zien nut en noodzaak van nieuwbouw niet in”.

Tijdens de interpellatie van 28 maart j.l. werd nauwelijks geantwoord op de vragen die gesteld zijn. We hebben een toezegging gehoord namelijk dat de agenda’s en verslagen van aan-z met de raad gedeeld worden. Graag zien wij met de beantwoording van dit verzoek om inlichtingen uw toezegging om de agenda’s en verslagen beschikbaar te stellen, tegemoet. Hierbij het verzoek om deze vanaf mei 2018 aan onze raad beschikbaar te stellen.

VRAGEN:

Het college wordt geacht met één mond te praten. Wethouder Stoker heeft, terwijl ze wist dat het college niet achter het voorstel stond omtrent salariëring van de tijdelijke directeur, toch zowel in het DB als in het AB van aan-z, bestuursbesluiten genomen die haaks staan op de wens van het college. Hoe legt u dit uit? 

Op welke wijze kan een wethouder verantwoordelijk worden gehouden voor het bestuursbesluit van aan-z, terwijl deze wist dat er geen instemming was van het college en daarom mogelijk zelfs niet bevoegd was om aan het tot stand komen daarvan deel te

nemen. Hoe werkt nu het besluitvormingsproces binnen het college en wie controleert en corrigeert zo nodig? 

Waren de overige leden van het bestuur, zijnde 3 leden uit onze Raad en de Vlaamse partners, op de hoogte van de bezwaren van ons College? Zo ja, wie heeft deze bestuurders ingelicht?

Tijdens onze bijdrage aan de bespreking van dit onderwerp in de commissie heeft onze fractie gevraagd om een verklaring en gevraagd om de Raad te informeren over het verschil van inzicht binnen uw College. Betreffende wethouder achtte dat niet gebruikelijk: “Het bestuur (van aan-z) bepaalt in deze”. Vindt uw College dat een ander bestuur bepaalt hoe u verantwoording aflegt aan de Raad? Zo nee, wilt u het verschil van inzicht toelichten?

Na de discussie in de Raad over de hoogte van de bezoldiging van de interim over het jaar 2018 en in de wetenschap dat het college niet achter het voorstel kon staan om de directeur een tijdelijke benoeming te bieden met een dergelijk salaris had de wethouder de Raad actief moeten informeren. Dat is niet gebeurd. Kunt u toelichten waarom de Raad niet actief geïnformeerd is?

Daarnaast wijkt u af van het eerder vastgestelde plan om aan-z weer op de rit te zetten. Daar is de aanstelling van een nieuwe directeur een wezenlijk onderdeel van. Kunt u toelichten waarom u afwijkt van het plan wat eerder door AEF voor ons is opgesteld? Heeft u AEF daar bij betrokken? Ligt aan deze afwijking een ambtelijk advies ten grondslag?

Volgens de wethouder worden de financiële consequenties van het besluit een tweejarig contract aan te gaan vervat in de begroting van 2019. De Raad zou daar toestemming voor gegeven hebben. Kan uw college aangeven op welk moment we expliciet over de bezoldiging van de directeur gesproken hebben?

Hoe groot is het verschil tussen het vastgestelde salaris en wat de overige leden van B&W acceptabel achtten?

Tijdens de commissie Samenleving van 12-3 spreekt wethouder Suij, als het gaat om een huisvestingvisie van de GGD, uit: “Wij zien nut en noodzaak van nieuwbouw niet in”. In die visie is sprake van een gezamenlijke huisvesting van VRZ, RUD en het CZWbureau. De vraag werpt zich op namens wie de wethouder spreekt: zijn de collegeleden die zitting hebben in de RUD, VRZ en in de stuurgroep CZW het daarmee eens? Is dit de visie van het College?

ANTWOORD:

Wij nemen afstand van uw suggestie in de toelichting dat er sprake lijkt te zijn van verschillende opvattingen van het collegiaal bestuur binnen het college.

De burgemeester heeft tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2019 gesproken over collegiaal bestuur. Het

begrip collegiaal bestuur is een van de belangrijkste uitgangspunten van de Gemeentewet. Als college staan we daar ook zeer zeker voor. Dat betekent dat we het er regelmatig over hebben binnen het college. En dat hebben we ook al gedaan als er voorbeelden waren om het met elkaar te bespreken. Door het zo met elkaar te bespreken, leren we daarvan. En dat versterkt de manier waarop we collegiaal besturen met elkaar.

In uw toelichting vraagt u om de agenda’s en verslagen van het Algemeen Bestuur van aan-z vanaf mei 2018. Wethouder Vervaet heeft tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2019 al aangegeven dat deze in principe openbaar zijn.

Wij hebben de vastgestelde verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij aan-z opgevraagd. Als wij deze verslagen hebben ontvangen, sturen wij ze samen met de agenda’s door.

aan-z is een regeling die de raad is aangegaan. Dit op basis van het Benelux Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking.

De gemeenteraad heeft de gemeentelijke vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van aan-z aangewezen. De vertegenwoordigers moeten dan ook aan de gemeenteraad verantwoording afleggen. De statuten van aan-z zeggen niet hoe zij deze verantwoording moeten doen. Wel kunnen zij via het agendapunt ‘Informatie uit het college / de gemeenschappelijke regelingen’ verantwoording afleggen. Raadsleden kunnen hen bij dit agendapunt ook bevragen. Het is de gemeenteraad die controleert en als het nodig is corrigeert.

Aanvullend op het antwoord van vraag 1 nog het volgende. Het Algemeen Bestuur van aan-z is bevoegd om een besluit te nemen over het salaris van de directeur van aan-z. Zij hebben dit afgewogen in de situatie waar ze in zaten. En tegen de kosten van de

interimmanager die ze hadden. Zeker zolang dit kan binnen de financiële kaders van de vastgestelde begroting van aan-z. En ook als dit past binnen de wettelijke kaders, in dit geval de Wet Normering Topinkomens en de arbeidsvoorwaarden die gelden voor deze sector.

Ja. Mevrouw Stoker heeft hen hierover geïnformeerd.

De heer Lippens heeft tijdens de raadsvergadering op 28 maart 2019 bevestigd dat zij op de hoogte waren. Hij gaf aan dat mevrouw Stoker hen heeft ingelicht aan het begin van de vergadering van het Algemeen Bestuur van aan-z. Zij heeft toen gezegd dat er in het college andere gedachten waren over de hoogte van het salaris. En op basis daarvan over de aanstelling van de directeur.

Ze heeft de algemene bestuursleden aan het woord gelaten om zich uit te spreken over hoe zij de aanstelling zagen. Zeker in het licht van alle ontwikkelingen en na het positieve advies dat de Ondernemingsraad van aan-z een maand daarvoor had gegeven. Op basis daarvan heeft het Algemeen Bestuur een beslissing genomen.

Nee.

Zoals we al hebben aangegeven in de antwoorden op de vragen 1 en 2, is het bestuur van aan-z bevoegd voor het besluit over het salaris van de directeur. De bestuursleden van aan-z kunnen in een commissievergadering bij het agendapunt ‘Informatie uit het college / de gemeenschappelijke regelingen’ de raad informeren. Mevrouw Stoker wilde dit als bestuurslid van aan-z ook zo doen tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving van 22 januari 2019. Omdat de heer Liefting bij de rondvraag hierover een vraag stelde, kwam dit eerder aan bod.

De reactie van mevrouw Stoker in de Commissie Samenleving van 22 januari 2019 als bestuurslid van aan-z was juist. Ook heeft zij goed aangegeven dat het college er anders over dacht.

Wij vinden dat de raad wel actief geïnformeerd is. Wij verwijzen u hiervoor naar de antwoorden op de vragen 1, 2 en 4. 

Het Algemeen Bestuur van aan-z heeft adviesbureau AEF onderzoek laten doen naar de uitvoering van de ondersteunende pijofach-taken. Het bestuur van aan-z is verantwoordelijk voor de benoeming van de directeur. Als er dus al iemand afwijkt van het rapport van AEF, dan is dat het bestuur van aan-z.

Overigens willen wij u wijzen op aanbeveling 6 op pagina 40 van het rapport. Deze aanbeveling gaat over de invulling van de functie directeur: “De invulling van deze functie dient in de visie van AEF enigszins overgekwalificeerd te zijn omdat er gestart wordt vanuit een positie dat de gehele PIJOFACH opnieuw moet worden ingericht en opgebouwd, terwijl de dienstverlening natuurlijk gewoon door gaat. In de eerste twee á drie jaar worden hierdoor extra inzet, kennis en competenties van deze functie verwacht.” 

Wij hebben voor de raadsvergadering van 8 november 2018 een voorstel aangeboden over de doorontwikkeling van aan-z. Bij dat voorstel zat onder andere de Begroting 2019 van aan-z.

Tijdens de raadsvergadering hebben een paar fracties opmerkingen gemaakt over het salaris van de interim-directeur. Uiteindelijk heeft de raad ingestemd met ons voorstel inclusief het amendement van de SGP.

Wij hebben aangegeven dat er geen draagvlak is voor de voorgestelde inschaling van de directeur van aan-z. Wij houden vast aan de inschaling van de vorige directeur als kader

Als vertegenwoordiger in het bestuur van de GGD heeft wethouder Suij aan de raad transparant aangegeven dat zij niet overtuigd is van nut en noodzaak van nieuwbouw. En dat er nog geen financieel plaatje is. Zij heeft toen gezegd niet voornemens te zijn mee te gaan met de plannen voor nieuwbouw. Zij heeft de raad daarbij om een reactie gepolst.

Als er nadere stukken zijn, informeren wij de raad verder. Wij hebben hierover nog geen standpunt ingenomen. Wij behandelen dit als alle informatie beschikbaar is.

ONDERWERP: comfortabel overstappen met HUB op openbaar vervoer lijnen - 17 april 2019

TOELICHTING:

Op 24 april 2018 heeft onze fractie een schriftelijke vraag ingediend over “comfortabel overstappen met de HUB op openbaar vervoer lijnen. De tekst van de schriftelijke vraag: In Groningen en Drenthe zijn op maar liefst 50 belangrijkste openbaar vervoer overstappunten de zogenaamde hub’s in gebruik genomen. Hub’s zijn knooppunten waar reizigers kunnen overstappen op andere vervoersmiddelen met extra voorzieningen waardoor het wachten aantrekkelijker wordt gemaakt. De extra voorzieningen omvatten een wateraftappunt, eventueel een wifi aansluiting en in een aantal gevallen in samenwerking met lokale ondernemers een kiosk met oplaadpunt. De noordelijke provincies vinden de hub’s belangrijk omdat ze economie versterken en de sociale omgeving kan aanvullen. In Terneuzen leeft al lang de gekoesterde wens om het busstation aan het sluizencomplex voor reizigers aantrekkelijk te maken. Uw antwoord op 22 mei 2018 was, dat u daar positief tegenover stond en hierop actie zou gaan ondernemen richting provincie Zeeland.

VRAGEN:

We zijn inmiddels een jaar verder en er is nog weinig beweging rondom het busstation in Terneuzen. Kunt u de uitkomsten van het gesprek met de provincie Zeeland weergeven?

Zijn er plannen om het busstation op korte termijn aantrekkelijker te maken voor de OV reiziger, of zijn er andere plannen met betrekking tot het busstation, bijv. verplaatsen

ANTWOORD:

Op korte termijn (startend in september 2019) wordt een tijdelijke faciliteit geplaatst waar jongeren en andere reizigers warm en droog kunnen wachten en gebruik kunnen maken van koffie, thee en water voorzieningen. Daarnaast gaan onderzoekers in gesprek met reizigers om de behoeften nóg scherper te krijgen.

Momenteel zijn we in gezamenlijk overleg met de provincie Zeeland over het busstation Westerscheldetunnel. Er worden meerdere langer termijn scenario’s onderzocht om het huidige busstation te verplaatsen. Het definitief verplaatsen van het busstation Westerscheldetunnel is vooralsnog niet aan de orde

ONDERWERP: overlast treinverkeer Sas van Gent - 10 mei 2019

TOELICHTING: Bij de fractie komen op dit moment meldingen binnen van geluidsoverlast

goederentreinverkeer in Sas van Gent in de avond en nacht. Dit zou voortkomen vanwege toename transport.

Voor de uitbreiding treinvervoer zou ook een vergunning afgegeven zijn.

VRAGEN:

Klopt het dat hiervoor een vergunning afgegeven is? En is hier een periode voor afgesproken en van en tot welk tijdstip?

Zijn de omwonenden en/of de stadsraad hierin betrokken en/of hierover geïnformeerd? Zo ja, wanneer?

Op welke manier gaat u de ontstane problemen oplossen?

ONDERWERP: Verlenging trottoirs Dokweg en weg Gamma/Kennedylaan - 3 JUNI 2019

TOELICHTING: Al geruime tijd komen er meldingen binnen over de onveilige situatie voor voetgangers door het ontbreken van trottoirs aan de Dokweg, richting mr. Haarmanweg en de weg (na de Kerkhoflaan) Gamma/Kennedylaan. Door het winkelcentrum Kennedy West is het aantal voetgangers toegenomen en is men genoodzaakt over de drukke weg te lopen. Bijgaande foto’s geven de onveilige situatie weer. Aangezien er ruimte is voor het doortrekken van het trottoir, zou dit de veiligheid van voetgangers (met rollator, kinderwagen), rolstoelen ten goede komen.

VRAAG:

Wanneer denkt u deze trottoirs aan te leggen, zodat de veiligheid geborgd wordt?

ANTWOORD:

Met de huidige fiets en wandelpaden is de veiligheid geborgd. Meldingen van onveilige situaties van voetgangers zijn bij ons niet bekend. Na realisatie van het winkelcentrum aan de Kennedylaan is onderzoek verricht naar de voetgangersstromen. Uit het gehouden onderzoek blijkt dat slechts enkele voetgangers gebruik maken van het fietspad

ONDERWERP: Beeldenkring en onkruid - 16 juli 2019

TOELICHTING: Al geruime tijd komen er meldingen binnen bij de fractie, van zowel inwoners van, als bezoekers aan Terneuzen wat er gebeurd is met de mooie beeldenkring aan het strandje bij de Westbeer. Nadat onze fractie recent een kijkje heeft genomen, hebben wij moeten constateren dat er een dubbel beleid gevoerd wordt op het gebied van kunst en cultuur en de beleving van een bezoek aan Terneuzen. Wij verduidelijken onze toelichting met een foto.

VRAAG:

Bent u het met ons eens dat dit geen visiteplaatje is voor de “beleving” in de gemeente Terneuzen die altijd gepromoot wordt?

Hecht u nog waarde aan de beeldenkring? Zo ja, waarom staat deze er dan zo bij? Zo nee, waarom investeert u dan wel in de beeldenroute die notabene langs dit plekje gaat?

wanneer denkt u dit stukje in ere te herstellen?

ANTWOORD:

Nee, de cirkel met beelden is oorspronkelijk bedoeld om een link te leggen met de natuur van de Schelde. We hebben ze in overleg met de vertegenwoordiger van de nabestaanden van de kunstenaar verplaatst van het grasveld in het parkeerterrein (waar de beelden niet tot hun recht kwamen) naar het ruige gebied van het strand. Daarvoor is het maaiveld opgehoogd zodat de beelden droog blijven. Het beeld was dus in het begin ‘zand’ maar het was toen al de bedoeling dat dit weer begroeiing zou worden. Het is wel de bedoeling dat het groen beheerd wordt zodat de beelden zichtbaar blijven.

Ja. door een miscommunicatie is dit gebied dit jaar niet mee genomen in de maaicyclus voor extensief beheerd gras.

Het gebied is nu opgenomen in onze maaicyclus, de werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

(De beeldenkring wordt beter zichtbaar gemaakt door de ingeplande maaibeurten)

ONDERWERP: CZ stopt met korting minima - 8 juli 2019

TOELICHTING: Afgelopen week werd bekend dat CZ per 1 januari 2020 stopt met de Collectiviteitskorting. Uiteraard is het mooi dat er nog wel premiekorting op de aanvullende verzekering wordt gegeven. Met dit besluit spaart CZ € 120.000 uit. Vanuit het oogpunt CZ is dit misschien te billijken. Toch heeft onze fractie een kanttekening bij dit verhaal. Wij hebben er moeite mee dat geïnsinueerd wordt dat het solidariteitsbeginsel een probleem zou zijn: “de buurman die geen korting krijgt, betaalt feitelijk jouw korting”. Bovendien wordt aangegeven dat de collectieve zorgverzekering, ook als de volle prijs betaald wordt voor het basispakket, verliesgevend is. CZ wil deze echter graag overeind houden. Tevens wordt er gekeken hoe men in kan spelen op de behoeften van deze specifieke kwetsbare groep bijvoorbeeld door ondersteuning bij schuldhulpverlening en extra aandacht voor chronisch zieken. Het is echter niet zo dat “deze kwetsbare groep” die gebruik maakt van de collectiviteitskorting allemaal in de schuldhulpverlening zou zitten. Dit komt naar ons idee erg stigmatiserend over. Tot slot willen wij aangeven dat CZ, projecten financieel ondersteunt. Misschien dat hier ook nog een inhaalslag te halen is.

VRAGEN:

De wethouder geeft aan de beslissing van CZ “zuur” te vinden. Is de gemeente met CZ in gesprek gegaan om de beslissing terug te draaien?

Wij geven in de toelichting aan dat CZ projecten ondersteunt, wat onze fractie uiteraard kan toejuichen. Is bij het College bekend of er ook Zeeuwse projecten worden ondersteund?

Indien dit niet het geval is, is het college dan bereid in gesprek te gaan met CZ over het solidariteitsbeginsel? De Zeeuwse verzekerden betalen dan ook voor projecten elders. De vergelijkbare ondersteuning zou in dit geval dan naar de collectiviteitskorting kunnen gaan.

Onderzoekt het college nog andere mogelijkheden?

Is bij u bekend of deze korting ook in de Brabantse gemeenten wordt doorgevoerd door CZ?

ANTWOORD;

Ja, gezien de consequenties voor de minima vinden we het belangrijk om met CZ in gesprek te gaan. We proberen dit Zeeuws op te pakken.

In Terneuzen werken we samen op het gebied van vroegsignalering. Op casus niveau kijken we hoe we in het kader van het raadsbesluit “Buiten de lijnen. Integrale, persoonsgerichte aanpak voor mensen met een sociaalmaatschappelijk kwetsbare positie“ snelle, effectieve, gezamenlijke of afgestemde interventies kunnen inzetten. Verder hebben we op dit moment, buiten beleidsmatige afstemming, geen lopende projecten met CZ.

We kijken in ieder geval of we iets kunnen betekenen voor de minima zonder aan inkomenspolitiek te doen.

Ja, dit besluit geldt voor alle gemeenten die via CZ een collectieve verzekering voor minima hebben.

ONDERWERP: Dethon stopt met Service in de regio - 15 juli 2019

TOELICHTING: Onze fractie moest op 12 en 13 juli 2019 uit de media vernemen dat Dethon stopt met Service in de regio. De wethouder mag het “allemaal niet zo spannend vinden” (citaat persbericht) toch ziet onze fractie dit anders. Enkele weken geleden ging voor een dag de stekker al uit service in de regio. Dit was een communicatiefout. Onze fractie neemt aan, dat dit de communicatie al is geweest voor de definitieve stop. Ook Clavis maakte gebruik van de dienstencheques en ook aan Z attendeerde de cliënten hierop en ondanks dat er al sprake was dat er gestopt werd met service in de regio, is hierover niet gecommuniceerd en ook de inwoners van de gemeente zijn hierbij vergeten. PIBLW neemt een deel van de werkzaamheden van Service in de Regio over, zoals de strijkservice en tuinwerkzaamheden. Verder geeft de wethouder aan dat het Leger des Heils “ook wel kan helpen met het uitruimen van een schuur”. En dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat het aanpassingsvermogen groot genoeg is in de maatschappij om een oplossing te vinden. Juist de mensen (ouderen, mensen met een beperking) die niemand in hun omgeving hebben om deze klusjes op te knappen, lopen met deze beslissing mogelijk vast. Door deze ingreep loopt men de kans dat sommige mensen in een isolement terecht komen.

VRAGEN:

Enkele weken geleden ging de stekker voor een dag al uit service in de regio. Dit zou een communicatiefout geweest zijn. Kunt u dit nader verklaren en onderbouwen?

Waarom is niet eerder gecommuniceerd met Clavis en aan Z, zodat zij naar een andere oplossing hadden kunnen zoeken in plaats van dienstencheques uit te geven die nu door de ontvanger terug ingeleverd kunnen worden? En hoe denkt u de mensen te kunnen bereiken om de dienstencheque in te leveren?

Wij nemen aan dat er wel gecommuniceerd is met PIBLW over de tuin-en strijkwerkzaamheden. Wat betekent dit financieel voor de doelgroep?

Is het Leger des Heils op de hoogte dat de wethouder aangeeft dat zij kunnen helpen met het uitruimen van een schuur?

Wij vinden het kort door de bocht om zonder verdere mogelijke alternatieven te zoeken, de gehele verantwoordelijkheid terug te leggen bij de maatschappij. De gemeente blijft altijd een zorgplicht houden, voor degene die geen of onvoldoende hulp kunnen vinden in hun directe omgeving. Hoe gaat de gemeente hier in de toekomst mee om?

ONDERWERP: aanpassing trottoirs - 15 JULI 2019

TOELICHTING: Al eerder heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de op- en afritten bij trottoirs. Met de terechte aandacht die Terneuzen geeft aan de toegankelijkheid, hoort dit onderdeel daar zeker ook bij. Na werkzaamheden aan de trottoirs blijken de op- en afritten vaak met hoogteverschillen aangelegd te zijn. Voor mensen in een rolstoel, die slecht er been zijn, of met een rollator kunnen hoogteverschillen verstrekkende gevolgen hebben. Onderstaande foto’s zijn van de van Kinsbergenlaan. Hierbij voegen wij ook een document met meerdere opmerkingen toe.

VRAAG:

Wij hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd. De opmerking zou meegenomen worden bij huidige en toekomstige werkzaamheden. Wanneer denkt u deze verschillen bij de op en- afritten in goede orde te laten herstellen?

ONDERWERP: Bereikbaarheid Sas van Gent - 22 juli 2019

TOELICHTING: Al geruime tijd vraagt onze fractie aandacht voor de situatie in Sas van Gent en de verkeersdruk op de Poelstraat en de Poeldijk. Bewoners hebben de afgelopen jaren hierover al diverse keren hun zorg uitgesproken. Sinds de afsluiting van de Westkade is de verkeersdruk verder toegenomen en nu de Sasse brug ook nog gestremd was, is de grens voor de bewoners bereikt. Zeker nu aangegeven wordt dat het risico aanwezig is dat de kans op storing aan de brug de komende jaren meer waarschijnlijker wordt. Het onderhoud is pas voorzien in 2023. Tevens blijkt dat de informatievoorziening ook niet optimaal verloopt. Er ging een bericht uit dat de verkeerssituatie weer normaal was, terwijl de brug het hele weekend van 20 en 21 juli afgesloten was en het nieuwe onderdeel pas op 22 juli leverbaar zou zijn. Alleen fietsers en voetgangers konden over de brug als die contact maakte met het vaste gedeelte. Dan was het mogelijk onder de slagbomen door te kruipen. Wel op het autorijdek. Westkade: op 19 juli was de afspraak dat Rosier contact op zou nemen met de gemeente Terneuzen over de betaling en de technische oplossing. Dit is om onduidelijke redenen niet gebeurd.

VRAGEN:

Onze fractie snapt dat er vanaf februari al intensief overleg is geweest tussen Rosier, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen over de Westkade. Deze situatie zal niet snel opgelost worden. Wat is uw verwachtingspatroon?

Heeft u de vinger aan de pols gehouden bij de informatievoorziening over de omleidingen en welke actie heeft u ondernomen?

Welke actie gaat u ondernemen om de verkeersdruk op de Poelstraat en Poeldijk sterk te verminderen en te controleren op de snelheid?

Wanneer gaat u in overleg met Rijkswaterstaat en de verantwoordelijk minister met een dringend verzoek het onderhoud aan de Sasse brug naar voren te halen in het belang van de inwoners en ondernemers van Sas van Gent?

Heeft u er zicht op dat ook de voetgangers en fietsers veilig over de brug konden tijdens de afsluiting?

ONDERWERP: Zorgverzekering -20 augustus 2019

TOELICHTING: Onlangs heeft onze fractie vragen gesteld over het stoppen van de Collectiviteitskorting per 1 januari 2020. U heeft aangegeven hierover met andere Zeeuwse gemeenten in gesprek te gaan om mogelijke oplossingen te bedenken. Inmiddels is gebleken dat steeds meer gemeenten Poliswijzer.nl inschakelen als alternatief. Het idee: een zorgverzekering op maat. Alleen vergoedingen waar je echt iets aan hebt neemt men mee in de aanvullende zorgverzekering. Met de zorgverzekering op maat heeft men de garantie dat men altijd geaccepteerd wordt door de zorgverzekeraar met een vrije keuze voor dokter of ziekenhuis. Alleen de verzekeringen die voldoen aan de zorgwensen blijven over en er worden geen pakketten aangeboden met een verhoogd eigen risico. De gemeente Emmen was de eerste gemeente die op zoek ging naar een betaalbaar alternatief en is inmiddels zeer tevreden over het resultaat. De voordelen voor de burger zijn: Verzekert voor persoonlijke situatie Keuze uit alle zorgverzekeraars in Nederland. Eén op één begeleiding en gratis advies Altijd geaccepteerd door de verzekeraar Geen wachttijden op tandartskosten en orthodontie Niet meer over verzekerd Besparing tot honderden euro’s per jaar Voordeel voor de gemeente: Besparing en controle op de zorgkosten en gerichte ondersteuning voor zorgkosten aan de doelgroep minima. Maatwerk en toch minder administratie.  

U heeft in de eerdere beantwoording op onze raadsvraag aangegeven naar oplossingen te zoeken. Heeft u al kennis kunnen nemen van dit alternatief en hierover al gesproken met CZ?

antwoord

1 Wij hebben dit specifieke voorbeeld niet met CZ besproken. We hebben wel aangegeven alternatieven te onderzoeken

Hoe staat u tegenover deze oplossing?

antwoord

2 Klanten zijn vrij om zich bij een andere verzekeraar aan te sluiten. Bij specifieke medische kosten gebeurt dit ook nu al. Overstappen naar een andere verzekering is een individuele afweging van klanten. Belangrijk is dat er ondersteuning of begeleiding bij het overstappen aanwezig is. Bij 1 samenwerkingspartner is er een voordeel voor de uitvoering(skosten). Het toekennen van bijzondere bijstand per individu zal een groot beslag leggen op de uitvoering.

Vorig jaar heeft de gemeente Emmen de collectieve zorgverzekering ingeruild voor de Zorgverzekering op maat. Alle collectief verzekerden zijn benaderd met een voorstel om met hulp over te stappen naar de best passende individuele zorgverzekering tegen de laagste premie. Gaat u informatie inwinnen bij de gemeente Emmen om te kijken of dit ook passend zou kunnen zijn voor Terneuzen?

antwoord

3 Wij verdiepen ons hierin en in de verschillende mogelijkheden op de markt. B, S en F (de organisatie die de collectieve polis voor de minima ontwikkelde) ondersteunt gemeenten hierbij.

ONDERWERP: Slib uit nood naar Terneuzen vanwege problemen bij AEB (Amsterdam) - 13 augustus 2019

TOELICHTING: Onze fractie kon op 3 augustus uit verschillende media vernemen dat Waternet “tijdelijk” Amsterdams zuiveringsslib op gaat slaan bij afvalbedrijf Beelen in Terneuzen. Dit slib wordt normaal gesproken verwerkt door AEB in Amsterdam. Het AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidsredenen stil, daardoor is er niet genoeg capaciteit meer om al het Amsterdams zuiveringsslib te verwerken. De paniek om de deels stilgelegde afvalverbrander AEB, zo kunnen wij lezen, neemt toe. In de haven van Amsterdam wordt in alle haast een enorm depot aangelegd voor het rioolslib dat AEB niet meer kan verwerken. De naburige bedrijven hebben grote zorgen over de stank en ongedierte dat zal ontstaan na realisatie van dit depot. De drek wordt gestort op dik plastic en ligt in de open lucht. Dat er gezocht wordt naar een oplossing voor het slibprobleem, dat is begrijpelijk, maar onze fractie vraagt zich hierbij af of dit in Terneuzen met zorgvuldigheid gaat gebeuren. De RUD heeft aangegeven als de aanvraag wordt goedgekeurd, de vergunning zo snel als mogelijk wordt verleend. Dit verbaast onze fractie zeer. AEB is een bedrijf dat grotendeels de problemen aan zichzelf te danken heeft. Door de problemen bij het AEB zijn dit jaar al drie maal tienduizenden kilo’s vervuild slib in het water van het Noordzeekanaal terecht gekomen. Ook wat het milieu betreft, wordt er niet naar een kilootje meer of minder gekeken. Naast technische problemen kampt de afvalverwerker al langer met financiële problemen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten om tientallen miljoenen te reserveren om te voorkomen dat het afvalverwerkingsbedrijf moet sluiten. Ook in 2015 werden er tientallen miljoenen bijgelegd om AEB te redden. Doordat een groot deel van de afvalverbranding is stilgelegd, lopen de financiële problemen door terugvallende inkomsten alleen maar op. In de prognose wordt rekening gehouden met 126 miljoen in de komende 12 maanden. Een regelrechte ramp wordt het wanneer de banken waar de AEB leningen heeft uitstaan van ruim 200 miljoen euro zich terugtrekken. Uit stukken blijkt dat het zeer onzeker is of AEB een betere toekomst tegemoet gaat, en er een gerede kans is dat de onderneming niet meer levensvatbaar te krijgen is en afstevent op een faillissement.

Voorafgaand aan de beantwoording van deze raadsvragen wil het college benadrukken dat de Provincie Zeeland, conform de daarvoor geldende wetgeving, het bevoegd gezag is. Waardoor het college geen directe invloed kan uitoefenen. Wel heeft het college gemeend om, naar aanleiding van de verleende vergunning, bijgevoegde brief te verzenden naar het college van Gedeputeerde Staten.

Wij nemen aan dat de gemeente op de hoogte is dat het Amsterdams zuiveringsslib naar de fa. Beelen in Terneuzen komt. Wanneer bent u hiervan op de hoogte gesteld en hoe hebt u hierop gereageerd?

antwoord

1 Op 31 juli is een aanvraag ingediend bij de provincie Zeeland. De RUD Zeeland heeft ons donderdag 1 augustus 2019 voor het eerst benaderd voor technisch advies bij de ingekomen aanvraag. Vrijdagnamiddag 2 augustus 2019 (17.15 uur zijn wij bestuurlijk op de hoogte gesteld van de verleende vergunning.  

In 1999 was er sprake van dat er in Terneuzen (Koegors) een slibdepot zou komen. Toen was er sprake van dat het depot 9 meter in de grond en 9 meter boven de grond geplaatst zou worden. Hoe wordt dit bij de firma Beelen opgeslagen? Is dit in haast zoals het AEB in de Amsterdamse haven een depot aanlegt, bovengronds?

antwoord

2 Het zuiveringsslib wordt losgestort in opslagvakken opgeslagen. De vakken zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer met een gecontroleerde waterafvoer. 

Wat is de hoeveelheid slib wat in Terneuzen opgeslagen wordt?

antwoord

3 De hoeveelheid dient te vallen binnen de maximaal vergunde opslagcapaciteit op elk moment; deze bedraagt volgens de algehele vergunning 52.500 ton en de verwerkingscapaciteit bedraagt 120.000 ton. Overschrijding is niet toegestaan. 

In Amsterdam vrezen bedrijven voor stank en ongedierte overlast. Hoe staat u hier tegenover in Terneuzen? En wat zijn de maatregelen die getroffen worden?

antwoord

4 De inrichting biedt redelijkerwijs voldoende voorzieningen om overlast zoveel mogelijk te beperken, zo ook de locatie van de inrichting. Het depot beschikt al over een vloeistofdichte verharding en een wateropvang/ -zuivering. Bovendien is het voor Beelen al toegestaan om andere, vergelijkbare stoffen op te slaan. Reeds in de huidige vergunde situatie worden (afval)stromen geaccepteerd en bewerkt die geurrelevant zijn bijv. baggerspecie en bedrijfsafval. Door de ligging in het buitengebied en het ontbreken van geurgevoelige bestemmingen in de nabije omgeving is niet de verwachten dat geurhinder plaats vindt. De aard van de aangevraagde Euralcode is daarnaast qua aard en samenstelling gelijk aan de reeds vergunde afvalstromen. Ook deze stoffen bieden eenzelfde risico op stank en last van ongedierte. Dit risico neemt als gevolg van deze vergunning niet toe.

U heeft in onze inleiding kunnen lezen dat het bedrijf in zwaar weer zit. Dat de toekomst uiterst onzeker is. Wat gebeurd er met het slib wat opgeslagen ligt in Terneuzen op dat moment, komt er nog meer slib bij en hoe wordt dit verwerkt?

antwoord

5 Het verzoek om opslag is en gevolg van het op dit moment wegvallen van verwerkingscapaciteit bij afvalverwerker AEB Amsterdam, waarna vervolgens andere partijen zijn benaderd om in dit geval het zuiveringsslib tijdelijk op te slaan. De provincie Zeeland is bevoegd gezag en hiervoor verantwoordelijk. De omgevingsvergunning voor de algehele inrichting van Beelen Terneuzen BV voorziet al in de inname van baggerspecie/slib. De vergunning voor het zuiveringsslib van AEB Amsterdam is tijdelijk (voor de duur van één jaar). Slib wordt in het depot uitgespreid, zodat het water verdampt en/of door verder uitlekken wordt afgevoerd. Ingedikt slib moet daarna aan een erkende verwerker worden aangeboden.

Vervolg op vraag 5: het kan toch niet zo zijn dat Terneuzen in beeld komt voor verdere opslag van slib wat van elders komt?

antwoord

6 Voor afvalverwerking is men afhankelijk van (inter-)nationale mogelijkheden en voorzieningen. Het is zeer zeker niet zo dat slib opgeslagen of verwerkt dient te worden in de gemeente van herkomst.

Kunt u aangeven welke (schadelijke) stoffen zich in dit slib bevinden? b.Wat kunnen de gevolgen zijn voor de fysieke leefomgeving?

antwoord

7 a. Het slib heeft als Euralcode 19.08.05, dit geeft aan dat er sprake is van slib van de behandeling van stedelijk afvalwater en is daarin als niet gevaarlijk aangemerkt. b. Er kan enige geurhinder ontstaan. Door de ligging van het terrein zal de overlast beperkt blijven. Wij zullen de Provincie verzoeken extra controles te doen bij Beelen teneinde overlast te voorkomen. 

Bent u van mening dat hier een MER onderzoek moet komen?

antwoord

8 Een MER onderzoek is hier niet relevant.

eeft het eventueel omvallen van AEB ook nog financiële consequenties voor Beelen en zou dit ook de gemeente kunnen raken, mocht daardoor Beelen ook in de problemen komen?

antwoord

9 Wij hebben hierover geen informatie en doen hierover geen uitspraken. Zoals eerder gemeld is het college niet het bevoegd gezag en als zodanig alleen betrokken als gemeente waar het bedrijf van de vergunninghouder gesitueerd is.

ONDERWERP: Besteding hondenbelasting - 22 augustus 2019

TOELICHTING: Gemeenten kunnen zelf beslissen of zij hondenbelasting heffen, zo ook de hoogte ervan. Inmiddels zijn al veel gemeenten afgestapt van de hondenbelasting. De belasting op het houden van honden geeft vaak reden voor discussie. Dit heeft meerdere oorzaken. Voor de gemeenten is de hondenbelasting een prettige inkomstenbron die kan worden ingezet ten behoeve van de algemene middelen. Dit komt doordat hondenbelasting geen bestemmingsheffing is. Sociaal Terneuzen is voor het afschaffen van de hondenbelasting. De gemeente Terneuzen heeft er echter voor gekozen hondenbelasting te blijven heffen.

Onze fractie is echter benieuwd waaraan de inkomsten van de hondenbelasting werkelijk besteed wordt, aangezien de belasting ten goede komt van de algemene middelen. Aangezien deze belasting opgebracht wordt door de hondenbezitters, is het niet meer dan logisch dat het een doelbelasting wordt, zodat de opbrengsten worden ingezet voor het beoogde doel. De fractie denkt dan aan het voorkomen van overlast door handhaving, meer (poep)afvalbakken en poepzakjeshouders op diverse plaatsen in de gemeente. (op de foto een poepzakjeshouder naast een afvalbak speciaal voor hondenpoepzakjes)

Onze fractie ziet graag een overzicht van de inkomsten en de specifieke bestemming van de hondenbelasting tegemoet

antwoord

1 In 2018 bedroeg de opbrengst hondenbelasting afgerond € 375.000. De opbrengsten van de hondenbelasting vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat wij deze vrij kunnen besteden.

Bent u bereid van de hondenbelasting een bestemmingsheffing te maken? Zo nee, waarom niet?

antwoord

2 Nee, wij zijn niet bereid om van de hondenbelasting een bestemmingsbelasting te maken. Wij willen de inkomsten blijven gebruiken voor meerdere doelstellingen binnen de gemeente. Dit kan zijn voor openbaar groen, speelveldjes en hondenspeelplaatsen e.d.

Overlast van hondenpoep is nog steeds één van de grootste ergernissen. Onze fractie vindt dat een deel van de opbrengst van de hondenbelasting gebruikt mag worden voor handhaving hierop. Hoe staat u hier tegenover?

antwoord

3 Zoals wij vermelden bij het antwoord op vraag 2, zijn wij niet bereid om van de hondenbelasting een bestemmingsbelasting te maken. Buitengewoon Opsporingsambtenaren controleren tijdens reguliere controlerondes op de toon- en ruimplicht uit het Hondenbeleid. 

Bent u bereid van de opbrengst ook poepzakjeshouders neer te zetten in de gemeente? Zo nee waarom niet?

antwoord

4 In 2020 evalueren wij het Hondenbeleid 2007. Het al dan niet plaatsen van poepzakjeshouders nemen wij mee in deze evaluatie. Wij informeren u hierover in het najaar van 2020.

Bent u bereid extra (poepzakjes)afvalbakken in de gemeente te zetten ? Zo nee, waarom niet?

antwoord

5 Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 4.

ONDERWERP: voetgangersoversteeklichten - 20 augustus 2019

TOELICHTING: Bij diverse oversteekplaatsen, ziet men dat de voetgangerslichten kort afgesteld staan. Met name ouderen (met of zonder rollator) en mensen met een beperking steken hierdoor niet altijd in veiligheid over. Vaak gebeurt het dat het licht al op rood springt op het moment dat men pas op de vluchtheuvel staat en de andere helft van de weg nog moet nemen. Indien men door te haasten de pas probeert te versnellen, neemt de kans op valincidenten toe. In de gemeente Nijmegen heeft men hiervoor een veilige oplossing bedacht. Er is een extra knop (5 sec. extra) aangebracht voor de doelgroep die iets meer tijd nodig heeft om over te steken.

Heeft u hier al kennis van kunnen nemen en hoe denkt u hierover?

antwoord

1 De techniek is bekend. Echter bij bestaande verkeersregelinstallaties dient naast de extra meldknop de volledige software te worden aangepast om deze voorziening mogelijk te maken. Bij de gemeentelijke verkeersregelinstallaties is bij het ontwerp rekening gehouden (voor alle verkeersdeelnemers) met voldoende oversteek- en ontruimingstijd op alle richtingen. De installaties voldoen aan de wettelijke “Regeling voor Verkeerslichten”.

Hiermee is de verkeersveiligheid op de betreffende kruispunten gewaarborgd. 

Bent u bereid voor de veiligheid van ouderen en mensen met een beperking deze extra voorziening aan te laten brengen?

antwoord

2 Gelet op het huidige ontwerp (zie beantwoording vraag 1) is er op dit moment geen noodzaak om de extra voorzieningen aan te brengen.

ONDERWERP: Onderhoud begraafplaats Zaamslag - 26 augustus 2019

TOELICHTING: Zaterdag 24 augustus heeft onze fractie een rondleiding gekregen over de begraafplaats Zaamslag. Het was een uitermate verhelderende middag, waarbij wij grote bewondering hebben gekregen voor de dames die hier “de kar” trekken om van de begraafplaats een mooie en toegankelijke plek te maken. Een laatste rustplaats is een belangrijke plek waar het overlijden van een dierbare verwerkt kan worden. De uren in het schoonhouden van de paden en het verwijderen van onkruid en klimop tussen de graven zijn groot, de uren zijn niet te tellen. Ook werd duidelijk dat de financiën opgebracht werden door de vrijwilligers zelf. Onze gemeente heeft de mond vol over burgerinitiatieven en burgerparticipatie, maar blijkt weinig ondersteunend te zijn naar degenen die een groot belang dienen voor onze samenleving. Zo zou een stuk ondersteuning van de gemeente erg welkom zijn voor het verwijderen van onkruid en klimop. Klimop hecht zich en wortelt in open voegen en kan een zerk beschadigen, wat kan leiden tot stabiliteitsproblemen van het graf. Ook kunnen zij de leesbaarheid beperken van de opschriften en details, vooral bij oudere graven. Ze kunnen andere minder schade toebrengende planten verdringen en beschadigen bomen en heggen. Bepaalde onkruidsoorten en zaailingen van bomen kunnen zich ontwikkelen in de voegen, barsten en kieren van grafconstructies. Daarom is de inzet van vrijwilligers op de begraafplaats ook van het grootste belang.

Bij een begraafplaats hoort onderhoud. De vrijwilligers van de begraafplaats Zaamslag zorgen hiervoor, maar geven al geruime tijd aan een klein stukje ondersteuning te willen van de gemeente. De vrijwilligers zijn ook kostenbesparend qua onderhoud begraafplaats voor de gemeente. Is de gemeente bereid om een deel fysieke ondersteuning bij te dragen om de klimop en schade toebrengend onkruid te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

antwoord

1 Nee, wij waarderen de inzet van de vrijwilligers en hebben goed contact met hen. De vrijwilligers voeren werkzaamheden uit aan grafmonumenten en grafbedekkingen. Dit is eigenlijk werk dat door rechthebbenden gedaan zou moeten worden. Wij voeren ons onderhoud op de begraafplaats in Zaamslag hetzelfde uit als op andere begraafplaatsen. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de grafbedekkingen. Als wij ook de graven op Zaamslag gaan onderhouden moeten we dat ook op de andere 9 begraafplaatsen doen. Dit zou de kosten voor de begraafplaatsen verhogen.

Bent u bereid om samen met de vrijwilligers in kaart te brengen, waar behoefte aan is en waar de gemeente een (fysieke) bijdrage kan leveren?

antwoord

2 Ja, dit hebben wij al meerdere malen met hen gedaan en blijven wij doen. Hierbij gaat het echter niet om fysieke ondersteuning maar om adviezen en afstemming.

ONDERWERP: verkeersveiligheid Poeldijk Sas van Gent - 20 augustus 2019

TOELICHTING: Onlangs heeft onze fractie vragen gesteld over de verkeersveiligheid aan de Poeldijk, met name het te hard rijden en de toenemende verkeersdruk. Inmiddels is ook de verkeersdrempel weg, zodat er helemaal geen beletsel meer is om zich aan de snelheid te houden. Volgens de omwonenden is dit de tweede keer dat de drempel verwijderd is, en ook met de andere drempel is al eerder wat aan de hand geweest. Omwonenden maken zich hierover ernstig zorgen.  

Bent u bekend met het feit dat de verkeersdrempel verwijderd is? Zo ja, wat is de reden hiervan?

antwoord

1 Ons is inderdaad bekend dat deze verkeersdrempel is verwijderd. De gemeente Assenede (wegbeheerder) heeft deze laten verwijderen vanwege slijtage.

2 Wanneer gaat u deze opnieuw aanbrengen?

antwoord

De gemeente Assenede zal deze z.s.m. opnieuw aanbrengen.

Aangezien de drempel al vaker stuk gereden is of verwijderd werd, is het dan niet beter een ander alternatief te bedenken en waaraan denkt u dan?

antwoord

3 De Poeldijk is in eigendom en beheer bij de gemeente Assenede. Daar ligt dan ook de verantwoordelijkheid om de huidige situatie te beoordelen en evt andere mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. 

ONDERWERP: persoonlijke gegevens aan CompetenSYS - 1 oktober 2019

TOELICHTING: Voor de burgers die een uitkering voor het levensonderhoud ontvangen is er een nieuw programma in gebruik om het klantenbestand te optimaliseren. De gemeente heeft dit uitbesteed aan CompetenSYS. Door de Gemeente is een uitnodigingbrief verstuurd met het dwingende verzoek aan de betrokkenen, samen onder begeleiding van de medewerkers CompetenSYS van het programma al een deel online in een vragenlijst in te voeren. De aanwezigheid voor de bijeenkomst is verplicht en niet vrijblijvend.

Daarna wordt een afspraak gemaakt om met een medewerker van CompetenSYS in “een persoonlijk gesprek” het overige deel in te vullen. Voor een goede toekomstige begeleiding is het noodzakelijk dat betrokkenen zelf zijn gegevens actueel dient te houden.

Bij onze fractie komen klachten binnen dat bij het gezamenlijk invullen online de privacy niet geborgd is. Niet iedereen beheerst het Nederlands even goed of is digitaal vaardig. Hierdoor kunnen andere aanwezigen meeluisteren als de medewerkers van CompetenSYS hulp bieden bij het invullen van privacy gevoelige informatie. Dit is niet acceptabel en in strijd met de AVG. Dit dient niet klassikaal plaats te vinden. Medewerkers CompetenSYS en de casemanager van de gemeente Terneuzen hebben inzage in de gegevens.

Veder is er een groep burgers (met of zonder uitkering) die geen computer thuis ter beschikking hebben en dus niet in staat zijn om hun gegevens in te vullen en afhankelijk zijn van de hulp van anderen of in deze setting van CompetenSYS.

Is het College op de hoogte dat CompetenSYS het online invullen plaats laat vinden in groepsverband en daarmee de privacy schendt?

antwoord

1 De diagnose van het klantenbestand vindt plaats om iedereen te kunnen indelen op de Zeeuws Vlaamse werkladder. Dit is een afspraak die we maakten met de andere Zeeuws Vlaamse gemeenten en Dethon. Het doel is op basis van de diagnoses gerichte re-integratie in te zetten. Van te voren spraken we samen met CompetenSYS af hoe de communicatie met de klant en manier van werken zou verlopen. De groepsgewijze aanpak schendt de privacy afspraken niet. Het is niet de bedoeling dat klanten tijdens de groepssessie details geven over hun persoonlijke situatie. In de groepssessie gaat het om het in beeld brengen van informatie. De belangrijke onderwerpen/thema’s voor het individuele gesprek zijn dan in hoofdlijnen in beeld. Dat is van waarde voor een gericht gesprek.

De gemeente heeft ervoor gekozen dat aanwezigheid verplicht is bij de groepssessies. De mate van diepgang van de antwoorden kent geen verplichting. Dit wordt meerdere malen gezegd tijdens de bijeenkomsten. Een klant kan tijdens de groepsessies aangeven dat hij niet mee wil, of niet mee kan werken. In dat geval komt er direct een persoonlijk gesprek met de consulent. Dit wordt voorafgaand aan de bijeenkomst gecommuniceerd maar ook tijdens de sessie met klanten besproken.

Als de consulent die bij een groepssessie is ziet dat iemand onvoldoende taalvaardig en/of onvoldoende digitaal vaardig is, dan hoeft hij/zij niet verder. Ook dan komt er gelijk een persoonlijk gesprek om tot een diagnose te komen. De doelgroep statushouders kan de vragenlijst in de eigen taal invullen. Tijdens alle sessies zijn er ook CompetenSYS-taalhulpen om de mensen te helpen met vertaling van begrippen en de werking van het systeem.

Bent u het met onze fractie eens dat de privacy zowel bij het invullen als het persoonlijke gesprek één op één moet gebeuren?

antwoord

2 Zie antwoord bij vraag 1. Er volgt altijd een persoonlijk gesprek. Door het alvast invullen van (een deel van) de vragenlijst verloopt het gesprek gerichter. 

Is het College bereid om voor de groep burgers met een uitkering, die op het gemeentehuis onder begeleiding een online vragenlijst in moeten vullen, een tegemoetkoming in de reiskosten te verstrekken?

antwoord

3 Mensen die buiten de kern Terneuzen wonen kunnen het geld voor reiskosten terugvragen. Dit kan sowieso voor re-integratie activiteiten waarvoor ze naar Terneuzen moeten komen. 

Waar en op welke wijze worden de gegevens opgeslagen? Bij CompetenSYS of de gemeente?

antwoord

4 De gegevens slaat CompetenSYS op in de beveiligde omgeving van CompetenSYS. Hierover maakten we afspraken in een verwerkersovereenkomst en een SLA (Service Level Agreement).

Worden deze gegevens getoetst aan de AVG?

antwoord

5 De verwerkersovereenkomst en SLA zijn opgesteld op basis van de AVG eisen.

Op welke wijze wordt de privacy gewaarborgd tussen de deelnemers en de medewerkers van CompetenSYS tijdens het programma eerste deel?

antwoord

6 Zoals ook bij het antwoord op vraag 1 staat, is het niet de bedoeling dat klanten persoonlijke gegevens delen tijdens de groepsbijeenkomsten. 

De gegevens zijn al bij de gemeente bekend middels een aanvraag formulier. Waarom moet er voor (minimaal) de tweede keer, dezelfde informatie verstrekt worden?

antwoord

7 De gegevens op het aanvraagformulier dekken maar een klein deel van alles wat je moet weten om tot een diagnose of inschatting van de arbeidsmogelijkheden te komen.

ONDERWERP: Eenzaamheid - 1 oktober

TOELICHTING: De week van de Eenzaamheid wordt van 1 tot 8 oktober 2019 georganiseerd.Onze fractie grijpt deze gelegenheid aan om vragen te stellen over dit onderwerp. Op eenzaamheid staat geen leeftijd, het kan iedereen overkomen, van jong tot oud. In deze week staat ontmoeting en verbinding centraal, want eenzaamheid aanpakken begint met in contact proberen te komen. Bij een meerderheid van onze inwoners leeft het onderwerp Eenzaamheid en is men bereid een bijdrage te leveren om dit terug te dringen. Al in 2018 werd aangekondigd door de wethouder hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Alle organisaties kregen de gelegenheid input te leveren. Op 2 oktober 2018 werd er een werkconferentie tegen eenzaamheid in de Halle in Axel georganiseerd.

De wethouders van Sluis (dhr. Babijn), Hulst (dhr. Ruissen) en Terneuzen (mevr. Stoker) werd gevraagd hoe zij eenzamen op zouden sporen. Dhr. Babijn gaf aan dat hij zich actief in zou zetten, mevr. Stoker zou gaan bakken en koken om mensen uit huis te krijgen en dhr. Ruissen zou luisteren naar de geluiden uit de samenleving. Daarna volgde een presentatie door dhr. Pellemans van de Coalitie Erbij. Hij ging in op drie onderdelen: informeren, inventariseren en initiëren. Na de pauze werden de aanwezigen ingedeeld in verschillende groepjes, waarna de initiatieven geïnventariseerd werden. Daarna werd er een vervolgbijeenkomst gehouden waar de initiatieven nader besproken werden en ook nieuwe initiatieven werden toegevoegd. Daarna werd het stil.

Totdat er eind 2018 € 150.000 euro beschikbaar kwam, dat door de overheid voor initiatieven op het gebied van eenzaamheid, beschikbaar werd gesteld. In de tussentijd gingen diverse (vrijwilligers)organisaties en buurthuizen door, op eigen initiatief, met het organiseren van koffieochtenden, activiteiten of gezamenlijke maaltijden om de mogelijkheid te bieden aan eenzamen om zich aan te sluiten. Pas op 13 september 2019 kwam er een officieel vervolg. Stichting Present organiseerde een interactieve lezing rondom Eenzaamheid, waar ook Aan Z bij betrokken was. Evenals op 2 oktober 2018, was onze fractie ook hierbij aanwezig.

Wethouder Vervaet opende de middag en gaf aan dat er nog niemand een beroep op het potje van € 150.000 had gedaan. Opmerkelijk, aangezien er organisaties zijn die goed aan de weg timmeren op het gebied van dit onderwerp. Deze organisaties zijn zeker bekend na de werkconferentie (er was een deelnemerslijst) en gesprekken. Ondanks dat wordt er niets mee gedaan. Tijdens de middag op 13 sept. 2019 gaf het Aandachtshuis een interactieve presentatie. Dit was zeer teleurstellend aangezien er geen handreikingen werden gegeven, maar juist een wervend praatje werd gehouden, dat men na een cursus (8 sessies) bij het Aandachtshuis zo stevig in de schoenen staat, dat de eenzaamheid is opgelost. Bovendien is het

Aandachtshuis niet in Terneuzen/Zeeuws Vlaanderen gevestigd. Met respect naar de presentatoren toe, miste dit toch de essentie van het onderwerp.

Deze vraag is niet beantwoord!!

ONDERWERP: Zo-net - 9 oktober 2019

TOELICHTING:

Onlangs hebben we een raadsinformatiebijeenkomst bijgewoond over aan Z. Waarin we bijgepraat werden over onder andere de problematiek van Zo net. Er werden een aantal mogelijke toekomstige scenario’s aangehaald die voorgelegd zouden worden aan de raad.

Wat ons niet is verteld, maar wat onze fractie inmiddels wel heeft vernomen is, dat er inmiddels een cliëntenstop is ingesteld voor Zo net. Indien er een aanvraag voor huishoudelijke hulp wordt gedaan, wordt de cliënt niet meer bezocht door de consulent.

Ook is gebleken dat er diverse contracten van medewerkers beëindigd zijn en worden, zodat cliënten van Zo net geconfronteerd worden met afzeggen van hulp of zij krijgen diverse medewerkers over de vloer, die de gaten van de weggevallen medewerkers op moeten vullen. Voor cliënten en zeker de wat ouderen, is het geen prettig idee dat zij zoveel wisselende personen over de vloer krijgen

Deze vraag is niet beantwoord!!