SOCIAAL TERNEUZEN

JAARVERSLAG 2019

OMDAT HET ANDERS KAN!

CONTACTGEGEVENS SOCIAAL TERNEUZEN:

Secretariaat:

Diepenbrockstraat 22

4536 GX Terneuzen

[email protected]

www.sociaal-terneuzen.com

KvK: 66763169

RABObank: NL04RABO 0329 7768 00

Meldpunt klachten: [email protected]

Fractievoorzitter: Jack d’Hooghe

T. 06 51538801

E. [email protected]

Fractiesecretaris: Ingrid Wojtal

T. 06 57027940

E. [email protected]

LEDEN STEUNFRACTIE:

Roger van Hoecke

Annick De Nooze

Henk Meertens

Cindy Jansen

Rudy Rousseau

VOORWOORD

Geachte lezer,

Het jaarverslag is altijd een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar.

2019 Was het eerste volle jaar in de nieuwe setting van de Raad.

De standpunten en de richting van het College en de politieke partijen zijn na dit jaar wel duidelijk. De coalitiepartijen kiezen unaniem de zijde van het College als er voorstellen aan de Raad worden voorgelegd. Op de veilige moties en vragen na van de coalitiepartijen, staat de besluitvorming van tevoren zo goed als vast en dat is jammer om een inhoudelijk debat te kunnen voeren. Er wordt door partijen in de voorbereidende commissies soms stevige uitspraken en stellingen ingenomen, maar in de Raadsvergadering staan we als Sociaal Terneuzen vaak alleen en zijn de opvattingen plots veranderd. Van oppositiepartijen zou je meer steun mogen verwachten maar dat is op een enkeling na niet het geval.

Het lijkt erop dat onze collega’s geen fors standpunt willen of kunnen innemen.

Desondanks laten we ons zeker niet van de wijs brengen.

Waar we als Sociaal Terneuzen voor staan spreken we uit en houden hier in de besluitvormende Raadsvergadering ook aan vast. U kunt onderstaand in het jaarverslag lezen welke moties, amendementen en schriftelijke vragen door onze fractie zijn ingediend. Naast de commissies en Raadsvergadering zijn we uiteraard buiten het gemeentehuis actief, zichtbaar en hebben een luisterend oor voor de samenleving.

Het voorliggende jaar zal duidelijk maken hoe het College en partijen omgaan met de forse bezuinigingen op het sociaal domein. Het College en veel partijen houden vast om bezuinigen binnen de portefeuille van het sociaal domein te halen. Daar zijn we als Sociaal Terneuzen sterk op tegen.

Er mag niet op voorzieningen van de zwakkeren in de samenleving worden bezuinigd. Wat Sociaal Terneuzen betreft, wordt er al veel te veel geld uitgegeven aan projecten waar de burger niets aan heeft. Het doel daarvan is, om toerisme aan te trekken.

Ook wordt er veel geld gepompt in een organisatie als AanZ die een bodemloze put is. Ook dit jaar zullen we het beleid van het College kritisch blijven volgen en trachten bij te sturen. Onze beleidslijnen zoals omschreven in ons partijprogramma zijn voor onze fractie leidend maar we staan uiteraard ook open voor nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.

Kortom ook 2020 staan we er voor de inwoners van Terneuzen en de kernen en zetten ons beleid voort.

Ik wens u veel leesplezier toe van het jaarverslag 2019

Jack d’Hooghe,

Fractievoorzitter

ACTIVITEITEN

De (steun)fractie hecht er aan (werk)bezoeken af te leggen en/of deel te nemen aan door inwoners of bedrijven georganiseerde activiteiten, evenementen of bijeenkomsten.

18 Januari 2019      Film Vluchteling in Veilige Haven

25 Januari 2019      Theatervoorstelling, “Vind je het gek?”

29 Januari 2019      Infoavond zorgverlener Dagelijks Leven, de Hoeve

5 Februari 2019      Info avond “ervaringsdeskundigen in de Ggz” Ypsilon

6 Februari 2019      Leefbaar Zuiddorpe, ‘t Kaaike

13 Februari 2019    Evaluatie Ggz Zeeuws Vlaanderen, Emergis Terneuzen

18 Februari 2019    Wijkraad Binnenstad, de Triangel

19 Februari 2019    Leefbaarheid Triniteit, de Kameleon

27 Februari 2019    Politiek café, de Halle Axel

6 Maart 2019         Kick off onbeperkt sporten, Vliegende Vaart

8 Maart 2019         Lezing Wiebke Cahn (hoogleraar lichamelijke gezondheid)

                              Porgy en Bess

20 Maart 2019       CZ/platform Ggz overleg, kantoor CZ

20 Maart 2019       Bijeenkomst woon/leef/zorg, Scheldetheater

2 April 2019          Bijeenkomst Rik van Laeken, Ypsilon

3 April 2019          Leefbaar Zuiddorpe, ‘t Kaaike

6 April 2019          Opening Portaal van Vlaanderen

9 April 2019          Bewonersbijeenkomst Triniteit, Kameleon

24 April 2019        Presentatie plan Buitenweg – Stadsraad Axel

13 Mei 2019           Wijkraad Binnenstad, de Triangel

18 Mei 2019           Event Ggz Zeeuws Vlaanderen, Zwin College

5 Juni 2019             Leefbaar Zuiddorpe, ‘t Kaaike

10 Juli 2019            Platform Ggz/CZ, kantoor CZ

24 Aug. 2019          Rondleiding begraafplaats Zaamslag

2 Sept. 2019        Wijkraad Binnenstad, de Triangel

7 Sept. 2019       Achter de schermen Nieuwe Sluis, Portaal van Vlaanderen

13 Sept. 2019     Interactieve lezing Eenzaamheid, Grote Kerk Terneuzen

16 Sept. 2019     Stadsraad Sas van Gent

19 Sept. 2019     Bezoek ZorgSaam

2 Okt. 2019        Onbeperkt sporten voor kinderen, Vliegende Vaart

7 Okt. 2019        Aftrap Denk Drempelvrij, Stadhuis Terneuzen

9 Okt. 2019        Leefbaar Zuiddorpe, ‘t Kaaike

19 Okt. 2019      Ledenbijeenkomst Sociaal Terneuzen

7 Nov. 2019       Zorg van Zeeuwse kwaliteit, Hof van Axel

8 Nov. 2019       Mantelzorgmarkt Biobase

14 Dec. 2019     Activiteitencentrum Gors Terneuzen, wintermarkt

18 Dec. 2019     Overleg CZ/platform Ggz, CZ kantoor 

MELDINGEN OVERLAST EN KLACHTEN

De fractie neemt elke melding van overlast en klacht serieus. Waar mogelijk zoeken wij samen naar een oplossing, wordt dit door ons adequaat opgepakt of volgt er een doorverwijzing naar instanties of personen die de melders ter zijde kunnen staan. 

Melding van overlast of klachten:

Aard van de meldingen:

 • Aan Z (benadering, wachttijd, niet terugbellen)
 • Zo net (niet terugbellen, wachttijd, vervanging)
 • Verkeersveiligheid
 • Zwerfvuil en hondenpoep
 • Sloop Witte Wijk Sas van Gent
 • Betaalbare huurwoningen
 • Onveiligheid Busstation Westerscheldetunnel Terneuzen
 • Aanvraag voorzieningen
 • Mantelzorg
 • Bouw Dagelijks Leven
 • Toegankelijkheid Markt en gebouwen
 • Park Philippine
 • WMO vervoer
 • Onderhoud groen/rooien en/of snoeien bomen
 • Tijdig legen containers

RAADSVRAGEN - INLICHTINGEN 2019

Januari

 • aanleg Zebrapad Nassaustraat Axel
 • verharding wandelpad Axel
 • T- Tag parkeergarage stadhuisplein Terneuzen

Februari

 • Stembureau de Sprong, Terneuzen
 • Gevaarlijke verkeerssituatie in Sas van Gent
 • parkeergarage Scheldetheater
 • veranderingen in baliedienstverlening

Maart

 • Camperbeleid

April

 • Invulling “collegiaal bestuur” door leden college van B&W van de gemeente Terneuzen en de consequenties daarvan voor de controlerende rol van de Raad
 • comfortabel overstappen met HUB op openbaar vervoer lijnen

Mei

 • overlast treinverkeer Sas van Gent

Juni

 • Verlenging trottoirs Dokweg en weg Gamma/Kennedylaan

Juli

 • Beeldenkring en onkruid
 • CZ stopt met korting minima
 • Dethon stopt met Service in de regio
 • aanpassing trottoirs
 • Bereikbaarheid Sas van Gent

Augustus

 • Zorgverzekering Collectiviteitskorting
 • Slib uit nood naar Terneuzen vanwege problemen bij AEB (Amsterdam)
 • Besteding hondenbelasting
 • Voetganger oversteeklichten voor mensen met een beperking
 • onderhoud begraafplaats Zaamslag
 • verkeersveiligheid Poeldijk Sas van Gent

Oktober

 • persoonlijke gegevens aan CompetenSYS
 • Eenzaamheid
 • Zo-net – vervanging

MOTIES 2019

 • Aan Z
 • Programmabegroting
 • Publieksbalies Axel – Sas van Gent
 • Toekomst Sociaal Domein
 • WMO

AMENDEMENTEN 2019

 • Intrekken hondenbelasting
 • Toekomstbestendig Sociaal Domein
 • Vergoeding commissie bezwaarschriften
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zorgplafond
 • Verordening speelautomaten
 • Voortzetting gratis bezorging reisdocumenten

Sociaal Terneuzen is een lokale partij die de belangen vertegenwoordigt van alle inwoners in Terneuzen en de kernen.

WIJ STAAN VOOR:

 • een transparante politiek
 • een samenleving waarbij voor idealisme een plek is
 • een samenleving waar iedereen mee kan doen, ongeacht beperking, afkomst of inkomen
 • het horen van onze inwoners bij het ontwikkelen van nieuwe projecten
 • ruimte die inwoners moeten krijgen bij het leefbaar houden van hun straat, wijk of kern

Door middel van spreekuren en de meldingslijn willen wij op de hoogte gehouden worden van uw wensen, bedenkingen, klachten of zaken die beter aangepakt kunnen worden!

OMDAT HET ANDERS KAN!

0