SOCIAAL TERNEUZEN

JAARVERSLAG 2018

OMDAT HET ANDERS KAN!

Met enige trots bieden wij ons jaarverslag 2018 aan.

2018 is voor Sociaal Terneuzen een turbulent jaar geweest, waar we voor de eerste keer als nieuwe

partij hebben mee gedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben 1 zetel behaald, ondanks dat

er 14 partijen meededen.

Tijdens onze verkiezingscampagne konden we rekenen op grote steun van onze leden die veel werk hebben verricht.

Naast het folderen en het aanbrengen van de verkiezingsborden, zijn we met regelmaat in beeld geweest bij kerstmarkten, op

de radio, diverse verkiezingsbijeenkomsten, bezoeken in de wijken, activiteiten, website en andere social media.

Hierover leest u meer in dit verslag. Mede door ons evenwichtig en sociaal verkiezingsprogramma kunnen we terugzien op een goede campagne.

Langs deze weg wil ik iedereen nogmaals bedanken voor hun inzet en bijdrage tijdens de campagne en ook de burgers die ons het vertrouwen hebben gegeven door op onze partij te kiezen.

Na de verkiezingen is de fractie en de steunfractie met enthousiasme aan de slag gegaan. De steunfractie denkt en beslist mee en zijn naast de aanwezigheid in de commissie-en raadsvergaderingen ook in de wijk, dorps- of stadsraden actief. Door onze activiteiten en onze directe aanpak krijgt onze partij steeds meer bekendheid en worden we, omdat we midden in de samenleving staan, ook steeds vaker benaderd door burgers.

De fractie is actief als het gaat om schriftelijke vragen in te dienen, alsmede het indienen van moties en amendementen. Ook de discussie gaan we niet uit de weg en we blijven ondanks dat we vaak tegen een grote meerderheid op moeten boksen, ons gedachtengoed, geluiden en opmerkingen uit de samenleving aan de orde stellen.

In 2019 gaan we met hetzelfde enthousiasme wederom aan de slag. Onze inzet zal ook dit jaar zeker niet ongezien voorbij gaan.

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag.

Jack d'Hooghe - fractievoorzitter

CONTACTGEGEVENS SOCIAAL TERNEUZEN:

Secretariaat:

Diepenbrockstraat 22

4536 GX Terneuzen

[email protected]

www.sociaal-terneuzen.com

KvK: 66763169

Meldpunt klachten: [email protected]

ACTIVITEITEN

De (steun)fractie hecht er aan (werk)bezoeken af te leggen en/of deel te nemen aan door inwoners of bedrijven georganiseerde activiteiten, evenementen of bijeenkomsten.

6 Januari 2018 Nieuwjaarsbijeenkomst LHBT

12 Januari 2018 Nieuwjaarsbijeenkomst FNV

16 Januari 2018 Bijeenkomst “leemten in kennis”

20 Januari 2018 Dorpsraad Sluiskil, feestavond en presentatie partijprogramma

25 Januari 2018 Philippine “de Kaaie” vergadering dorpsraad

27 Januari 2018 Bezoek Gdynia Axel

3 Februari 2018 Rondleiding begraafplaats Zaamslag

7 Februari 2018 Witte Wijk Sas van Gent

8 Februari 2018 Toekomst oud archief

13 Februari 2018 Embraze Breda (project Sociaal Domein)

16 Februari 2018 werkbezoek de muziekpodium de PIT

17 Februari 2018 werkbezoek Witte Wijk Sas van Gent

25 Februari 2018 Opening ’t Kaaike Zuiddorpe

8 Maart 2018 Maritieme borrel Seamen’s Club

10 Maart 2018 Speeltuin Oranjekwartier Terneuzen NL Doet

17 Maart 2018 Receptie 50 jarig bestaan Veerpont Sluiskil

18 Maart 2018 Paasbingo the Chandelier

28 Maart 2018 Thema Veiligheid met wijkverpleegkundigen

30 Maart 2018 Presentatie Mantelzorg, Leeuwenkwartier

9 April 2018 Stadsraad Sas van Gent

17 April 2018 Bezoek Vier Elementen Zuiddorpe

28 April 2018 Film Deux jours, une nuit met debatmiddag over sociale

Problematiek

2 Mei 2018 Opening heringerichte Markt Terneuzen

4 Mei 2018 Biljart kampioenschap Stropievat Zaamslag

25 Mei 2018 Bezoek op uitnodiging middelbare scholen benefietactie

1 Juni 2018 Presentatie GO-RTV

8 Juni 2018 Gesprek betr. werk gespecialiseerde Huishoudelijke Hulp

(op uitnodiging)

15 Juni 2018 Opening Kledingbank Terneuzen

16 Juni 2018 Bezoek Driewegen (op uitnodiging)

19 Juni 2018 Bijeenkomst Nieuwstraat Zuid

21 Juni 2018 Midzomerfeest Hof van Axel

28 Juni 2018 10 Jarig bestaan Vier Elementen, Zuiddorpe

9 Juli 2018 Platform Ggz/CZ

8 Aug. 2018 Entertainment biljart de Vurssche, Axel

14 Aug. 2018 Gesprek Vier Elementen betr. Lump Sum financiering

20 Sept. 2018 Symposium Hospice Axel

29 Sept. 2018 Open dag brandweer Zuidlandstraat

2 Okt. 2018 Symposium “Samen tegen eenzaamheid” Axel

3 Okt. 2018 Overleg Platform Ggz/CZ

4 Okt. 2018 Koers 2018 Culemborg (Sociaal Domein en Omgevingswet)

10 Okt. 2018 Bewonersbijeenkomst Triniteit Philips terrein

29 Okt. 2018 Kennismaking wijkraad Binnenstad, de Triangel

17 Nov. 2018 Bijeenkomst Woongemeenschappen, bibliotheek Terneuzen

19 Nov. 2018 Cubaans Zorgmodel, FNV Terneuzen

28 Nov. 2018 Bijeenkomst Mantelzorggroep Terneuzen

30 Nov. 2018 Sinterklaasfeest Hof van Axel

1 Dec. 2018 Activiteitencentrum Gors Terneuzen, wintermarkt

4 Dec. 2018 Bijeenkomst Ypsilon, Rgc Terneuzen

MELDINGEN OVERLAST EN KLACHTEN

De fractie neemt elke melding van overlast en klacht serieus. Waar mogelijk zoeken wij samen naar een oplossing, wordt dit door ons adequaat opgepakt of volgt er een doorverwijzing naar instanties of personen die de melders ter zijde kunnen staan.

Melding van overlast of klachten:

[email protected]

Aard van de meldingen:

 • Aan Z (benadering, wachttijd, niet terugbellen)
 • Zo net (niet terugbellen, wachttijd, vervanging)
 • Verkeersveiligheid
 • Zwerfvuil en hondenpoep
 • Vuurwerk overlast
 • Sloop Witte Wijk
 • Betaalbare huurwoningen
 • Begraafplaats Sas van Gent
 • Fietsen Epicurus Terneuzen
 • Onveiligheid Busstation Westerscheldetunnel Terneuzen
 • Afspraken balie gemeentehuis Terneuzen
 • Aanvraag voorzieningen
 • Mantelzorg
 • Buurthuis Oudelandse Hoeve
 • Bushalte Axel
 • Camperplaats Sas van Gent
 • Toegankelijkheid Markt en gebouwen
 • Ggz (Klaassenstraat Terneuzen)
 • Park Philippine
 • WMO vervoer
 • Onderhoud groen/rooien en/of snoeien bomen
 • Tijdig legen containers

RAADSVRAGEN - INLICHTINGEN 2018

Januari

Pleegzorg

Parkeerplaatsen voor gehandicapten gezondheidscentrum Axel

Aangemerkte zone in buitengebied voor uitlaten honden

Februari

Asbest

Kledingbank

Maart

Commissie toekomstige zorg

Onderhoudsbeurt bruggetje 1e Verkorting Axel

Trottoirs Buitenweg Axel

Afzetting parkeerplaatsen Marcusstraat

Overlast hondenpoep

April

Vervanging bushokje Hulsterseweg Axel

Openbare toiletten en toegankelijkheid

Zo Net vervanging bij ziekte en vakantie

Kledingbank (vervolg)

Inrichting Markt

Aan Z en Portaal van Vlaanderen

HUB openbaar vervoer

Mei

Overvolle afvalcontainers

Zo Net (vervolg)

Archief

Juni

Toegankelijkheid en rolstoel

Spuikompark Philippine

Wijk Driewegen

Juli

Verwarde personen

Augustus

Afschaffen gemeentenieuws in advertentieblad

September

Fietsenoverlast Epicurus

Oktober

Campers Sas van Gent

Abonnementstarief WMO

November

Stroppenpot

Stopzetten subsidie Vluchtelingenwerk

December

Voormalig stadhuis Noordstraat

Overlast hondenpoep

MOTIES 2018​

 • Aanpassen beleid leegmaken afvalcontainers
 • Arbeidsmigranten
 • Lijkbezorgingsrecht Wet Markt en Overheid
 • Verkeerssituatie Kennedylaan Terneuzen

AMENDEMENTEN 2018

 • Bomenbeleidsplan/ openbaar groen
 • Evenementen
 • Hondenpoep en zwerfvuil
 • Lijkbezorgingsrecht
 • Mantelzorgwaardering
 • Ontwerp besluit uitzondering Wet Markt en Overheid
 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting
 • Reserve Sociaal Domein
 • Indienen zienswijze aan Z

Sociaal Terneuzen is een lokale partij die de belangen vertegenwoordigt van alle inwoners in Terneuzen en de kernen.

WIJ STAAN VOOR:

 • een transparante politiek
 • een samenleving waarbij voor idealisme een plek is
 • een samenleving waar iedereen mee kan doen, ongeacht beperking, afkomst of inkomen
 • het horen van onze inwoners bij het ontwikkelen van nieuwe projecten
 • ruimte die inwoners moeten krijgen bij het leefbaar houden van hun straat, wijk of kern

Door middel van spreekuren en de meldingslijn willen wij op de hoogte gehouden worden van uw wensen, bedenkingen, klachten of zaken die beter aangepakt kunnen worden!

OMDAT HET ANDERS KAN!