SOCIAAL TERNEUZEN

                                                                    Omdat het anders kan!

12 MEI 2021 Werkbezoek Collectief omwonenden windkader B

Jack d'Hooghe en Ingrid Wojtal hebben op 12 mei 2021 een bezoek gebracht aan vertegenwoordigers van het Collectief omwonenden Windkader B Biervliet. 

Aanleiding is het voornemen om in de Paulinapolder en Elisabethpolder te Biervliet Windturbines te plaatsen. Er zijn concrete plannen en tekeningen gemaakt voor de invulling van dit gebied. Er is terecht geconstateerd dat het toetsen van de haalbaarheid van dit plan bij de omwonenden niet is gebeurd. Los van de bezwaren zoals horizonvervuiling slagschaduw en geluidsoverlast, blijkt uit pagina 11 van het beleidskader dat de afstand voor verspreid liggende bebouwing 500mtr of zelfs 300 mtr. is. Steeds vaker wordt er door deskundigen gewezen op het feit om windmolens weg te houden bij woningen, omdat dit de gezondheid kan beïnvloeden. Sociaal Terneuzen heeft vanaf het begin aandacht gevraagd voor dit probleem en ook tegen plaatsing van windmolens gestemd. Dit is enkel bespreekbaar op industrieterrein, maar niet in onze mooie polders of dicht bij bewoning. De fractie zal de bewoners hierin dan ook ondersteunen. 


speerpunten BIERVLIET verkiezingen 2022

De inwoners van Biervliet willen de leefbaarheid borgen. Hiervoor is ondersteuning aan verenigingen en ondernemers gewenst. Mede door de corona, heeft deze sector het moeilijk. Het behoud van basisvoorzieningen is belangrijk. Zaken als de basisschool, de bibliotheek, de huisarts, brandweerkazerne, openbaar vervoer en voldoende en veilige speelgelegenheden is belangrijk. Het bouwen en opstarten van een supermarkt, zoals reeds gepland, hoort hierbij. 

Het aanzicht van Biervliet is belangrijk; goed onderhoud van de publieke ruimte zoals de straten en de markt is belangrijk. Het meubilair in het Poortbos is aan vervanging toe. Ook de restauratie en onderhoud van de molen De Harmonie is bepalend. Voortzetting van de steun die Stichting Behoud de Molen De Harmonie krijgt is daarom belangrijk. Een wens is dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheid mbt levensloopbestendig wonen en daarbij hoort ook duurzame energie. Liever zonnepanelen op beschikbare daken dan windturbines in de omgeving, die in de meeste gevallen overlast geven voor omwonenden. Biervliet heeft last van zwaar verkeer dat door de kern rijdt. Ontmoedigen van de kortste route en verduidelijken van de routes buitenom de kern zouden helpend zijn. Wegen zo inrichten dat er geen hoge snelheden behaald kunnen worden. En de mooie markt niet meer gebruiken als parkeerterrein omdat er in de buurt 2 parkeerterreinen zijn. Misschien dat hier laadpalen voor elektrisch rijden kunnen komen. 

De openstelling van de calamiteitenweg is een doorn in het oog geweest. De consequentie hiervan mbt hard rijdend sluipverkeer was groot. De calamiteiten weg enkel open stellen voor wat die bedoeld is. EEN CALAMITEIT.ONDERWERP: klacht burgers over vrachtverkeer door Weststraat, Oudestad, Burgemeester

Maarleveldstraat, Geuzenstraat en Noordstraat Biervliet


TOELICHTING:

Omwonenden hebben de afgelopen jaren hun ongenoegen kenbaar gemaakt bij de gemeente

Terneuzen over het vrachtverkeer door bovengenoemde straten in Biervliet.

In de Oudestad en de Burg. Maarleveldstraat staan monumentale woningen. Deze zijn honderden jaren oud en gebouwd in een tijd dat er geen druk zwaar vrachtverkeer was.Tevens is er overlast van vrachtverkeer in de Geuzenstraat en de Noordstraat,

De straten zijn smal waardoor het vrachtverkeer dag en nacht langs de huizen rijdt, met als gevolg trillingen en schade aan huizen.

Met name ontstaan er scheuren in de gevels. De afgelopen tien jaar is het verkeer enkel toegenomen, en had niets te maken met de aanleg van de nieuwe N61. De brief van de bewoners spreekt voor zich.

Ondanks dat dit probleem bekend is bij de gemeente worden met regelmaat de putten, gaten en verzakkingen gerepareerd,

maar wordt er niets gedaan aan de overlast en wordt er ook niet naar de schade woningen gekeken.

Er is door de gemeente een voorstel geweest om in diverse straten de stoep te verlagen zodat die niet meer kapot gereden wordt. Volgens de bewoners gaat dit de problematiek totaal niet verhelpen en juist leiden tot een toename van het vrachtverkeer.

Voorts lag er het idee om bloembakken te plaatsen. Dit is een goede maatregel om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer terug te dringen. De hoeveelheid (vracht) verkeer zal er niet door verminderen.

De bewoners stellen in hun brief voor een post op te nemen in de begroting voor de oplossing van deze problematiek.


Naar aanleiding van de publicatie bleek dat het probleem hiervan veel breder te liggen dan we dachten.

Dat het probleem niet alleen bekend, maar ook erkend wordt door de gemeente Terneuzen blijkt uit het met regelmaat repareren van putten, gaten en verzakkingen. Maar dat neemt uiteraard de oorzaak niet weg en er wordt ook niet naar de schade aan de woningen gekeken. Er zijn voorstellen gedaan om in diverse straten de stoep te verlagen, maar dat is zeker niet het antwoord

voor een mogelijke oplossing.

Op 28 september is er een verkeersteller in een straat geplaatst. Niet een logisch besluit. Bovendien schermt de gemeente met een norm van 10 % toelaatbaar vrachtverkeer in een 30 km zone. Dit is echter bedoeld voor een moderne woonwijk en voor andere wijken dienen andere criteria gehanteerd te worden. Bovendien komt er op hetzelfde adres ook een trillingsmeter, hiervoor is er een bouwkundig bureau uit Breda ingeschakeld. De fractie denkt dat er voor een volledig beeld te krijgen op andere adressen ook een trillingsmeter dient te komen. Maar dat schijnt de gemeente niet van plan te zijn. Onze fractie heeft van verschillende bewoners vernomen dat letterlijk de spulletjes uit de kasten trillen als er een vrachtwagen langs het huis rijdt. En niet alleen dat. Scheuren in de muren en geeft stress hoe het in de toekomst dan moet gaan.

In Groningen was het ook toegelaten dat er gas gewonnen werd, maar door de onherstelbare schade zijn huizen ook niet in beste staat. Even ter vergelijking wat externe invloeden op huizen

kunnen doen.