SOCIAAL TERNEUZEN

Ingrid Wojtal - Raadslid

* Oprichter en voorzitter Stichting het Steunpunt Terneuzen     (begeleiding, activiteitn en ondersteuning voor 

 (ex kankerpatiënten, chronisch zieken en hun mantelzorger)

* Oprichter Rouwzorg Kanaalzone

*  counselor spiritualiteit en rouw

* Plv. lid Algemene Vergadering DELA 

Jack d'Hooghe - fractievolger

Voorzitter ondernemingsraad Connexxion.

Lid Verantwoordingsorgaan Rail en OV (pensioenfonds).

 Commissie samenleving 20 jan.2023 

‘Opvang van ouderen met psychiatrische klachten in Zeeuws-Vlaamse verpleeghuizen gaat helemaal niet’

Het besluit van Emergis om te stoppen met de opvang van ouderen met psychiatrische klachten in De Ferleman in Terneuzen is verkeerd gevallen bij oppositiepartij Sociaal Terneuzen. ,,Dit is een verdere verschraling van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen.”

Raymond de Frel 20-01-23, BNdeStem

Ingrid Wojtal van Sociaal Terneuzen bleef deze week tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving netjes in haar bewoordingen, maar haar ongenoegen was er niet minder duidelijk om.

Begin deze week werd zij verrast door het bericht dat zorgorganisatie Emergis op 1 maart stopt met de opvang van zestien ouderen met psychiatrische klachten in De Ferleman. De afdeling wordt overgeheveld naar Kloetinge, waar Emergis al twee andere klinische afdelingen voor ouderen heeft. De bewoners moeten meeverhuizen of kijken of een verhuizing naar een verzorgingscentrum in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk is. Dat laatste ziet Wojtal helemaal niet voor zich. ,,Daar kan absoluut niet de intensieve zorg worden geboden die deze mensen nodig hebben. Er wordt de laatste jaren al aangegeven dat verzorgenden in verpleeghuizen vaak onvoldoende geschoold zijn in het omgaan met psychisch kwetsbare ouderen. Zij voelen zich onvoldoende toegerust.”

Ongemak voor familie en mantelzorgers

Er is volgens Wojtal voor de cliënten dan ook geen andere optie dan verhuizen. Ook familieleden en andere mantelzorgers zullen veel ongemak hebben van de verhuizing naar Kloetinge, schat Wojtal in.

Wethouder Laszlo van de Voorde was wél op de hoogte van het besluit van Emergis. Ook hij betreurt het vertrek, al heeft hij van Emergis een wat andere uitleg gehad. ,,Mij is verteld dat het besluit ook is genomen omdat er steeds meer cliënten met een combinatie van psychiatrische en somatische (lichamelijke) beperkingen zijn. Emergis is daar in De Ferleman niet goed op toegerust. Om die zorg te borgen is besloten deze zorg voor ouderen te concentreren in Kloetinge.”

‘Opvang van jongeren op weg naar zelfstandigheid’

Emergis deed dit na een positief besluit van de cliëntenraad, ondernemingsraad en de familieraad. De zorgorganisatie onderzoekt nog wat te doen met de vrijgekomen ruimtes. Veel meer liet Emergis daar deze week niet over los. Van de Voorde kreeg al wel een tipje van de sluier. ,,Er wordt gedacht aan een tussenoplossing voor jongeren die tussen zwaar begeleid wonen en zelfstandig wonen vallen. Hier kunnen ze dan worden geholpen op weg naar zelfstandigheid. Daar ben ik blij mee. Maar dat neemt niet weg dat ik het jammer vind dat de zorg voor ouderen verdwijnt, maar wij hebben niet de ‘doorzettingsmacht’ om Emergis op andere gedachten te brengen.”

Het besluit heeft geen gevolgen voor het naburige werkleerbedrijf Blokpunt en de beschermde woonvorm aan de Roerstraat 4.


Reactie op de kaderbrief 2022 - 2026

Omgevingswet

In het regeerakkoord is een compensatie voor de invoering van de omgevingswet genoemd. In de meicirculaire wordt duidelijk welk bedrag dit is voor Terneuzen. Door de omgevingswet verschuiven bodemtaken van de provincie naar gemeenten. Hiervoor wordt een extra kostenpost van € 145.000 verwacht. Het is nog maar de vraag of deze kosten gecompenseerd worden door het Rijk. 

Door de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan de gemeente minder leges heffen. Indien de legesverordening niet gewijzigd wordt, komt er € 384.000 minder aan legesinkomsten binnen. Daarnaast zorgt de Wkb voor extra kosten ad. € 104.000 door nieuwe werkzaamheden. Daarom wordt er een onderzoek gedaan naar kostendekkende tarieven. De fractie heeft de vraag gesteld waaraan gedacht wordt. 


Transformatie woongebieden

Onlangs is het totaalplan binnenstad Terneuzen vastgesteld, waarbij Sociaal Terneuzen bedenkingen had over de haalbaarheid van dit plan. De fractie is er mee eens dat de binnenstad op een aantal punten aangepakt wordt. Maar dit plan is gezien de huidige ontwikkelingen niet uitvoerbaar.   De uitvoering van dit plan hangt samen met de investeringsbereidheid van de gemeente.

Belangrijk is om de investeringen in de binnenstad als één geheel te blijven zien met het totaalplan als binnenstad.

Sociaal Terneuzen gaat er van uit dat er onderdelen losgelaten moeten worden wil dit plan tot een goed eind gebracht worden.

Er wordt nog steeds een bedrag gehanteerd van 17 miljoen. Echter de zorgelijke toestand in de wereld zorgt voor een stijgende inflatie en prijsstijgingen van bouwmaterialen en menskracht. Dat het bedrag veel hoger uit gaat vallen is een zekerheid. We hebben de vraag gesteld welke onderdelen uit het plan geschrapt kunnen worden als het geplande bedrag van 17 miljoen ver overschreden gaat worden.


Woonvisie

Het beeld geeft volgens het college een ambitieuzer uitgangspunt nu er uitgegaan wordt van groei in plaats van krimp.

Het vinden van een passende en betaalbare woning is voor veel mensen in een kwetsbare positie moeilijk. Minister de Jonge liet 2 juni op twitter weten dat hij bij de gemeenten af wil dwingen dat 30 % van de woningen sociale huur wordt. De gemeenten geven aan dat dit onhoudbaar is. Sociale huur is immers duurder dan een project met veel koop. De fractie heeft de vraag gesteld op hoeveel procent de gemeente Terneuzen zit. Er is bij beide wooncorporaties een wachtlijst. Met name degenen die door scheiding of een andere reden dringend een sociale huurwoning nodig hebben is dit een drama. Er zijn gemeenten die momenteel statushouders en vluchtelingen de voorkeur voor plaatsing geven ten koste van de wachtlijst. ST is benieuwd hoe er hier mee om wordt gegaan. 


Verkeersveiligheid

Veilige fietspaden was het streven in het kader van het mobiliteitsplan. Met het weg vallen van busverbindingen moesten scholieren gebruik gaan maken van e-bikes. In de kaderbrief zien we dat € 50.000 is opgenomen voor kleine aanpassingen. We vragen ons af wat er is gebeurd met het plan om fietspaden verkeersveiliger te maken. In onze ogen zijn dat geen kleine aanpassingen. 


Sociaal Domein

Bij de herijking gemeentefonds blijkt dat het onderdeel Sociaal Domein negatief uitpakt en het klassiek domein positief is. Er wordt naar gestreefd naar budget neutraliteit binnen het sociaal domein: Blz. 4 :”we streven er naar dat we uitkomen met de financiële middelen die we van het rijk ontvangen”. Er is nog geen financieel evenwicht, en dat zal er ook niet komen als men aan de budgetneutraliteit vast houdt. De tekorten nemen toe omdat de budgetten niet evenredig stijgen met het aantal klanten. We vangen  het tekort op in de algemene middelen. Toch spreekt het college zich niet uit dat de budgetneutraliteit dan losgelaten wordt. We vragen ons af of de 

budgetneutraliteit losgelaten wordt door de dekking uit de algemene middelen, zoals Sociaal Terneuzen graag zou zien om zo de bezuinigingen binnen het Sociaal Domein te voorkomen.  Of gaan de financiële middelen van het rijk later terug naar de algemene middelen? Dan vragen wij ons af van welke posten dit geld gebruikt wordt.  En indien men vasthoudt aan de budgetneutraliteit, op welke onderdelen gaat er dan bezuinigd worden? Bij de herijking van het gemeentefonds in 2023 wordt verwacht dat de informatie voor het sociaal domein niet meer beschikbaar wordt gesteld. De inkomsten van het sociaal domein zijn dan niet meer duidelijk herleidbaar.

Op welke manier wordt er dan voor gezorgd dat de raad inzicht gaat krijgen?


Jeugd en onderwijs

Door de sterk gestegen kosten worden de bouwkosten van het Lodewijkcollege nu geraamd op 60 miljoen. Er was sprake van dat de bouw op locatie Zeldenrust zou komen. Onze fractie had daar bedenkingen tegen, gezien de huidige infrastructuur. Die moet danig herzien worden als deze bouw daar plaats vindt. Echter nu komt ineens de Vliegende Vaart in beeld, terwijl er eerst gepusht werd richting locatie de Hoop. Onze fractie vraagt zich af waar dit idee ineens vandaan komt. Ook bij de Vliegende Vaart zal de infrastructuur moeten worden aangepast. Inclusief het op dit moment al gevaarlijke fietspad, wat door toename van de drukte bij realisatie school, nog gevaarlijker wordt.  En wat zijn de (extra) kosten zijn voor wederom een onderzoek naar deze nieuwe locatie?


Klimaat en duurzaamheid

Transities

De transities op het gebied van duurzaamheid en klimaat zijn maatschappelijk enorme opgaven. Die raken alle facetten, waarin de gemeentelijke rol sterk verschilt. Van verduurzaming gemeentelijk vastgoed, tot laadpalen voor elektrische auto's en ondergrondse leidingstraten. De fractie wilt een specifieker en concretere onderbouwing in de zin van de opgave en doelstellingen conform de RES. 

Wat is het beleid/ ambities ten aanzien van het terugdringen van hout gestookte kachels/ centrales.?

In het bestuursakkoord staat dat we geen grote windmolens toestaan. In de RES zijn hier eerder wel afspraken over gemaakt om de bouw van turbowindmolens toe te staan. . We lezen hier in de kaderbrief niets over. We zijn als sociaal Terneuzen tegen grote windmolens.  Doordat beide uitspraken van het college haaks staan, vraagt onze fractie zich nu af of men nu voor of tegen grote windmolens is. 

Voor onze industrie is de overgang van gas als grondstof naar waterstof heel belangrijk. Er zitten nu als een begin, tien waterstoffabrieken in de pijplijn die we faciliteren. Waarom investeren in een duur ondergronds leidingnetwerk voor restwarmte als er in 10 waterstoffabrieken wordt geïnvesteerd?


OMDAT HET ANDERS KAN

Sociaal Terneuzen is een lokale partij die de belangen vertegenwoordigt van alle inwoners in Terneuzen en de kernen.

Wij staan voor een transparante politiek, waarbij politici een voorbeeldfunctie hebben voor de samenleving.

Wij staan voor een samenleving waar iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst of inkomen.

Wij staan voor het horen van elke burger (jong of oud) bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en

bij onderwerpen die de burgers aangaan

Wij staan voor de ruimte die inwoners moeten krijgen bij het leefbaar houden van hun straat, wijk of kern

Wij staan voor de daadwerkelijke uitvoer van het WMO beleid waar burgers keuzevrijheid hebben

Samen Sterk voor een Sociaal Terneuzen

Zie onze pagina's voor de verdere onderwerpen op de blauwe balk bovenaan deze paginaSamen met de steunfractie werken we aan de verdere uitbouw van Sociaal Terneuzen. Onze steunfractie denkt en beslist mee en zijn aanwezig bij fractievergaderingen, tijdens commissie- en raadsvergaderingen, maar bezoeken ook namens Sociaal Terneuzen de wijk, dorps-en stadsraden en zijn zelf ook actief in onze gemeenschap. Onze mensen staan midden in de samenleving en kunnen daardoor ook rechtstreeks benaderd worden door de inwoners van Terneuzen en de kernen. Binnen onze gemeente zijn wij altijd geïnteresseerd in bestaande of nieuwe initiatieven. Laat het ons weten als u hierover meer wilt vertellen of ondersteuning nodig heeft.

Wij plannen dan een bezoek in.

Onze steunfractie bestaat momenteel uit:

Annick de Nooze - Terneuzen, Roger van Hoecke - Zuiddorpe, Saar Watkinson - Terneuzen, 

Said Duale - Zuiddorpe, Michael van Dalen - Sas van Gent, Jeffrey van der Kooij - Terneuzen,

Egbert van Es - Terneuzen, Pedro Vives Batista - Terneuzen, Corrie v.d Berge - Terneuzen

SAMEN STERK TEGEN EENZAAMHEID

Dit is een initiatief van Sociaal Terneuzen. Een werkgroep beheert deze pagina en organiseert activiteiten. Helaas zijn deze vanwege de Covid-19 pandemie uitgesteld.

De werkgroep bestaat uit: Annick De Nooze, Cindy Jansen, Saar Watkinson, Yvonne Dijkstra en Ingrid Wojtal.

Eenzaam zijn kan betekenen dat je alleen bent, maar dat hoeft niet.

Soms kun je jezelf ook eenzaam voelen tussen mensen.

Maar eenzaamheid is het gevoel dat het niemand wat uitmaakt hoe het met je gaat...

Het missen van een arm om je heen

Het missen van iemand om mee te praten

Het missen van iemand die met je mee gaat wandelen, meegaat naar de film, meegaat naar.....

De groep is privé en leden denken mee over de invulling van activiteiten of oproepjes. 

Sociaal Terneuzen laat zien dat het ANDERS KAN. Wij komen op voor uw belangen en uw woonomgeving! Wij ijveren voor een gemeente op basis van een goed SOCIAAL BELEID, een GOED VOORZIENINGEN NIVEAU en GELIJKWAARDIGHEID. Wij hebben daar mensen voor nodig die met de voeten op de grond staan, zich niet laten leiden door "schijnpolitiek" en durven opkomen voor het gedachtengoed van Sociaal Terneuzen. Wordt lid en praat mee...


lees verder op onze pagina's (zie de links op de balk bovenin)

Wij willen u ook nog wijzen op ons meldpunt, waar u al uw ergernissen, klachten of ideeën kunt melden. Wij nemen na uw melding contact met u op.

[email protected]